fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་གསུམ་ནང་གི་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་བཞུགས་སྒར་དུ་ཚུར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)

དེ་རིང་ཟླ་ ༣ ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་དགུང་ཚོུད་ ༢།༥༠ ཙམ་ལ་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་གསུམ་ནང་གི་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་བཞུགས་སྒར་དུ་ཚུར་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་གནང་མཛད་སོང་།

དེ་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་བཞུགས་སྒར་ནས་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཐེངས་འདིའི་མཛད་འཆར་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་བྷི་ཧཱར་མངའ་སྡེའི་ན་ལེནྡྲ་རྫོང་ནང་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྒྱ་གར་དབུས་རིག་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མགོན་དུ་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ Mahesh Sharma མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། ལྷག་དོན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་བཀའ་སློབ་བཀྲིན་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

ལྷན་ཚོགས་དེའི་ཐོག་རྒྱ་གར་དང་ཤྲི་ལངྒ་ཀ།  བྷང་ལ་དེ་ཤ། སིང་གྷ་པོར།  བལ་ཡུལ། མ་ལ་ཤི་ཡ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱོན་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་ ༣༥ ཙམ་གྱི་ནང་པའི་དབུ་བླ་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཁ་སང་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་འདུག་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་ Hua Chunying ཟེར་བས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་དགག་བྱ་དང་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་དང་བྱེད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་གདན་ཞུ་བྱས་ཡོད་སྟབས། གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་བློ་ཕམ་དང་དགག་པ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པ་བརྗོད་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ཁ་བྲལ་གཏོང་རྒྱུར་ངན་སེམས་བཅངས་ཡོད་སྐོར་སོགས་བཤད་པ་དང་འབྲེལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ངོས་ནས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་བདག་དབང་སོགས་ཀྱི་ཐོག་དོ་ཕོག་མི་འགྲོ་བ་གནང་དགོས་གལ་ཡིན་བཤད་ཡོད།

༸གོང་ས་མཆོག་ན་ལེནྡྲའི་ནང་གི་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་རྗེས་རྒྱ་གར་གྱི་ Madhya Pradesh མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་མཐོ་གྲས་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་ལ་བདེ་སྐྱིད་སྐོར་བཀའ་སློབ་བསྩལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མངའ་སྡེ་གཞུང་གིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་  Namami Devi Narmade-Sewa Yatra   ཞེས་པའི་རྒྱུག་ཆུ་གཙང་བཟོ་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ཐོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བའི་ཁྲོད། རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་འདི་གཙོ་ཆེ་ཞིང་ལས་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཤུགས་ཆེ་བརྟེན་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་སོ་ནམ་པ་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་གཏོང་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀའ་བསྩལ་འདུག

དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་ UttarPradesh མངའ་སྡེའི་ Mathura གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ Sri Udasin Karshni Ashram དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་དེའི་བླ་ཆེན་ Swami Karshni Guruasharanandaji Maharaj མཆོག་དང་ལྷན་ཉིན་དགུང་ལྗགས་སྨིན་བཞེས་གྲུབ་རྗེས་གསར་འགོད་པ་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱང་གནང་ཡོད།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཐེངས་འདིའི་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་གསུམ་ནང་གི་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་དེ་རིང་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་རྒྱབ་ཚོུད་ ༢།༥༠ ཙམ་ལ་བཞུགས་སྒར་དུ་ཚུར་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་གནང་མཛད་སོང་།

མཛད་འཆར་ལྟར་ན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་རྒྱ་གར་ Assam མངའ་ཁུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་ Guwahati ནང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རྒྱུ་དང་། དེ་རྗེས་ཚེས་ ༥ ནས་ ༧ བར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་མོན་རྟ་དབང་དང་། དེ་བཞིན་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ Dirang དང་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་བྷུམ་དི་ལ་དང་། དེ་མཚུངས་སུ་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་ Itanagar བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆོས་འབྲེལ་བསྐྱང་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་མོན་རྟ་དབང་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་རབས་དང་རིམ་པ་བྱས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ལ་དོ་ཕོག་འགྲོ་སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ནས་ཉེན་བརྡ་བཏང་པར་ལྟོས་མེད་ཀྱིས་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་པ་དང་། དེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་གང་དུ་ཕེབས་ཀྱང་དེར་ཐེ་བྱུས་གང་ཡང་མེད་སྐོར་ནན་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

(Visited 27 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།