fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་ཆེན་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ལ་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཕྱིན་འདུག

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 4 times, 1 visits today)

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ དང་ ༣༡ བཅས་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རིང་སྔ་དྲོར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆུ་ཚོད་ ༩ པ་ནས་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་ཆེན་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་རྒྱུའི་མཛད་འཆར་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་ཀྱང་། ད་ཆ་མཛད་འཆར་དེར་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཕྱིན་པ་གཞིར་བཟུང་བྱས་ན་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ དང་ ༣༠ ཉིན་སོ་སོར་བཀའ་དབང་གི་སྟ་གོན་དང་དངོས་གཞི་གནང་གཏན་འཁེལ་འདུགདེ་རིང་༸དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་གི་དྲྭ་གནས་ཐོག་བཀའ་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་ཁྱབ་ཅིག་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ པ་ནས་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་ཆེན་གྱི་བཀའ་དབང་སྟ་གོན་དང་དངོས་གཞི་བཅས་སོ་སོར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་ལྟར། སྤྱིར་ནད་ཡམས་གཏན་མེད་དུ་མ་ཞི་བར་དང་ལྷག་པར་བཀའ་ཆོས་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རིང་ཚོགས་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཆུང་སོགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་སྔོན་འགོག་ལ་དམིགས་པའི་ལག་ལེན་སྤྱི་དང་སྒོས་སུ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ནས་ཕན་ཚུན་བར་ཐག་བཅད་དེ་འགྲོ་འདུག་གི་སྤྱོད་ལམ་བསྟེན་ཕྱོགས་སོགས་ས་གནས་སོ་སོར་བཅས་པའི་བཀའ་རྒྱ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བ་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། ལས་ཀྱི་སྣེ་མོར་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནས་བཀའ་ཆོས་ཀྱི་ཆེད་ཐོག་མར་ཡར་འཛོམས་པའི་སྐབས་དང་ཁྱད་པར་དངོས་གཞི་བཀའ་ཆོས་སྩོལ་སྐབས། དེ་བཞིན་མར་འགྲོལ་སྐབས་བཅས་ཀྱིས་གཙོས་བཀའ་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དོ་གལ་ཆེན་པོས་བཏང་འཛིན་ཆེས་ཆེར་གནང་དགོས་པའི་གཞེན་བསྐུལ་གནང་འདུགདེ་བཞིན་ད་ལྟའི་ཆེས་གཉན་འཕྲང་ཅན་གྱི་དུས་སྐབས་འདིར་རང་གཞན་ཀུན་ནས་དོན་མེད་ཀྱི་གླེང་གཞི་མི་ཡོང་བ་དང་། ལྷག་དོན་གཉན་རིམས་སྔོན་འགོག་གི་ལག་ལེན་རྣམས་ལ་ལྷོད་ཡངས་མི་ཡོང་བའི་ཐུགས་འགན་ཆེ་བཞེས་གནང་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་བསྐྱར་ནན་གནང་འདུགརྩ་བའི་སྤྱི་སྒེར་དུ་མས་ཡང་ཡང་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་འདེབས་དོན་ལྟར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་རྩེ་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ དང་ ༣༠ དང་། བོད་ཚེས་ ༧ དང་ ༨ ཉིན་སོ་སོར་དྲྭ་ལམ་ཐད་གཏོང་བརྒྱུད་བཀའ་དབང་གི་སྟ་གོན་དང་དངོས་གཞི་བསྩལ་གཏན་འཁེལ་བའི་བཀའ་ཆོས་དེ་བོད་དབྱིན་རྒྱ་སོགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དུ་མའི་ནང་གསུང་སྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ནང་གི་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ནས་གསན་གཟིགས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུགགཞི་རྩའི་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ལ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཆེས་ཐོག་མ་མཆེད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་གདལ་ཆེས་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན་ཆེས་གཉན་འཕྲང་ཅན་གྱི་དུས་སྐབས་འདིར་རང་གཞན་ཀུན་གྱི་སེམས་ཁམས་ཞི་ཐབས་དང་རྐྱེན་ངན་ལམ་དུ་འཁྱེར་ཕྱོགས་སོགས་ལ་དམིགས་ཏེ་གོ་ལའི་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་གནས་འཁོད་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་སྤྱི་སྒེར་དུ་མས་ཡང་ཡང་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་ལྟར་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ དང་ ༡༧ ཉིན་དྲྭ་ལམ་ཐད་གཏོང་བརྒྱུད་༸དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ལེའུ་དང་པོ་དང་བཞི་པ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲིད་དང་འབྲེལ་ཏེ་ད་ལྟའི་ཆར་དུས་ཀྱི་ཆེས་གཉན་འཕྲང་རྐྱེན་ངན་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བཀྲིན་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

(Visited 577 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།