fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་དབར་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་གནང་དགོས་པར་བཀའ་སྩལ་བ།

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)

དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྡོར་གདན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཝཱ་ཊ་པཱ་དགོན་པར་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་པཱ་ལི་དང་ལེགས་སྦྱར་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དགེ་འདུན་པའི་དབར་ཤེས་ཡོན་བརྗེ་ལེན་གྱི་ལོ་ལྔའི་ལས་འཆར་ཞིག་དབུ་འབྱེད་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་སོང་།གཞན་ཡང་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའི་ཐོག་འཁོན་རིགས་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་༸སྐྱབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ཞྭ་སེར་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བརྒྱ་དང་བཞི་པ་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག པཱ་ལིའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་གནས་བརྟན་སྡེ་པའི་བླ་མ་ཁག་ཅིག ཤར་པ་ཆོས་རྗེ་༸རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག ཇོ་ནང་རྒྱལ་ཚབ་མཁན་སྤྲུལ་རྡེ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་མཆོག བཀའ་བློ་ཁྲི་ཟུར་༸སྐྱབས་རྗེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག དེ་བཞིན་གནད་ཡོད་སྐུ་མགྲོན་སོགས་ཕེབས་ཞུགས་གནང་ཡོད།སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་ནང་ཚུན་དབར་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ཆགས་པ་དེ་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་གྱི་གནས་ཡིན་པར་བཀའ་སྩལ་བ་དང་འབྲེལ། རྣམ་ཀུན་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་དབར་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་གནང་དགོས་གལ་ཡིན་པར་བཀའ་སྩལ་སོང་། དེ་བཞིན་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་༸སྐུ་ན་གཞོན་ནུའི་སྐབས་ནས་ཡབ་ཡུམ་རྣམ་གཉིས་དབར་ཕྲན་བུ་མི་མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་སྐབས་ཐུགས་མི་བདེ་བ་བྱུང་གི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། ཆོས་ཀྱི་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནི་འཛམ་གླིང་འདི་ཞི་བདེ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཀྱང་། སྐབས་འགར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མི་མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་གྱི་གནས་ཡིན་པར་བཀའ་སྩལ་ཡོད།པཱ་ལི་དང་ལེགས་སྦྱར་ཆོས་ལུགས་འཛིན་མཁན་དབར་འོ་ཆུ་གཅིག་འདྲེས་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་སླད་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་གནང་དགོས་ཞེས་ལམ་སྟོན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་ཡོད།དེ་རིང་གི་ལྷན་ཚོགས་འདི་ནི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་ལས་ཁུངས་གཙོས་སིངྒ་པུར་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཚོགས་པ། དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ཁང་། དེ་བཞིན་རྡོར་གདན་ཐེ་ལན་ཌི་ཝཱ་ཊ་པཱ་དགོན་པ་བཅས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་དམིགས་གཙོ་བོ་ནི། འཕགས་པ་གནས་བརྟན་སྡེ་པ་དང་༸དཔལ་ནཱ་ལནྡཱའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་དགེ་འདུན་པའི་དབར་བགྲོ་གླེང་གི་ལམ་ནས་ཕན་ཚུན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རེས་དང་འབྲེལ་ལམ་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཕྱིར་ཡིན་པ་རེད།ཐེངས་འདིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་པཱ་ལི་དང་ལེགས་སྦྱར་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དགེ་འདུན་པའི་དབར་ཤེས་ཡོན་བརྗེ་ལེན་གྱི་བགྲོ་གླེང་འདི་དེ་རིང་དང་སང་ཉིན་བཅས་ཉིན་གཉིས་རིང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་འདུག

 

(Visited 125 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།