Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོའི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་ཐུགས་སྨོན་མཛད་འདུག

Tibetan News Headlines

  • New report highlights risks to Tibet and Asia of rampant construction
  • China announces sanctions on U.S. defence firms
  • US lawmakers request Chinese doping Investigation ahead of Paris Olympics
  • CTA hosts exhibition on biography of self manifested Jowo Wati Sangpo
  • Introduction to Saga Dawa

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༣

  • རྒྱ་གཞུང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་ཡ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གཙོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་བཀལ་འདུག
  • ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩེད་འགྲན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
  • རང་བྱོན་འཕགས་མཆོག་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དུས་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
  • ས་ག་ཟླ་བའི་དུ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།

ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སར་ཡོད་པའི་ National Cathedral འམ་ཡི་ཤུའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོར་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་དང་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་སྐུ་ཞབས་ Liu Xiaobo ལགས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་འདུ་འཛོམས་ཤིག་ཚོགས་འདུག་པ་དང་། དུས་ཚིགས་དེ་དང་བསྟུན་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཐུགས་སྨོན་བརྙན་ཐུང་ཞིག་བཀྲིན་བསྩལ་འདུག

ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་འདོན་སྤེལ་གནང་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བརྙན་ཐུང་དེའི་ནང་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་རྗེས་དྲན་དུས་ཚིགས་ཐོག་ཕེབས་པའི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་བཞེས་མཁན་རྒན་གྲས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོའོ་ལགས་ལྟ་བུའི་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་གཞོན་པ་ཚོ་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་ཐུགས་སྨོན་མཛད་རྒྱུའི་འགན་ཡོད་པ་དགོངས་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་དང་། ལྷག་པར་དུ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ནས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མང་གཙོའི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་ཕྱོགས་དང་བཞེངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་པས་བསྔགས་བརྗོད་དང་ཆེ་བསྟོད་ཀྱང་མཛད་འདུག ད་དུང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ Liu Xiaobo ལགས་ལ་དགའ་མོས་ཞུ་མཁན་ཚོས་ཁོང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་མེད་ནའང་། ཁོང་གི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་ཁག་ནམ་ཡང་བྲལ་གྱི་མ་རེད་ལ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀྱང་ཁོང་གིས་དགོངས་བཞེས་དང་རླབས་ཆེན་གྱི་རེ་བ་ཁག་བསྒྲུབ་གལ་ཡིན་པར་ལམ་སྟོན་རྒྱ་ཆེ་བསྩལ་འདུག

རྩ་བའི་སྐུ་ཞབས་ Liu Xiaobo ལགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བཙོན་ཁང་དུ་ལོ་ ༨ རིང་བཞག་རྗེས་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཁོང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འོག་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་ནའང་། ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་ Liaoning ཞིང་ཆེན་གྱི་ Shenyang གྲོང་ཁྱེར་ནང་མཆིན་པའི་འབྲས་ནད་སྨན་བཅོས་དྲག་སྐྱེད་མ་བྱུང་སྟབས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།

སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོའོ་ལགས་དམ་པ་དེ་ཉིད་དགུང་ལོ་ ༦༢ ཐོག་དགོངས་པ་རྫོགས་ཡོད་ནའང་། ཁོང་གིས་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་མང་གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཙོ་འགྱུར་དོན་གནད་མང་དག་ཐོག་གཞུང་ལ་གདོང་ལེན་གྱིས་ཕྱག་ལས་རྒྱ་ཆེ་བརྩམས་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་པ་ཁོང་ཐེངས་བཞི་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དམ་པ་ཁོང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་མགོ་རྟིང་སློག་ཐབས་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་འོག་ལོ་ངོ་ ༡༡ རིང་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམ་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་། ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཁོང་གིས་མང་གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་བཞག་ཁག་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའི་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།