Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཆབ་མདོ་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༥ ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་མདོ་རི་བོ་ཆེ་ཡམ་མདའ་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་དགུན་ཁའི་གུང་སེང་དང་བསྟུན་ཕ་ཡུལ་གྱི་བྱིས་པ་ཚོར་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་གནང་བར་བརྟེན་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུགཆབ་མདོ་རི་བོ་ཆེ་ཡམ་མདའ་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པའི་བུ་མོ་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ཉིན་ཤས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟ་ཁོང་བཙོན་ཁང་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་གྱུར་ཡོད་མེད་སོགས་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་སྟབས། ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱི་ནང་མི་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་སྤུན་མཆེད་ཚོས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ཁོང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་གནང་བཞིན་འདུག

གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པས་གསར་འགོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བར་གཞིགས་ན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནི་ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་ཞིབ་འཇུག་གི་སློབ་སྦྱོང་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་ཁོང་རྣམ་ཀུན་ནས་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ལ་དོ་དབྱིངས་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ཁོང་གིས་དགུན་ཁའི་གུང་སེང་དང་བསྟུན་ནས་རང་གི་ཉེ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་བྱིས་པ་ཚོར་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་གནང་བ་དེ་ཉེན་རྟོག་པས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང་། ལོ་ཤས་གོང་ནས་དམིག་བསལ་ཆབ་མདོ་ཁུལ་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་མེས་རྒྱལ་ལ་དགའ་ཞེན་ཞེས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེར་སྤེལ་སྐབས་ཁོང་གིས་བོད་རིགས་རྒྱ་རིགས་སུ་བསྒྱུར་བའི་སློབ་གསོར་མོས་མཐུན་མེད་པའི་རྣམ་པ་མངོན་གསལ་གནང་སྟེ་ཕ་ཡུལ་གྱི་བྱིས་པ་ཚོར་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱི་ཕ་དམ་པ་སྔོན་ཆད་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཟིན་པ་དང་། ནང་ལ་ཨ་མ་ལགས་རྒན་འཁོགས་དང་། ལོ་ན་ ༡༤ སོན་པའི་གཅུང་མོ་ཞིག་དང་ལོ་ན་ ༨ སོན་པའི་གཅུང་པོ་ཞིག་བཅས་ཁྱོན་ནང་མི་བཞི་ཡོད་པ་རེད།

གཞི་རྩའི་ལོ་ཤས་གོང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་མདོ་གཙོས་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཕལ་ཆེ་བར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་གཏང་ཆེད་སྲིད་བྱུས་འདྲ་མིན་སྤེལ་ཏེ་དགོན་པར་མཆོད་མཇལ་འགྲོ་མི་ཆོག་པ་དང་དབྱར་དགུན་གྱི་གུང་སེང་སྐབས་བོད་མིའི་ངོས་ནས་ཟུར་ཁྲིད་གནང་མི་ཆོག་པའི་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།