Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་དང་འབྲེལ་བའི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ཅིག་སྤེལ་བཞིན་འདུག

Tibetan News Headlines

  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པོའི་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས།
  • ༸སྐུའི་གཅུང་མོ་ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་སུ་ Pearl S. Buck ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས།
  • བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་ཀྱི་བེུད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༤ པ་དབུ་འཛུགས།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ནང་སྤེལ་བཞིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ནི་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་མི་རིགས་རྩ་གཏོར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཡིན་པ་ཐེར་འདོན།
  • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་དུ་དྲག་ཆར་རླུང་ཚུབ་བྱུང་ཡང་མི་ཤི་སྐྱོན་ཆག་རིགས་བྱུང་མིན་འདུག

Friday 19/04/2024

  • Dalai Lama begins two-day teaching on ‘Gaden Lhagyama’ to Mongolian devotees
  • Jetsun Pema receives Randolph’s Pearl S. Buck award
  • 14th Tibetan Women Association General Body Meeting begins in Dharamshala
  • China spearheading systematic elimination of civilization and people, says UN expert
  • Mundgod Tibetan settlement hit with severe thunderstorm

རིང་མིན་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ ༡ ཉིན་རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཉིན་མོ་ཞེས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༧༠ འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་འཆར་དང་བསྟུན། འདས་པའི་ཉིན་ཤས་ཁྲོད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་དེ་འབྲེལ་བྱེད་སྒོ་ཁག་ཅིག་སྤེལ་བཞིན་འདུག

དེ་ཡང་དེ་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསར་ཁང་ Global Times ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གཙོས་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་གྲ་ཚང་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་འདུ་སྐོང་ཐོག་འདས་པའི་ལོ་བདུན་ཅུའི་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་བཀའ་དྲིན་འོག་ནང་པའི་ཆོས་ལ་ཕན་ཐོག་བྱུང་ཡོད་སྐོར་དང་། མ་འོངས་རྒྱ་ནག་གི་ནང་ཆོས་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་གྲ་ཚང་ཁག་ཅིག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་འཕྱར་ཏེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་གླུ་གཏོང་བཅུག་པ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་འདུག

འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་བཞུགས་སྒར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་བསྟི་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་སུ་དེ་འབྲེལ་བཅར་འདྲི་ཁག་ཅིག་ཞུས་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་གི་བྱེད་སྒོ་དེ་དག་བོད་མིའི་ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་དང་། མི་མང་གི་བློ་ཁ་རྣམས་རྒྱ་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུའི་བྱ་ཐབས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བཞིན་པ་དེ་ནི་ཞི་ཅིང་ཕིང་གི་འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་བཟོ་དགོས་ཞེས་བརྗོད་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་།

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་གི་རྒྱལ་སྒོའི་ཐོག་རླབས་ཆེན་གྱི་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པ་ཤོག་ཞེས་འཁོད་པའི་འཕྲེད་དར་སྦྱར་བ་དང་། བོད་ཆབ་མདོ་བྱམས་པ་གླིང་དགོན་དུ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་གར་ཆམ་འཁྲབ་བཅུག་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་གླུ་བླངས་བཅུག་པ་སོགས་ཀྱི་བརྙན་པར་ཁག་ཅིག་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ Tweeter དང་ Instagram ཐོག་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་འདུག

གཞི་རྩའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༧༠ འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་དང་འབྲེལ་བོད་ནང་ཙམ་མ་ཟད། ཉེ་འཆར་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཡི་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་རྗེས་འབྲངས་པ་དང་། ཁ་ཆེའི་ཆོས་དད་པ་ས་ཡ་ལྷག་འདུ་སྐོང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་འཕྱར་ཏེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་གླུ་བླངས་བཅུག་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་བཞིན་པ་སོགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཀྱང་བྱས་ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།