Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་བསྩལ་འདུག

Tibetan News Headlines

  • New report highlights risks to Tibet and Asia of rampant construction
  • China announces sanctions on U.S. defence firms
  • US lawmakers request Chinese doping Investigation ahead of Paris Olympics
  • CTA hosts exhibition on biography of self manifested Jowo Wati Sangpo
  • Introduction to Saga Dawa

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༣

  • རྒྱ་གཞུང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་ཡ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གཙོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་བཀལ་འདུག
  • ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩེད་འགྲན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
  • རང་བྱོན་འཕགས་མཆོག་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དུས་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
  • ས་ག་ཟླ་བའི་དུ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།

བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གhhdlསར་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་བསྩལ་འདུག

མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་གསུང་འཕྲིན་དེའི་ནང་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་ལ་ལེགས་གསོལ་དང་སྦྲགས། ཁོང་གིས་སྣེ་ཁྲིད་འོག་མངའ་སྡེ་དེ་གའི་ནང་གི་ཉམ་ཐག22་དབུལ་ཕོངས་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས། ཕྱོགས་ཀུན་ནས་ཡར་རྒྱས་ལམ་ལྷོང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པ་གསུངས་དང་ཆབས་ཅིག ཁོང་གིས་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་གནང་པའི་དུས་ཡུན་དེའི་རིང་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་གནང་སྟེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་དང་རེ་བ་རྣམས་བསྐོང་ཐུབ་པའི་ཐུགས་སྨོན་བསྩལ་འདུག ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ད་རེས་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་ནས་ཁོང་གི་ཡབ་དམ་པ་ལྟར་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་གནང་ཐུབ་པ་དེས་ཡབ་དམ་པའི་སྤོབས་སེམས་འཕེལ་ངེས་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།