Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

དྷ་སར་བོད་རིགས་ན་གཞོན་ཞིག་གིས་རང་སྲོག་བཅད་འདུག

Tibetan News Headlines

 • NED honors Sikyong Penpa Tsering and Tibet Action Institute with Democracy awards
 • Dalai Lama congratulates Mexico’s President-Elect Claudia Sheinbaum
 • US lawmakers to meet Dalai Lama on India trip next week
 • Tibetans protest Chinese premiere visit to New Zealand
 • US expands Russia sanctions, targeting entities in China
 • DIASPORA: Geshe Lobsang Gyaltsen, Former TCV Staff and Registrar of Dalai Lama College

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤།༠༦།༡༤

 • སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ཨ་རིའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་གནང་བ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མེཀ་སི་ཀོའི་བདམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།
 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ།
 • རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལ་ནིའུ་ཛི་ལེནྜ་བོད་མིས་ཞི་རྒོལ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཙོས་གསར་འགོད་པས་དྲི་རྩད།
 • ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས་ཨུ་རུ་སུར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།

དྷ་སའི་མེག་གྷན་དུ་ཁེར་རྐྱང་བཞུགས་མཁན་བོད་པའི་ན་གཞོན་རང་ལོ་ ༢༦ ཙམ་ཡིན་པ་ཞིག་སེམས་ངལ་རྐྱེན་པས་རང་སྲོག་བཅད་འདུག

བསོད་ནམས་འཕེལ་ཁོ་ཞུ་བའི་བོད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་དེ་ཉེ་ཆར་ཉིན་མ་གཉིས་ཙམ་གྱི་གོང་ལ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་སྟབས་དྷ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཙོས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་ས་གནས་ཡུལ་མི་ཁག་གཅིག་གིས་ཁོང་འཚོལ་ཞིབ་གནང་ཡོད་པ་ལྟར། ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ན་གཞོན་དེ་མེག་ལོཊ་ཡི་བྷ་སུ་རི་ཁྲོད་དུ་རང་སྲོག་བཅད་པའི་ཕུང་པོ་རྙེད་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

ཚེ་འདས་ཁོང་ནས་རང་སྲོག་བཅད་དོན་གང་ཡིན་དང་འབྲེལ་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་དུ་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་ཨ་ཞང་དགེ་ལེགས་ལགས་སུ་འབྲེལ་བ་ཞུས་པར་སྤྱིར་ཁོང་ལོ་ཤས་གོང་ནས་གློ་ནད་ཊི་བི་ནད་གཞི་ཕོག་རྐྱེན་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་བཅོས་སོགས་གནང་ཡོད་པར་མ་ཟད་བར་ལམ་ནས་ཁོང་རང་ཉིད་མེག་ལོཊ་དུ་ཁང་གླ་ཐོག་བཞུགས་ཏེ་གསོལ་སྨན་བཞེས་མུས་ཡིན་ཀྱང་། ད་རེས་ཕྱིའི་གནོད་པ་དང་སོ་སོའི་སེམས་བཅོས་མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་ཚེ་སྲོག་བཅད་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག བུ་ཁོང་གིས་རང་སྲོག་བཅད་པ་དེ་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་རིམས་ནད་དང་འབྲེལ་བ་རྩ་བ་ནས་མེད་སྐོར་ནན་བརྗོད་གནང་སོང་།

གཞི་རྩའི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གནས་སྐབས་འདིར་མི་གྲོངས་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་འབྱུང་འཕྲལ་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕུང་བསྲེག་གནང་བར་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཁ་སང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དབུས་པའི་ལས་བྱེད་དང་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དབུས་ས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས། དེ་བཞིན་ཁོང་གི་ཨ་ཞང་ལགས་བཅས་ཀྱིས་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པར་འབྲེལ་བ་ཞུས་ཏེ་ཕུང་པོར་བརྟག་དཔྱད་གནང་མཐར་ཞུགས་འབུལ་གནང་འདུག

རྩ་བའི་ད་རེས་སེམས་གུ་དོག་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་དོན་དབང་གིས་རང་སྲོག་བཅད་པའི་བོད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་དེ་དེ་སྔ་བོད་ཁྱིམ་ནས་སློབ་སྦྱོང་གནང་ཞིང་སློབ་མཐར་སོན་རྗེས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཟ་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཕྱག་ལས་གནང་མྱོང་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་ཁོང་ལ་ཨ་ཞང་གཅིག་དང་གཅུང་པོ་གཅིག་ཡོད་པ་རེད་འདུག ཁོང་གི་གཅུང་པོ་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སློབ་སྦྱོང་གནང་མུས་རེད་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།