Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཀུམ་བྷ་དུས་སྟོན་ཐོག་ཧིན་དུའི་ཆོས་དཔོན་ཁག་ཅིག་དང་ལྷན་མཇལ་གནང་འདུག

Tibetan News Headlines

 • NED honors Sikyong Penpa Tsering and Tibet Action Institute with Democracy awards
 • Dalai Lama congratulates Mexico’s President-Elect Claudia Sheinbaum
 • US lawmakers to meet Dalai Lama on India trip next week
 • Tibetans protest Chinese premiere visit to New Zealand
 • US expands Russia sanctions, targeting entities in China
 • DIASPORA: Geshe Lobsang Gyaltsen, Former TCV Staff and Registrar of Dalai Lama College

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤།༠༦།༡༤

 • སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ཨ་རིའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་གནང་བ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མེཀ་སི་ཀོའི་བདམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།
 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ།
 • རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལ་ནིའུ་ཛི་ལེནྜ་བོད་མིས་ཞི་རྒོལ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཙོས་གསར་འགོད་པས་དྲི་རྩད།
 • ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས་ཨུ་རུ་སུར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།

ཟླ་ ༨ ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ Maharashtra མངའ་སྡེའི་ན་སིག་རྫོང་གི་རྩ་ཆེ་གྲོང་སྡེ་ Trimbakeshwar ནང་ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ་དང་འབྲེལ་ཁུལ་དེའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ Karshni Ashram ནང་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ Swami .K.G. Maharaj མཆོག་གཙོས་ཀུཾབྷ་དུས་སྟོན་ཐོག་ཆེད་ཕེབས་གནང་བའི་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་བླ་ཆེན་རྣམས་དང་ལྷན་མཇལ་གནང་འདུག སྐབས་དེར་མགོན་པོ་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡང་དག་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལ་ཆེ་བསྟོད་མཛད་འདུག་པ་དང། ༸གང་ཉིད་ཆོག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱལ་ཁྱབ་དེའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་དེའི་རིན་ཐང་ཁག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།ལྷག་དོན་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་བསྡུར་ན་རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་དང་རིགས་རུས་མི་གཅིག་པའི་མི་མང་རྣམས་ཞི་བདེ་དང་མཐུན་འགྲིག་ལྡན་པའི་ངང་གནས་ཐུབ་པ་དེ་མང་གཙོའི་དགེ་མཚན་ཞིག་ཡིན་པར་གསུངས་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ Guru Sharananand དང། Swami Parmanand དེ་བཞིན་ Swami Gyananand རྣམ་པ་ཚོ་དབུས་པའི་བླ་ཆེན་ཁག་གི་ལྷན་དུ་ཧིན་དུ་དང་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་མཛད་འདུག་པ་དང་། ཕྱི་དྲོ་ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ལོ་ངོ་ ༣༥༠ ལྷག་གི་སྔོན་ནས་ཡོད་པའི་ཧིན་དུའི་བསྟ་གནས་ཤིག་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་ཐོག་དབུ་བཞུགས་མཛད་འདུག དེ་བཞིན་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་དེ་རིང་ན་སིག་ཀུམ་བྷ་དུས་སྟོན་ཐོག་ཕེབས་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་ཐོག་ཞི་བདེ་རྒྱ་ཁྱབ་གནང་སླད་ཆེད་ཕེབས་གནང་སྐོར་གསུངས་པ་དང། ལྷན་ཅིག་མགོན་པོ་མཆོག་ནས་རྣམ་ཀུན་རྒྱ་གར་དེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་དག་ཞིག་ཡིན་པར་ཆེ་བསྟོད་གནང་གི་ཡོད་པའི་བཀའ་སྩལ་འདུག དེ་རིང་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྔ་ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཀུམ་བྷ་དུས་སྟོན་ཐོག་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཚོུད་ ༡༠།༠༠ ནས་ ༡།༠༠ ཧིན་དུའི་ཆོས་དཔོན་གྲགས་ཅན་ཁག་ཅིག་དང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་ཕེབས་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དགེ་འདུན་པ་ ༥༠ སྐོར་ཞིག་ལྷན་དུ་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཐོག་དབུ་བཞུགས་གནང་སྟེ་བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་འདུག མཛད་འཆར་ལྷར་ན་དེ་རིང་ཕྱི་དྲོ་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ Mumbai ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་བཞུགས་སྒར་དྷ་སར་ཆེབས་ཁ་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག རྩ་བའི་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཀུམ་བྷ་དུས་ཆེན་ཐོག་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་བ་དེ་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་དང། འདི་ལོ་ན་སིག་ནང་གྱི་ཀུམ་བྷ་དུས་ཆེན་ཐོག་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཡོད་རེད་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།