Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་ནས་ཆུ་དམར་ལེབ་རྫོང་ནས་བོད་མི་གཉིས་འཛིན་བཟུང་།

Tibetan News Headlines

  • Wronged, Tried, and Killed: The Custodial Death of Tibetan Political Prisoners in Chinese Prisons

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤།༠༧།༡༣

  • རྒྱ་གཞུང་གི་དོ་དམ་མནར་གཅོད་འོག་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བའི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའི་གནད་དོན་གླེང་བ།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་ནས་བོད་ནང་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་ལམ་སྐད་འཕྲིན་བརྒྱུད་སྲིད་སྐྱོང་སྐོར་གྱི་སྒྲ་སྒམ་ཞིག་བརྒྱུད་སྤེལ་གནང་བར་བརྟེན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་ཆུ་དམར་ལེབ་རྫོང་ནས་ཡིན་པའི་བོད་མི་གཉིས་འཛིན་བཟུང་དང་ཁག་ཅིག་ལ་འདྲི་རྩད་བྱས་འདུགབཞུགས་སྒར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ། ཉེ་ལམ་ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་ཆུ་དམར་ལེབ་རྫོང་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་སྐྱོང་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བརྒྱུད་སྤེལ་གནང་བའི་ཉེས་མིང་འོག་ཚོགས་མི་ ༣༥༠ ཙམ་ཡོད་པའི་ཆིག་སྒྲིལ་ཚོགས་པ་ཞེས་པའི་སྐད་འཕྲིན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བོད་མི་སྐ་ཁོ་ལགས་དང་། གནམ་ཡག་ལགས་རྣམ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་རྫོང་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་སུ་འཁྲིད་འདུག་པར་མ་ཟད། འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་ལའང་འདྲི་རྩད་སོགས་བྱས་ཏེ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་འདུག འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་བོད་མི་གཉིས་པོའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག

ས་གནས་མགོ་ཁྲིད་དང་ལས་མི་སོགས་གྲོང་སྡེ་དང་འབྲོག་ས་ཁག་ཏུ་སོང་ནས་མི་མང་ལ་གང་བྱུང་འདྲི་རྩད་དང་ཁ་པར་ནང་གི་སྐད་འཕྲིན་སོགས་ལ་སྔོག་བཤེར་བྱས་ཏེ་ས་གནས་དང་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་པར་རིས་ཙམ་ལས་མི་སྣ་སོགས་ཀྱི་པར་ཉར་ཚགས་མི་ཆོག་པར་ནག་གསུབ་དགོས་ ཡོད་སྐོར་བརྗོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག

གཞི་རྩའི་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ཏུ་དྲ་རྒྱའི་མ་ལག་ཡོད་ཚད་ལ་སྲིད་གཞུང་གིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་བོད་ཁུལ་དུ་སྐད་འཕྲིན་ཚོགས་པ་སོགས་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞིབ་བཤེར་གྱིས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་མཁན། དེ་བཞིན་དྲ་ལམ་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་གཉེན་ཉེ་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་མཁན་སོགས་གང་བྱུང་དུ་བཀག་སྐྱིལ་གྱིས་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་གནད་དོན་རིམ་པ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཉེ་ཆར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་དང་དྲ་རྒྱ་སྤྱད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏོང་བ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གྱུར་ལ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་མི་ཆོག་ཅེས་པའི་བརྡ་ཁྱབ་ཅིག་ཕྱིར་བསྒྲགས་ཀྱིས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཕྱོགས་ལ་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེར་བྱེད་བཞིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་ཀྱང་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།