Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་འོག་གར་ཡོད་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་འདུག

Tibetan News Headlines

 • NED honors Sikyong Penpa Tsering and Tibet Action Institute with Democracy awards
 • Dalai Lama congratulates Mexico’s President-Elect Claudia Sheinbaum
 • US lawmakers to meet Dalai Lama on India trip next week
 • Tibetans protest Chinese premiere visit to New Zealand
 • US expands Russia sanctions, targeting entities in China
 • DIASPORA: Geshe Lobsang Gyaltsen, Former TCV Staff and Registrar of Dalai Lama College

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤།༠༦།༡༤

 • སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ཨ་རིའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་གནང་བ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མེཀ་སི་ཀོའི་བདམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།
 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ།
 • རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལ་ནིའུ་ཛི་ལེནྜ་བོད་མིས་ཞི་རྒོལ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཙོས་གསར་འགོད་པས་དྲི་རྩད།
 • ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས་ཨུ་རུ་སུར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།

བོད་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་གནས་པ་ནག་ཆུ་ཁུལ་ཤག་རོང་རྟ་ཆེན་ཡུལ་ཚོ་ལྔ་པ་སྲ་ཁུ་གྲོང་ནས་ཡིན་པའི་ཚོང་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་ཁྲིད་འོག་ད་བར་ཟླ་བ་བཞི་ལྷག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་བཙོན་ཁང་གང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་སྟབས་འབྲེལ་ཡོད་ཚོས་ཁོང་གི་བདེ་འཇགས་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་འདུག

འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་རྒྱ་ནག་ནས་ལྷ་སར་ལོག་པའི་ལམ་བར་དུ་ལྷོ་ཁ་གོང་དཀར་གནམ་ཐང་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་གློ་བུར་དུ་འཇུ་བཟུང་བྱས་ནས་ཅ་དངོས་བསྔོག་གཤེར་སྐབས་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་ཡིག་འགའ་ཞིག་དང་སྡོད་ཁྱིམ་དུ་བསྔོག་གཤེར་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་བཅས་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ལས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དོན་གང་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད་པ་མ་ཟད་ད་ལྟའི་ཆར་ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་མེད་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཐབས་བྲལ་ཡོད་པ་རེད།

བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནི་རྒྱུན་དུ་རང་རིགས་ལ་ཞེན་པ་དཀར་ཞིང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བོད་མི་ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་སྐྱོར་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་གང་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་དེའི་ཐད་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཞལ་འདེབས་འབུལ་བ་དང་། བོད་མི་ནང་ཁུལ་ལ་མཐུན་སྒྲིལ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལྷག་བསམ་གཡོ་བ་མེད་པར་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལོ་ཤས་སྔོན་ནས་ནག་ཆུ་བྱི་ནགས་འཁོར་གསུམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཏེར་ཆུ་དང་གཏེར་ཁ་སོགས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་རྫོང་དང་ལྗོངས་རིམ་པ་བརྒྱུད་ནས་གནས་རི་དང་། གནས་ས་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ཁོངས་སུ་ཡིག་ཆ་བཞག་པ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྡོ་རིང་སློང་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞིའི་ཐད་ལའང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགྲོ་གྲོན་མང་དག་བཏང་མྱོང་འདུག

བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནི་ད་ལྟའི་ཆར་ལོ་ན་བཞི་བཅུ་ཞེ་གྲངས་སོན་ཡོད་པ་དང་། ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གཏན་སྡོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཁོང་ལ་བཟའ་ཟླ་དང་བུ་ཕྲུག་མེད་པར་རྒྱུན་དུ་ཚོང་ལས་གཉེར་གནང་གི་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།