fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

རྒྱ་གར་བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་ས་མཚམས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་ཁག་ ༢༨ དབུ་འབྱེད།

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)

ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ Rajnath Singh མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ Siang སི་ཡང་རྗོང་ནང་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ཀྱི་འཐབ་བྱུས་ལ་གལ་འགངས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ Siyom སི་ཡོམ་ཟམ་ཆེན་དབུ་འབྱེད་དང་དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁུལ་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་ཁག་གཞན་ ༢༧ དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་དབུ་འབྱེད་གནང་འདུགའཕགས་བོད་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་སྲུང་དམག་མི་དབར་གདོང་ཐུག་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པར་བརྟེན། ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ནས་མཐའ་མཚམས་ཁུལ་དུ་དམག་དོན་སོགས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་རྒྱ་སྐྱེད་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁྲོད། ཁ་སང་རྒྱ་གར་བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ Rajnath Singh མཆོག་གིས་ Siyom སི་ཡོམ་ཟམ་ཆེན་དབུ་འབྱེད་དང་། དེ་འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་ཐོག་ཁོང་གིས་དེང་གི་དུས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་ཉིད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་དགོས་ངེས་ཅན་ཡིན་པ་འགྲེལ་བརྗོད་དང་འབྲེལ། རྒྱ་གར་གྱི་ངོས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་མངོན་འདོད་དེ་དགོས་གལ་དང་པོར་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤེལ་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་བདག་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་ནུས་པ་ཆ་ཚང་ལྡན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུགཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་ངོས་ནས་ད་བར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་དམག་དོན་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་མྱོང་མེད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ས་ཁྱོན་བདག་དབང་ལ་བཙན་འཕྲོག་ཀྱང་བྱེད་མྱོང་མེད་སྐོར་གསུངས་བ་དང་འབྲེལ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མིང་མ་སྨྲོས་པའི་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་ཞི་བདེ་དང་འཚེ་བ་མེད་པའི་རིག་གཞུང་ལ་སྣང་ཆུང་གཏང་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། གལ་ཏེ་དམག་མ་རྒྱག་ཐབས་མེད་བྱུང་ཚེ་ཕྱིར་ཤིག་མེད་པར་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་འདུག འོན་ཀྱང་དཔྱད་ཞིབ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་དེ་འབྲེལ་ཉེན་བརྡ་དེ་ནི་ཉེ་ཆར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཁུལ་དུ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་དབར་གདོང་ཐུག་བྱུང་ཡོད་པར་རྒྱ་ནག་ལ་ཉེན་བརྡ་བཏང་བ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་གི་འདུགའཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་དེ་དག་ Border Roads Organisation ཞེས་རྒྱ་གར་མཐའ་མཚམས་གཞུང་ལམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ཁྲོད་ཟམ་ཆེན་ ༢༢ དང་གཞུང་ལམ་ ༣ དེ་བཞིན་ཡུལ་ལུང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གཞན་ཁག་ ༣ བཅས་དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི་ནང་གནམ་གཤིས་དང་ས་ཆའི་གནས་བབ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་གྱིས་མྱུར་ཚད་མཐོ་བའི་ཐོག་ནས་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་བདེ་སྲུང་གི་འཐབ་བྱུས་ལ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་ཟམ་ཆེན་དེ་དག་བརྒྱུད་ས་མཚམས་ཁུལ་དུ་མྱུར་ཚད་མཐོ་བོའི་ཐོག་ནས་དམག་མི་འོར་འདྲེན་དང་གོ་མཚོན་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་མཚོན་པའི་ལུང་ཁུག་དེ་དག་གི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། ལས་གཞི་དེ་དག་ལ་འགྲོ་གྲོན་ཁྱོན་བྱེ་བ་ ༧༢༤ སོང་ཡོད་པ་རེད་འདུགགཞི་རྩའི་དེ་སྔོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ཉིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་གྱི་ཡང་རྩེ་ཞེས་པའི་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་སྲུང་དམག་མི་དབར་གདོང་ཐུག་བྱུང་འཕྲལ་རྒྱ་གར་བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ Rajnath Singh མཆོག་གིས་ཟླ་བ་དེའི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་དེ་འབྲེལ་གནད་དོན་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མར་གླེང་སློང་གིས་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གྱི་དམག་མིས་རྒྱ་དམག་ལ་ཕར་གདོང་ལེན་ནན་པོ་གནང་ཡོད་པ་སོགས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ། ཁ་སང་ཁོང་གིས་སླར་ཡང་རྒྱ་གར་གི་དམག་མི་རྣམས་ས་མཚམས་ཁུལ་དུ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱང་དེར་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་ལྡན་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

(Visited 160 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།