Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དེ་སྲ་ཐག་ཐག་བཟོ་ཐུབ་ན་དེས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རང་དབང་ཐོག་ལའང་ཤུགས་རྐྱེན་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་སློབ་བསྩལ་འདུག

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

བཞུགས་སྒར་ཉེ་འཁྲིས་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མ་ཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་མཐོ་རིམ་རིག་གནས་རབ་འབྱམས་པ་སྐབས་ ༡༧ པའི་སློབ་ཐོན་འཛིན་གྲྭའི་དགེ་ལས་རྣམས་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར། མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ནས་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་སྟེ་ཁ་སང་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་སྔ་དྲོ་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་གཟིམས་ཆུང་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་བཀྲིན་བསྩལ་འདུག

མགོན་པོ་མཆོག་གིས་སྐབས་དེར་གཙོ་བོ་དགེ་སློབ་ཚོར་བོད་ལ་ཡོད་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་དེ་འབྲེལ་བའི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་སྐོར་དང་འབྲེལ། དཔལ་ཎ་ལེནྜའི་མཁས་པ་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྐོར་དེ་དག་ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་རྟག་མཐའ་དང་ཆད་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་ཡོད་སྟབས། བོད་ཕྲུག་མི་རབས་གཞོན་པ་ཚོས་རང་གི་མེས་པོའི་རླབས་ཆེན་གྱི་ཤུལ་བཞག་དེ་དག་གི་རིན་ཐང་རྒྱུ་མཚན་དུ་མཐོང་བའི་སྒོ་ནས་གཅེས་འཛིན་གནང་གལ་ཡིན་པའི་ལམ་སྟོན་བསྩལ་འདག

ད་དུང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མཇལ་ཁར་བཅར་བའི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་དགེ་སློབ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་ཆེན་པོ་དེ་དེ་རིང་སང་ཉིན་གྱི་འཛམ་གླིང་ནང་དགོས་ཡག་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་ལྟར། དེ་བེད་སྤྱོད་ཡོང་བ་ལ་སེར་སྐྱ་གཉིས་ཀས་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་གལ་གནད་ཡིན་པ་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག སྒོས་སུ་ང་ཚོས་རང་གི་གཅེས་ནོར་དེ་སྲ་ཐག་ཐག་བཟོ་ཐུབ་ན་དེས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རང་དབང་ཐོག་ལའང་ཤུགས་རྐྱེན་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་སློབ་རྒྱ་ཆེ་བསྩལ་འདུག ཁ་སང་མཇལ་བཅར་ཞུ་མཁན་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་རིག་གནས་སྐབས་ ༡༧ པའི་སློབ་མ་ ༢༧ ཡོད་པ་ལས་བོུ་སྒྲོལ་མ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ནང་ཆོས་ཐོག་སེར་སྐྱ་ཁྱད་མེད་ནས་སློབ་སྦྱོང་གནང་གལ་ཡིན་པའི་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་དེ་སེམས་ལ་འཇུག་ཤོས་བྱུང་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།