Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

བཙན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་བར་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་འགན་འཁུར་བཞེས་དགོས་གསུངས་པ།

Tibetan News Headlines

 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།
 • Uzra Zeya ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ནི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཙམ་མིན་པར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་བར་ཐུན་མོང་གི་དམ་བཅའ་ཡིན་པར་གསུངས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༣༠ ཙམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྙན་སེང་།
 • གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་སྐྱོང་ཕྱིར་གསལ་བསྒྲགས་སྔོན་སོང་ལྟར་རང་འཇགས་གནས་རྒྱུའི་མང་མོས་ཐག་གཅོད།
 • ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ Henry Kissinger ལགས་དགུང་ལོ་བརྒྱ་ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག
 • ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སྐབས་དང་པོའི་འབུམ་རམས་པའི་བསླབ་པ་མཐར་སོན།

Thursday 30/11/2023

 • US House Foreign Affairs Committee approves ‘Resolve Tibet Act’ for Tibet-China dispute
 • Challenging PRC’s abuses not just tied to Tibet, it is an affirmation of our collective commitment to safeguard human rights : Uzra Zeya
 • Tibet advocacy coalition brief China’s rights abuses in Tibet at China UPR pre session
 • Sixth session of the 17th Tibetan parliament to reconvene as scheduled earlier
 • Former US Secretary of State Henry Kissinger dies aged 100
 • The Dalai Lama Institute for Higher Education awards certificate to first batch PhD graduates

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུ་གས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་ནང་སྤྱི་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ནང་པའི་ཁྲོད། ནང་སྲིང་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ནང་འཁོད་པ་རྣམས་གསོལ་ཅོག་སྟེང་བཞག་པ་ཙམ་མིན་པར། དེ་དག་དོན་ཐོག་ཕྱག་བསྟར་ཡོང་སླད་ས་གནས་སོ་སོའི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་ཡོངས་ནས་འགན་བཞེས་ཐོག་ཞུ་གཏུགས་བྱ་དགོས་གdsc_0656ལ་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་།

ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ལས་ཉིན་གསུམ་པའི་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྐོར་དང་འབྲེལ། བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་སྐྱེས་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཇི་ཐོན་དང་གཞིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་སྐོར། དེ་བཞིན་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སྨན་པ་འཚོལ་ཐབས་ཇི་གནང་དང་ས་ཁང་བདག་གཉེར་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ལག་བསྟར་ཐུབ་མིན་གནད་དོན་སྐོར། གཞན་ཡང་ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་སྲ་བརྟན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་ལ་ཕན་པའི་སྒྲིག་གཞི་དང་ལས་འཆར་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་གི་ཐོག་ལ་དྲི་བ་དྲི་ལན་དང་བགྲོ་གླེང་གནང་སོང་།

སྐབས་དེར་གྲོས་ཚོགས་ནང་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་དྲི་བའི་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་བཞིན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་ལག་བསྟར་གནང་པའི་སྐབས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དོན་གང་ཡིན་ཐད་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་སྲིད་བྱུས་དེ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་གནས་བབ་དང་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཟིན་ཡོད་པ་ལུང་འདྲེན་གྱིས་ད་ཆ་སྲིད་བྱུས་དེའི་ནང་འཁོད་པ་རྣམས་གསོལ་ཅོག་སྟེང་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དེ་དག་ལ་ས་གནས་སོ་སོའི་ནང་ཕྱག་བསྟར་ཡོང་སླད་ས་གནས་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་ཡོངས་ནས་ཞུ་གཏུགས་བྱ་དགོས་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་ཡོད།       བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་སྲིད་བྱུས་དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་བཞི་ནང་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་མངའ་སྡེ་ཆེ་ཁག་ཚང་མའི་ནང་ལག་བསྟར་གནང་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་ཁག་ཏུ་སྲིད་བྱུས་དེ་ལག་བསྟར་གནང་སྐབས་དམིགས་dsc_0537བསལ་དཀའ་ངལ་རིགས་འཕྲད་ཚེ་དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་ངེས་པར་འབྲེལ་བ་ཞུས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་ཕྱག་རོགས་གང་དགོས་ཞུ་ཆོག་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

ད་དུང་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཀྱང་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་དགོས་པའི་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་མང་དག་ཞིག་འབྱོར་བཞིན་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་ཐོག་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་།

དེ་བཞིན་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་མེག་གྷན་དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང་བཙུན་དགོན་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སྡོད་ཁང་གྲངས་ ༡༡ གསར་རྒྱག་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་ཡོད་པ་དང་། དེར་ ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་བ་རྣམས་ལ་བགོས་འགྲེམས་ཟིན་ཡོད་མེད་དང་ད་ཆ་དེའི་ནང་བཞུགས་མཁན་བཙོན་ཟུར་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་སོགས་ཐོག་བཀའ་འདྲི་ཁག་ཅིག་ཞུས་པར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསར་རྒྱག་ཟིན་པའི་སྡོད་ཁང་གྲངས་ ༡༡ དེ་དག་ལས་སྡོད་ཁང་གཉིས་མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་མ་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཁྲོད་བགོས་འགྲེམས་ཟིན་ཡོད་པར་བཀའ་ལན་གནང་སོང་།

རྩ་བའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ༢༠༡༥ ནས་ ༢༠༡༦ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་གཞིགས་ན། གཞིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་དང་གཞན་འཛུགས་བསྐྲུན་ཁོངས་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པའི་སྦིར་ཁུལ་དུ་བོད་ནས་གསར་ཕེབས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞིར་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༧༦༨.༢༤ བཏང་ཡོད་པ་དང་དེ་བཞིན་བཞུགས་སྒར་དུ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ཀྱི་སྡོད་ཁང་དང་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ལས་ཤག་གྲངས་༦ བཅས་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞིར་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༧༦ བཏང་ཡོད་པ་རེད།  བེད་སྐྱིད་གླིང་ཉེ་འཁྲིས་ཁ་འཐོར་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ ལ་གཞིས་ཁང་གསར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའི་སྔོན་འགྲོའི་ལས་རིམ་འགྲོ་མུས་ཡིན་པ་རེད།     ཡང་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་དེ་སྔ་གསར་གཏོད་གནང་པའི་སྤུན་སྲིང་ལས་གཞི་དེའི་བརྒྱུད་ད་བར་གྲུབ་འབྲས་ཇི་ཐོན་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐོག་མའི་རེ་བ་ལྟར་བསྒྲུབ་ཐུབ་མེད་ཀྱང་། ལས་གཞི་དེ་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་ཡོང་སླད་ཤུགས་སྣོན་སྐྱོན་རྒྱུ་ཡིན་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

གཞན་ཡང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཁོངས་ལས་དོན་གཞན་གྲུབ་དང་གྲུབ་མེད་པ་གཅིག་དེ་ཁེ་ན་ཊར་གཞིས་སྤོའི་ལས་གཞི་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེའི་འོག་མི་འགྲོ་ ༨༩༠ ལས་ད་བར་མི་གྲངས་ ༦༨༩ ཁེ་ན་ཊར་ཐོན་ཟིན་འདུག་པ་དང་། མི་གྲངས་ ༢༠༡ ཁོངས་ནས་མི་གྲངས་ ༨༢ རིང་མིན་བསྐྱོད་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད་འདུག

རྩ་བའི་དེ་རིང་སྔ་དྲོ་ནས་གྲོང་ཚོགས་ནང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་ཁག་ཅིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།

 

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།