Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་གྲོས་མོལ་གནང་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཡིན་གསུངས་ཀྱང་ཐབས་ལམ་ཞིག་གི་ཐོག་འབབ་ཐུབ་མི་འདུག

Tibetan News Headlines

  • བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར།
  • ཉེན་རྟོག་པས་དམ་བསྒྲགས་འོག་བོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་རང་སྲོག་བཅད་པ།
  • རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་གཏོར་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་ཐེར་འདོན།
  • ཨ་རིའི་མི་ནི་སོ་ཊར་ Ocean of Wisdom ཅ་ཊར་སློབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་ཐོག་བཅར་འདྲི།

Wednesday 17/04/2024

  • US Senate Committee approves Resolve Tibet Act
  • Police harassment and continued surveillance prompts Tibetan monk to commit suicide
  • Whistle blower accuses China of manipulating UN reports and bribing official to serve its interests
  • Ocean of Wisdom: MN Tibetan Charter School

༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་བཞེས་མཁན་མདོ་སྟོད་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བདམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་ ༢༠ དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༧ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་བར་བརྒལ་ཚོགས་གཙོའི་དྲུང་ནས་དམ་འབུལ་བཞེས་མཁན་དབུས་གཙང་དང་མདོ་སྨད་བདམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་ ༡༩ བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སོ་སོ་ནས་དམ་འབུལ་གྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་རེ་རེ་གནང་སོང་བ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་དང་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་བཞེས་མཁན་ཚོས་ད་ལྟའི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ངོས་འཛིན་ཡིན་མཉམ་དང་། ཡང་ན་མིན་མཉམ་དགོས་པ་ལས་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༧ གྱི་གནས་བབ་ལུང་འདྲེན་བྱས་པ་གཅིག་པུས་དཀའ་རྙོག་འདི་སེལ་དཀའ་བ་ས་རིས་ཐང་གསལ་ཡིན་པར་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་བར་བརྒལ་ཚོགས་གཙོའི་དྲུང་ནས་དམ་འབུལ་བཞེས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་མཐུན་པ་འགྲོ་དགོས་པ་ལས་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་གཟིགས་ཀྱི་མེད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། ཕྱིགས་གཉིས་ཀའི་ངོས་ནས་གྲོས་མོལ་གནང་རྒྱུརགྲ་སྒྲིག་ཡིན་སྐོར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ད་ལྟའི་ཆར་གནད་དོན་དེ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་གི་ཐོག་འབབ་ཐུབ་མི་འདུགརྩ་བའི་ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་སྐབས་ ༡༧ པའི་བདམས་ཐོན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སྡེ་ཚན་གཉིས་ལ་གྱེས་ཏེ་བདམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་ ༢༡ ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༧ དགོངས་དོན་ལྟར་བར་བརྒལ་ཚོགས་གཙོའི་དྲུང་ནས་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་དང་བདམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་ ༢༢ ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པའི་རྗེས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༧ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་བར་བརྒལ་ཚོགས་གཙོའི་དྲུང་ནས་དམ་འབུལ་ཞུ་མཁན་བདམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་ ༢༡ ལས་བྱུང་མེད་སྟབས། བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་ལྟར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གསུམ་ཆ་གཉིས་མ་ཚང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་འོས་འདེམས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཁག་གནང་མ་ཐུབ་པར་དེ་མུར་ལྷག་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕེབས་པའི་བདམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག་རང་གནས་སུ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་ཟིན་འདུགགནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་དེ་རིང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠་༣༠ ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་བཞེས་མཁན་མདོ་སྟོད་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བདམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་ ༢༠ ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་གནང་སྟེ། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཕར་མ་འཚོག་རྒྱུ་ཆེད་དུ་འགལ་རྐྱེན་བཟོས་ནས་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་མ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༧ པའི་དགོངས་དོན་བཞིན་དམ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཡོངས་སུ་འགག་ཟིན་པས་དེའི་དགོངས་དོན་བཞིན་དམ་འབུལ་ཞུ་ལམ་གཏན་ནས་མེད་པ་མ་ཟད། བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞིན་འཕོ་འགྱུར་བཏང་ཟིན་པའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཟུར་པ་དེ་དག་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་གང་ཡང་མ་བརྒྱུད་པར་སྔར་གྱི་ལས་གནས་སུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པ་རྣམས་ཁྲིམས་ཞིབ་པར་བརྩི་བཀུར་བྱས་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་ཁོང་རྣམ་པའི་སྐུ་ཚབ་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་སར་བཅར་སྐབས་དམ་འབུལ་ཞུས་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཚད་ལྡན་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ད་ལྟའི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ངོས་འཛིན་ཡིན་མཉམ་དང་། ཡང་ན་མིན་མཉམ་དགོས་པ་ལས་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༧ གྱི་གནས་བབ་ལུང་འདྲེན་བྱས་པ་གཅིག་པུས་དཀའ་རྙོག་འདི་སེལ་དཀའ་བ་ས་རིས་ཐང་གསལ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཐུབ་དགོས་པ་སོགས་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྒྲོག་སྦྱང་གནང་ཡོད།  གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྒྲོག་སྦྱང་གནང་གྲུབ་མཚམས་སུ་གསར་འགོད་པ་རྣམ་པའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་གནང་སྐབས་བདམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་མཆོག་གི་ངོས་ནས་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་འོས་འདེམས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེར་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་ཡིན་པ་མ་ཟད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་དང་མདོ་སྟོད་ཆོལ་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཁག་ཀྱང་བསྐོ་བཞག་གནང་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཡིན་སྐོར་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ་གོམ་པ་མདུན་སྤོས་ཤིག་གནང་བ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་འདི་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གཉིས་ནང་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། གསར་འགོད་པས་སྐབས་དེར་ཁོང་རྣམས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་དང་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་བཞེས་པ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་མིན་ཐད་དྲི་བ་ཞུས་པར་ལན་དེ་ལྟར་གནང་ཡོད།དེ་བཞིན་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢་༣༠ ཡོལ་ཙམ་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༧ དགོངས་དོན་བར་བརྒལ་ཚོགས་གཙོའི་དྲུང་ནས་དམ་འབུལ་བཞེས་མཁན་དབུས་གཙང་དང་མདོ་སྨད་ཀྱི་བདམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་ ༡༩ ཡི་སྐུ་ཚབ་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་གནང་སྟེ་བར་བརྒལ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་མདུན་ནས་དམ་འབུལ་བཞེས་མཁན་བདམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་གྲངས་ ༢༡ བྱུང་བའི་མཚན་གཞུང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་ལས་ཤོག་ཐོག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། འདེམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་དང་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་མཚན་རྟགས་དང་འབྱོར་ཐོ། དེ་བཞིན་དགོང་མོའི་ཁྲིམས་འགལ་ལས་རིམ་གསུམ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཕུལ་བ་ནི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལམ་ལུགས་གང་གི་ཆ་རྐྱེན་ཡང་མི་ལྡན་པ་མ་ཟད་འདེམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་ ༢༢ ཀྱིས་ཁྲིམས་མཐུན་དམ་འབུལ་ཞུས་པའི་དཔང་རྟགས་ཀྱང་མི་ཉན་པ་སོགས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་གསུམ་དང་སྦྲགས། འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་དོན་ལྟར་འབྱུང་འགྱུར་འདེམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༧ པ་གཞིར་བཟུང་དམ་འབུལ་ཞུས་ཏེ་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༩ པའི་ཆ་རྐྱེན་མ་ལོང་བར་དུ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་འོས་བསྡུའི་མཚོན་པའི་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་གང་ལའང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐབས་བྲལ་ཞེས་འཁོད་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྒྲོག་སྦྱང་གནང་ཡོད།བསྒྲགས་གཏམ་སྒྲོག་སྦྱང་གནང་གྲུབ་མཚམས་སུ་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ནས་ད་ལྟའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་དང་གོམ་པ་མདུན་སྐྱོད་ཇི་གནང་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༧ ལྟར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་འདི་ཡོང་དགོས་དོན་མེད་པ་དང་དཀའ་ངལ་འདི་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་བར་བརྒལ་ཚོགས་གཙོ་དང་། དེ་བཞིན་བདམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་དབར་འབྲེལ་བ་ཞུས་ཏེ་དཀའ་ངལ་འདི་སེལ་ཐབས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་དུས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཞུ་མུས་ཡིན་སྐོར་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ། ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་མཐུན་པ་ཞིག་འགྲོ་དགོས་པ་ལས་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༧ ཟུར་དུ་བཞག་ནས་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་གཟིགས་ཀྱི་མེད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད།  དེ་བཞིན་ཁོང་རྣམས་ནས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་དེ་བཞིན་དེ་སྔ་སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ནས་གྲོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པའི་ཐོག་ནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བའི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གི་དྲུང་ནས་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་མིན་སོགས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་དེ་ལྟར་གནང་ཡོད།  གཞི་རྩའི་ཐེངས་འདིའི་བདམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའི་དམ་འབུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དེ་ནི་དེ་སྔ་སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་བཞག་པའི་གྲོས་ཆོད་ཨང་ ༣༩ དང་འབྲེལ་ཏེ་ད་རེས་བདམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བར་བརྒལ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གྲོས་ཆོད་ཨང་ ༣༩ གཞིར་བཟུང་འཕོ་འགྱུར་ཟིན་པའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གི་དྲུང་ནས་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་དེ་ཁྲིམས་མཐུན་ཆགས་མིན་སོགས་ལས་འཕྲོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དཀའ་ངལ་དེས་རྐྱེན་པས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་འོས་འདེམས་མ་ཐུབ་པར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དང་། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག་འགྲོ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་བཀའ་ཤག་གསར་པའི་བཀའ་བློན་བསྐོ་བཞག་དང་། དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག་གནང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།