Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ Liu Xiaobo ལགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་གསོ་མཛད་་འདུག

Tibetan News Headlines

  • New report highlights risks to Tibet and Asia of rampant construction
  • China announces sanctions on U.S. defence firms
  • US lawmakers request Chinese doping Investigation ahead of Paris Olympics
  • CTA hosts exhibition on biography of self manifested Jowo Wati Sangpo
  • Introduction to Saga Dawa

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༣

  • རྒྱ་གཞུང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་ཡ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གཙོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་བཀལ་འདུག
  • ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩེད་འགྲན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
  • རང་བྱོན་འཕགས་མཆོག་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དུས་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
  • ས་ག་ཟླ་བའི་དུ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།

ཁ་སང་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ནང་མཆིན་པའི་སྐྲན་ནད་ཕོག་རྐྱེན་སྨན་བཅོས་ཆེད་གློད་བཀྲོལ་ཐོབ་པའི་རྒྱ་རིགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་དང་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ Liu Xiaobo ལགས་ལ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་བསྩལ་འདུག

མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་དེའི་ནང་ངོས་རང་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ Liu Xiaobo ལགས་བཙོན་ཁང་ནས་གློད་བཀྲོལ་ཐོབ་པར་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡང་། དེ་མཚུངས་ཁོང་ལ་འབྲས་ནད་ཀྱི་ནད་གཞི་ཕོག་སྟབས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་སྟངས་སྐྱོ་བོ་ཆགས་པར་ཐུགས་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞེས་བཀའ་བསྩལ་འདུག

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སྐུ་ཞབས་ Liu Xiaobo ལགས་ནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉེས་མེད་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གྲགས་ཆེ་ཤོས་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ད་བར་སྐུ་ལས་དང་སྡུག་སྦྱོང་ཚད་མེད་མྱངས་པ་དེ་དག་གིས་རྒྱ་ནག་དེ་ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་ལྡན་པའི་ཡར་རྒྱས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་སྤྱི་དང་སྒོས་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་ཞི་བདེ་ལ་ཕན་པའི་ཐུགས་རེ་མཛད་འདུག

གཞན་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ Liu Xiaobo ལགས་ཀྱིས་དེ་སྔ་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན་པའི་རྒྱ་ནག་གི་མང་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་དང་རང་དབང་། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ཨང་ ༨ ཞེས་པ་དེ་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་རིགས་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་མང་དག་ཞིག་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་སྐོར་སོགས་བཀའ་འགྲེལ་དང་སྦྲགས། མགོན་པོ་མཆོག་ནས་རྣམ་ཀུན་སྐུ་ཞབས་ Liu Xiaobo ལགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་བདེ་ཐབས་ཐོག་ཐུགས་སྨོན་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཡིན་ནས་སྐུ་ཞབས་ Liu Xiaobo ལགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་བཅོས་སླད་དགོས་ངེས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ལེགས་ཤོས་དེ་སྦྱོར་རྒྱུ་དང་། སྨན་བཅོས་ཁག་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བར་ཐུགས་རེ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་འདུག

གཞི་རྩའི་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐུ་ཞབས་ Liu Xiaobo ལགས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འོག་བཙོན་གྲོལ་བཏང་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོངས་ཁྱབ་བྱུང་རྗེས། ཨ་རིས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་དང་ཚོགས་པ། དེ་བཞིན་ལས་འགུལ་བ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་སྐུ་ཞབས་ Liu Xiaobo ལགས་ཀྱི་གཟུགས་གཞིའི་གནས་སྟངས་ཐད་ལ་སེམས་ཚབས་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སྐུ་ཞབས་ Liu Xiaobo ལགས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་མོས་ལྟར་རྒྱ་ནག་ནང་ཙམ་མ་ཟད། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་སྨན་བཅོས་ཆེད་བསྐྱོད་རྒྱུར་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་། ཟང་བཙོན་འོག་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་ Liu Xia ལགས་ཀྱང་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་བཏང་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་རིམ་པ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།