Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་མང་ཙམ་དགོས་གལ་ཡིན་པ་གསུང་པ།

Tibetan News Headlines

  • North America Tibetans to offer ‘Tenshug’ to the Dalai Lama
  • Tibetans in Canada celebrate Resolve Tibet Act and Canadian parliament motion for Tibet’s self determination
  • Dalai Lama extends congratulations to Ms. Roberta Metsola and Ms. Ursula von der Leyen on EU leadership continuation
  • EU-China ties looking rocky after re-election of Ursula von der Leyen

རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤།༠༧།༢༢

  • ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་མི་རྣམས་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་འདུག
  • ཨ་རིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་ཁེ་ན་ཌས་བོད་མིའི་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་གནང་བར་དགའ་སྟོན།
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོར་འཚམས་འདྲི་མཛད་འདུག
  • ལྕམ་ Ursula ལགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཁག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག

བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་དམག་འཁྲུག་རྣམས་ཞི་འཇམ་གཏོང་ཐབས་དང་བྱམས་བརྩེའི་ནུས་སྟོབས་གོང་མཐོར་ཡོང་བར་བུད་མེད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་མང་ཙམ་དགོས་གལ་ཡི2015-09-16-Cambridge-G05_IAC6405ན་པ་གསུངས་འདུག ཁ་སང་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ Canterbury ཡི་ཤུའི་ཆོས་དཔོན་ཟུར་པ་ Lord Rowan Williams མཆོག་གིས་གདན་ཞུ་གནང་དོན་ལྟར་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག ཡུལ་དེའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ Cambridge གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚན་རིག་པ་དང་། རྩོམ་པ་པོ། དེ་བཞིན་ན་གཞོན་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་ལ་ང་ཚོས་གདོང་ལེན་བྱེད་བཞིན་པའི་དཀའ་རྙོག་དེ་དག་སེལ་ཐབས་དང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་སོགས་ཀྱི་ཐད་བཀའ་སློབ་དང་བགྲོ་གླེང་གནང་པ་མ་ཟད། མགོན་པོ་མཆོག་ནས་དཀའ་རྙོག་དེ་དག་སེལ་ཐབས་སུ་གཙོ་བོ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགསཀྱི་རྒྱུད་ལ་བྱམས་སྙིང་རྗེའི་བསམ་བློ་གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ལྷག་དོན་རྩོད་རྙོག་ཆེ་བའི་དུས་མཚམས་དེར་བུད་མེད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་མང་ཙམ་བྱུང་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་དགོངས་འཆར་གནང་འདུག དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་སྟབས། རྣམ་ཀུན་ནས་གོ་ལ་སྤྱི་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་རྙོག་ཁག་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས་པ་གསུངས་འདུག ལྷག་དོན་དུས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་བཞིན་པའི་མཚམས་འདིར་རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་བསམ་བློ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་མི་གཞན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཉན་འཇོག་གནང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་ང་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་ཁོར་ཡུག་དང་དབུལ་ཕྱུག་གི་ངལ་བ་དེ་དག་གཙོ་བོ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་སེལ་དགོས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་འདིའི་ནང་ང་ཚོ་ཚང་མས་འཛམ་གླིང་འདི་ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་ལྡན་པའི་གོ་ལ་ཞིག་སྐྲུན་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་གཞེན་སྐུལ་སོགས་གནང་འདུག ཡི་ཤུའི་ཆོས་དཔོན་ Lord Rowan Williams མཆོག་ནས་ཁོང་སྐུ་སྒེར་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་སྦྲགས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཀའ་རྙོག་དེ་དག་གཙོ་བོ་འཇིགས་སྣང་དང་ཆགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་དེའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་གནང་ཕྱིར་དཔྱད་ཞིབ་ནན་པོ་གནང་དགོས་པ་གསུངས་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།