Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ནང་ཆོས་ལ་སློབ་གཉེར་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་རེད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་བ།

Tibetan News Headlines

 • Dalai Lama gives audience to Himalayan Buddhists from Rolwa Ling
 • One household and One file: Surveillance ramped up after anti-dam protests
 • GCM Gold Cup Final and Green Book debacle
 • Taiwan’s parliament passes bill pushing pro-China changes
 • East Turkistan government in exile calls on US to pass Uyghur Policy Act
 • Any attempt to intimidate individuals or communities in the UK will not be tolerated: UK to China

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༩

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་རོལ་བ་གླིང་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་དབང་སྒྱུར་ཇེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་དང་ཡིག་ཆ་གཅིག་ཅེས་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར།
 • ༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་དང་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དཀའ་རྙོག
 • ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་གཏན་འབེབས།
 • ཨ་རིར་ཡུ་གུར་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • དབྱིན་ཡུལ་ནང་གི་མི་སེར་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་སུན་གཙེར་བྱས་པ་དེར་བཟོད་སྲན་རྩ་བ་ནས་བྱ་རྒྱུ་མིན་གསུངས་འདུག

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དེ་རིང་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ཉིན་སྔ་དྲོ་ ལ་དྭགས་དབུས་གཞུང་ནང་པའི་རིག་གནས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ནང་ཆོས་དང་ལ་དྭགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཞེས་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཐོག་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ་དང་འབྲེལ། མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ནང་ཆོས་ལ་སློབ་གཉེར་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་རེད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་སོང།

ལ་དྭགས་དབུས་གཞུང་ནང་པའི་རིག་གནས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་མཚུངས་བསྡུར་ལྟ་གྲུབ་སྡེ་ཚན་དང་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་གྲུབ་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གཉིས་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུ་དོན་ལྟར། མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དེ་རིང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ་དང་འབྲེལ་ཚོགས་བཅར་བ་ཚོར་ བཀའ་སློབ་བཀྲིན་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དུ་ཡོད་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་ནི་བོད་མི་ཚོས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་ལ་སློབ་གཉེར་དང་བདག་གཅེས་གནང་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་དྲི་བ་ཆེ་ཤོས་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་བརྒྱུད་འདི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་མིན་ལ་ཐུག་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་བ་དང་འབྲེལ། སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ནང་རྒྱ་ནག་གཙོས་པའི་ཝེ་ཏི་ནམ་སོགས་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་ནང་ནང་པའི་ལྷ་ཁང་སོགས་བཞེངས་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་ཀྱང། ནང་ཆོས་ཐོག་ལ་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་དེ་ཙམ་འདང་ངེས་མེད་པ་རེད་ཅེས་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ནང་ཆོས་ལ་སློབ་གཉེར་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་རེད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་སོང།

དེ་བཞིན་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ཐོག་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཚང་འགྲོ་བ་མི་སྤྱིའི་བདེ་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་རླབས་ཆེན་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་དང་གུས་བརྩི་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ནས་ནང་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་ནི་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་སངས་རྒྱས་པའི་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོའི་ངོས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལ་རང་དབང་ཐོག་ནས་བརྟག་དཔྱད་དང་རིག་པའི་ཐོག་ནས་དགག་བཞག་སྤོང་གསུམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཐོུང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན་པ་བཀའ་བསྩལ་བ་དང་འབྲེལ། དེ་སྔ་ལ་དྭགས་པ་ཚོས་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་དང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་བཞིན་པའི་གོམས་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་པ་ཞིག་མིན་པ་དང། ༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་པ་ཚོས་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་བཀའ་སྩལ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་དད་པ་དེ་གཙོ་བོ་རྨོངས་དད་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། ལ་དྭགས་པ་ཚོས་ནང་ཆོས་ལ་སློབ་གཉེར་རྒྱག་དགོས་པ་མ་ཟད། ནང་ཆོས་ཀྱི་ཐོུང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས་ཞེས་ལམ་སྟོན་མཛད་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་ད་རེས་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཐོག་ལྷན་ཞུགས་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་དགེ་རྒན་དང་མཁས་པ་ཁག་ཅིག་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་བསྟུན། ༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཉེ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་གསར་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་རྒྱ་གར་གནའ་བོའི་རིག་གནས་བསྐྱར་གསོ་གནང་རྒྱུའི་ཐོག་ཐུགས་འགན་གཙོ་བཞེས་གནང་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ། རྒྱ་གར་གནའ་བོའི་རིག་གནས་ལས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་སྙིང་རྗེ། དེ་བཞིན་ནང་ཆོས་ལས་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ལྟ་གྲུབ་སོགས་དེང་དུས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་ཕན་རླབས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་འཛམ་གླིང་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༠༠ ལྷག་ཡོད་པ་དེ་ད་ག་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཁོ་ནར་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་དང་དེང་གི་ཤེས་ཡོན་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་འཛམ་གླིང་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་སོང།

རྩ་བའི་ད་རེས་ལ་དྭགས་དབུས་གཞུང་ནང་པའི་རིག་གནས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ནང་ཆོས་དང་ལ་དྭགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཞེས་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་དེ་ཚེས་གསུམ་བར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་ལྟ་གྲུབ་མཁས་དབང་ད་ང། ཉམས་ཞིབ་པ།  དེ་བཞིན་སློབ་མ་སོགས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་གི་འདུག མཛད་སྒོའི་ཐོག་མགོན་པ་མཆོག་གིས་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་ལྟ་གྲུབ་མཁས་དབང་ཁག་གིས་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་བརྩམས་ཆོས་དང་སྒྱུར་རྩོམ་དཔེ་དེབ་ཁག་ཅིག་དབུ་འབྱེད་ཀྱང་མཛད་ཡོད་པ་རེད།

གཞན་ཡང་ལ་དྭགས་ནང་པ་ཚོགས་པས་ཞི་བའི་ཚལ་ཕོ་བྲང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕེབས་ཐོན་གྱི་ཉིན་དགུང་གསོལ་ཚིགས་འདེགས་འབུལ་ཞུས་སོང་བ་དང། མཛད་སྟོན་དེའི་ཐོག་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་དབུ་བཞུགས་ཐོག ལ་དྭགས་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང། གཞུང་འབྲེལ་གནད་ཡོད་མི་སྣ། དེ་བཞིན་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་ཆིབས་སྒྱུར་ཐོག་ཕྱགས་ལས་གནང་མཁན་བཅས་མང་ཚོགས་ ༥༠༠ ལྷག་ཙམ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།