fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

Tower Hamlets ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་གནང་མི་འདུག

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)

དབྱིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་ནང་གི་ Portland ས་ཚིགས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་འདི་ཉིད་ Tower Hamlets ཁུལ་གྱི་ Royal Mint ཞེས་པའི་གྲགས་ཅན་ས་ཚིགས་སུ་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་གནང་མི་འདུགདེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུན་རིང་ནས་དབྱིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་འདི་ཉིད་ Tower Hamlets གྲོང་སྡེ་ནང་གི་ Tower of London མདུན་གྱི་ Royal Mint ཞེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གྲགས་ཅན་ས་ཚིགས་སུ་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུར་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། དེ་རིང་ Tower Hamlets གྲོང་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་དེར་ཁ་གཏད་ཤུགས་ཆེ་དང་སྦྲགས་སྤྱི་མོས་སྒོ་ནས་ཁས་ལེན་གནང་མི་འདུག

གནས་ཚུལ་ཐོན་ཁག་ལ་གཞིགས་ན། གྲོང་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་དེ་ཉིད་ཁུལ་དེར་གནས་སྤོ་བྱས་ན་ས་གནས་མི་མང་གི་བདེ་འཇགས་དང་། ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པའི་བསྟི་གནས་ལ་དོ་ཕོག་བྱུང་ཉེན་ཙམ་མ་ཟད། ཚོགས་འདུའི་སྐབས་མ་འོངས་པར་ཁུལ་དེར་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་ངོ་རྒོལ་རིགས་བྱུང་ཚེ་དེར་སྟངས་འཛིན་གང་འདྲ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནད་དོན་སོགས་ལ་འདྲི་རྩད་བྱས་སྐབས་ལན་འདེབས་གསལ་པོ་བྱུང་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་འབྲེལ། འོས་ཤོག་༧ དང་ ༠ དེ་བཞིན་བར་བཞུགས་ ༡ བཅས་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་དེ་ཉིད་ཁུལ་དེར་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་མེད་པའི་གཏན་འབེབས་བྱས་འདུགརྩ་བའི་ཨིན་ཡུལ་ནང་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་ Tower Hamlets གྲོང་སྡེ་ནང་གི་Tower of London མདུན་གྱི་ Royal Mint ཞེས་པའི་ས་ཚིགས་དེ་ཉོས་ཏེ། ས་ཚིགས་དེར་ལས་བྱེད་ ༢༠༠ ལྷག་ལྡན་པའི་ཡུ་རོབ་ནང་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཤོས་དེ་རྒྱག་འཆར་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་བྱས་ཡོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤིན་ཅང་ནང་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེའི་མང་ཚོགས་དང་། ཧོང་ཀོང་མང་ཚོགས་ཐོག་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་དྲག་གནོན་དང་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁྲོད། Tower Hamlets ས་ཁུལ་དུ་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་དང་ཧོང་ཀོང་སོགས་ཕྱི་མི་ཕོན་ཆེར་གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་སྔ་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཨིན་ཡུལ་ནང་དུ་ནད་ཡམས་ཚབས་ཆེན་བྱུང་སྐབས། མི་གྲོངས་པ་རྣམས་ Royal Mint ས་འོག་ཏུ་དུར་སྦས་བྱས་ཡོད་པར་བརྟེན། ས་གནས་དེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནད་འགག་དང་། ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ཚོར་བཅས་ལ་གཞིགས་ཏེ། ས་གནས་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་བྱེད་འཆར་ཐོག་དེ་སྔ་ནས་སེམས་འཚབ་བྱེད་མཁན་མང་དག་ཅིག་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་མང་ཚོགས་ནས་དེ་འབྲེལ་གྲོང་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཞུ་སྙན་ ༥༠ ལྷག་ཙམ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་འདུགགཞི་རྩའི་ཁ་སང་ BBC གསར་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། དབྱིན་ཡུལ་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་ལས་འཆར་གྱི་སྙན་ཞུ་དེའི་ནང་། Royal Mint ཞེས་པའི་ས་ཚིགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གནས་སྤོ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་ཁུལ་དེའི་ཁོར་ཡུག་སོགས་དང་འབྲེལ་ནས་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་ཡང་མང་པོ་འབྱུང་གི་ཡོད་ཚུལ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ Tower of London ཁུལ་གྱི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་སོགས་བཀོད་འདུག

(Visited 193 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།