fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་པ་བྱེད་ཐུབ་ཚེ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་གནས་ཀྱི་རེད།

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)

དེ་རིང་མ་ན་ལི་ཁུལ་གྱི་ཉིན་གཉིས་པའི་བཀའ་ཆོས་ཐོག་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་འབྲེལ་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་དང་། མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡཱའི་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་བཀའ་ལུང་བཅས་བཀྲིན་བསྩལ་སོང་།  

མ་ན་ལི་ཁུལ་དུ་ཁ་སང་ཕྱི་དྲོ་ནས་ཆར་ཤུགས་ཆེན་པོ་བབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་རིང་སྔ་དྲོའང་སིལ་ཆར་མུ་མཐུད་འབབ་བཞིན་པའི་ཁྲོད་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་ཞུ་བ་མི་གྲངས་ ༥༠༠༠ བརྒལ་བ་དེ་དག་ལ་ཐོག་མར་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་བཀའ་ལུང་བཀྲིན་བསྩལ་བ་དང་། སྐབས་དེར་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ནས་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་གཞུང་དེ་དག་ནི་ང་ཚོར་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་བློ་མིག་ཕྱེ་མཁན་གཞུང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་། རྒྱུན་དུ་གཞུང་དེ་དག་ལ་དོ་སྣང་གནང་ཚེ་དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་པའི་དད་པ་ཐོབ་རྒྱུ་མ་ཟད། མ་འོངས་པའི་དུས་རབས་ནང་དུའང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་བསྩལ་ནན་བསྩལ་ཡོད།  འོན་ཀྱང་ད་ལྟའི་མི་རབས་ཚོས་སྔོན་གྱི་མི་རབས་རྒན་པ་ལྟར་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་ཞེས་དད་པ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་རྟུལ་དད་པའི་རྗེས་འབྲང་པ་ཞིག་གནང་ཚེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་དུས་རབས་འདི་ཙམ་མ་གཏོགས་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་པ་སོགས་ལམ་སྟོན་བསྩལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ས་གནས་ཀྱི་དགོན་པ་སོ་སོའི་ངོས་ནས་ཀྱང་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ཙམ་ལ་མ་བརྟེན་པར་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་དག་ལ་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་བསྩལ་སོང་།  

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དེ་རྗེས་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་མཆོག་ནི་སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་པའི་སྟོན་པ་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རིག་པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཐུབ་མཁན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་སོགས་བསྟོད་པ་ཕུལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་འབྲེལ་གྱི་བཀའ་ཆོས་དངོས་གཞི་དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས་ཡོད་པ་རེད།   

གཞི་རྩའི་དེ་རིང་ནས་བཟུང་༸དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ཡིག་ཚང་ནས་བཀའ་ཆོས་ཁག་སྐད་ཡིག་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་གསུང་སྒྱུར་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད་དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ཐད་གཏོང་ཡང་གནང་གི་འདུག

དེ་རིང་གི་བཀའ་ཆོས་བསྩལ་གྲུབ་པའི་མཇུག་ཏུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སང་ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་ཉིན་མོ་དང་བསྟུན་ཆོས་འབྲེལ་ཉིན་གཉིས་རིང་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱིེས་བློ་སྦྱོང་ཚིག་བརྒྱད་མ་དང་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་བཅས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་བསྩལ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བཀའ་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

(Visited 89 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།