Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

Tower Hamlets ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་གནང་མི་འདུག

Tibetan News Headlines

  • འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པའི་བུ་ཕྲུག་ཐོག་མཉམ་བསྡུས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་འགེལ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
  • སྨར་ཁམས་རྫོང་ནང་རྒྱ་མི་དང་བོད་མི་དབར་འཁྲུག་རྩོད་ཤོར་ནས་བོད་མི་བཞི་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
  • འཇར་མ་ནིའི་སྲིད་བློན་མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་དྲང་བདེན་གྱི་ཚོང་ལས་གཉེར་དགོས་ཞེས་ཉེན་བརྡ་བཏང་འདུག
  • བལ་ཡུལ་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན་པ།

Tuesday 16/04/2024

  • China using ‘collective punishment’ against activists’ families: Rights group
  • 4 arrested over protest against seizure of pastureland in Tibet
  • Germany’s Scholz calls for fair competition, warns against dumping during China visit
  • Nepal Tibetan Lhamo Association and its Himalayan artists: Feature

དབྱིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་ནང་གི་ Portland ས་ཚིགས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་འདི་ཉིད་ Tower Hamlets ཁུལ་གྱི་ Royal Mint ཞེས་པའི་གྲགས་ཅན་ས་ཚིགས་སུ་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་གནང་མི་འདུགདེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུན་རིང་ནས་དབྱིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་འདི་ཉིད་ Tower Hamlets གྲོང་སྡེ་ནང་གི་ Tower of London མདུན་གྱི་ Royal Mint ཞེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གྲགས་ཅན་ས་ཚིགས་སུ་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུར་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། དེ་རིང་ Tower Hamlets གྲོང་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་དེར་ཁ་གཏད་ཤུགས་ཆེ་དང་སྦྲགས་སྤྱི་མོས་སྒོ་ནས་ཁས་ལེན་གནང་མི་འདུག

གནས་ཚུལ་ཐོན་ཁག་ལ་གཞིགས་ན། གྲོང་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་དེ་ཉིད་ཁུལ་དེར་གནས་སྤོ་བྱས་ན་ས་གནས་མི་མང་གི་བདེ་འཇགས་དང་། ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པའི་བསྟི་གནས་ལ་དོ་ཕོག་བྱུང་ཉེན་ཙམ་མ་ཟད། ཚོགས་འདུའི་སྐབས་མ་འོངས་པར་ཁུལ་དེར་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་ངོ་རྒོལ་རིགས་བྱུང་ཚེ་དེར་སྟངས་འཛིན་གང་འདྲ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནད་དོན་སོགས་ལ་འདྲི་རྩད་བྱས་སྐབས་ལན་འདེབས་གསལ་པོ་བྱུང་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་འབྲེལ། འོས་ཤོག་༧ དང་ ༠ དེ་བཞིན་བར་བཞུགས་ ༡ བཅས་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་དེ་ཉིད་ཁུལ་དེར་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་མེད་པའི་གཏན་འབེབས་བྱས་འདུགརྩ་བའི་ཨིན་ཡུལ་ནང་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་ Tower Hamlets གྲོང་སྡེ་ནང་གི་Tower of London མདུན་གྱི་ Royal Mint ཞེས་པའི་ས་ཚིགས་དེ་ཉོས་ཏེ། ས་ཚིགས་དེར་ལས་བྱེད་ ༢༠༠ ལྷག་ལྡན་པའི་ཡུ་རོབ་ནང་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཤོས་དེ་རྒྱག་འཆར་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་བྱས་ཡོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤིན་ཅང་ནང་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེའི་མང་ཚོགས་དང་། ཧོང་ཀོང་མང་ཚོགས་ཐོག་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་དྲག་གནོན་དང་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁྲོད། Tower Hamlets ས་ཁུལ་དུ་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་དང་ཧོང་ཀོང་སོགས་ཕྱི་མི་ཕོན་ཆེར་གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་སྔ་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཨིན་ཡུལ་ནང་དུ་ནད་ཡམས་ཚབས་ཆེན་བྱུང་སྐབས། མི་གྲོངས་པ་རྣམས་ Royal Mint ས་འོག་ཏུ་དུར་སྦས་བྱས་ཡོད་པར་བརྟེན། ས་གནས་དེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནད་འགག་དང་། ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ཚོར་བཅས་ལ་གཞིགས་ཏེ། ས་གནས་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་བྱེད་འཆར་ཐོག་དེ་སྔ་ནས་སེམས་འཚབ་བྱེད་མཁན་མང་དག་ཅིག་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་མང་ཚོགས་ནས་དེ་འབྲེལ་གྲོང་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཞུ་སྙན་ ༥༠ ལྷག་ཙམ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་འདུགགཞི་རྩའི་ཁ་སང་ BBC གསར་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། དབྱིན་ཡུལ་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་ལས་འཆར་གྱི་སྙན་ཞུ་དེའི་ནང་། Royal Mint ཞེས་པའི་ས་ཚིགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གནས་སྤོ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་ཁུལ་དེའི་ཁོར་ཡུག་སོགས་དང་འབྲེལ་ནས་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་ཡང་མང་པོ་འབྱུང་གི་ཡོད་ཚུལ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ Tower of London ཁུལ་གྱི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་སོགས་བཀོད་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།