Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

- Advertisement -spot_img

TAG

Ithaca

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་གི་མདུན་ཐང་དུ་སླར་༸རྒྱལ་བའི་༸སྐུ་བརྙན་གསར་བཞེངས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་གི་མདུན་ཐང་དུ་སླར་༸རྒྱལ་བའི་༸སྐུ་བརྙན་གསར་བཞེངས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག

Latest news

- Advertisement -spot_img