Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དྭགས་སུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཁ་སང་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༤།༣༠ ཐོག་རྡ་རམ་ས་ལའི་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས་ཆིབས་ཐོན་གྱིས་ཇ་མུ་བརྒྱུད་ལ་དྭགས2016-07-25-Ladakh-G06-_DSC3203་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བཀྲིན་བསྐྱངས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༡༠།༣༠ ཙམ་ལ་ལ་དྭགས་སུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་གནང་མཛད་འདུག
མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ལ་དྭགས་བ་ཀུ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་གནམ་ཐང་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ཇ་མུ་ཀཤ་མིར་མངའ་སྡེ་བློན་ཆེན་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཐུབ་བསྟན་ཚེ་དབང་ལགས་དང་ལ་དྭགས་ཡུལ་ལྗོངས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆེན་སྡེ་དཔོན་འབུམ་རམས་པ་ཟླ་བ་ལགས་སོགས་གཞུང་འབྲེལ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་ད2016-07-25-Ladakh-G04-_DSC3120ང་། དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་འབྲི་གུང་ཆེ་ཚང་རིན་པོ་མཆོག་སོགས་ལ་དྭགས་ནང་པའི་ཚོགས་པ་དང་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་སོགས་ཆེད་ཕེབས་དང། ས་གནས་མང་ཚོགས་རྣམས་ནས་དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་ཐོག་བ་ཀུ་ལ་གནམ་ཐང་ནས་ཞི་བའི་ཚལ་ཕོ་བྲང་བར་བཀྲིས་པའི་མཆོད་རྫསདང་བདུག་སྤོས། ཞུགས་ཏོག་གཞན་ཡང་དགའ་གུས་ཀྱི་གླུ་སྒར་བཅས་ཀྱིས་གདན་འདྲེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག
རྩ་བའི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་འཆར་སྔོན་སྒྲིག་ལྟར་ན། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་ལ་དྭགས་སུ་ཆིབས་སྒྱར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཀྱང་། དེ་རིང་ཉིན་2016-07-25-Ladakh-G05-_DSC3148ཤས་སྔ་ནུར་གྱིས་ལ་དྭགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་མཛད་ཡོད་པ་རེད།
ཐེངས་འདིའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལ་དྭགས་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཆར་དང་བཞུགས་ཞག་གི་དུས་ཡུན་དེའང་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ནས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༢ བར་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་གནང་འདུག་པ་དང། ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ བར་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ལ་དྭགས་ཞི་བའི་ཚལ་ཕོ་བྲང་དུ་༸སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་རྗེས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༣ བར་ཁུལ་དེའི་ཁྲིག་རྩེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་གླིང་དགོན་ནས་༸གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུ་དོན་ལྟར། ཕར་ཕྱིན་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོ་ཐེངས་ ༤ པའི་ཚོགས་མ2016-07-25-Ladakh-G07-_DSC3340གོན་དུ་དབུ་བཞུགས་མཛད་རྒྱུ་དང་། ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ། རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་ཆོས་འབྲེལ་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག དེ་ཉིན་སྔ་དྲོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཚེ་དབང་བཀའ་དྲིན་ལེགས་པར་བསྩལ་གྲུབ་རྗེས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཁྲིག་རྩེ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་རྣམས་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག
གཞན་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༠ བར་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ཀྱི་སླེ་རུ་ཡོད་པའི་ཞི་བའི་ཚལ་དུ་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོའི་བཀའ་ཆོས་མཛད་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉི2016-07-25-Ladakh-G08-_DSC3357ན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཀའ་དབང་བཅས་བསྩལ་ཡིན་འདུག
གཞི་རྩའི་ལོ་ཤས་གོང་ནས་ལ་དྭགས་ནང་པའི་དགོན་ཚོགས་ཀྱིས་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པའི་གཡས་གཡོན་དུ། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་སུ་༸སྐུ་ངལ་གསོལ་བཞུགས་མཛད་རྒྱུ་དང་། མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་འབྲེལ་བཅས་ཀྱི་སླད་གདན་ཞུ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་དོན་སྔ་ལོར་ལ་དྭགས་ནང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་མཛད་སྐབས་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་འདི་ལོའི་ནང་ལ་དྭགས་སུ་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་བཞག་མཛད་རྒྱུའི་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་བསྩལ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།