Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ཚན་རིག་གི་བརྡ་ཆད་གཅིག་གྱུར་ཡོང་རྒྱུར་རེ་སྨོན།

Tibetan News Headlines

  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པོའི་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས།
  • ༸སྐུའི་གཅུང་མོ་ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་སུ་ Pearl S. Buck ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས།
  • བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་ཀྱི་བེུད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༤ པ་དབུ་འཛུགས།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ནང་སྤེལ་བཞིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ནི་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་མི་རིགས་རྩ་གཏོར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཡིན་པ་ཐེར་འདོན།
  • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་དུ་དྲག་ཆར་རླུང་ཚུབ་བྱུང་ཡང་མི་ཤི་སྐྱོན་ཆག་རིགས་བྱུང་མིན་འདུག

Friday 19/04/2024

  • Dalai Lama begins two-day teaching on ‘Gaden Lhagyama’ to Mongolian devotees
  • Jetsun Pema receives Randolph’s Pearl S. Buck award
  • 14th Tibetan Women Association General Body Meeting begins in Dharamshala
  • China spearheading systematic elimination of civilization and people, says UN expert
  • Mundgod Tibetan settlement hit with severe thunderstorm

ཁ་སང་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་དང་དགེ་འདུན་པའི་ཆེད་དུ་ཚན་རིག་ཅེས་པའི་ཁེ་མེད་ཚོགས་པ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་རྡུལ་གྱི་གསང་བ་ཞེས་པའི་བརྗོད་བྱའི་ཐོག་ཉིན་གཉིས་རིང་གི་འགྲེམས་སྟོན་ལས་གཞི་ཞིག་དབུ་འཛུགས་གནང་བའི་ཁྲོད། དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅིག་གིས་བོད་ཕྱི་ནང་གི་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་ལ་སེམས་འཚབ་གནང་བཞིན་འདུགཐེངས་འདིའི་ཚན་རིག་འགྲེམས་སྟོན་ལས་གཞིའི་ཐོག་སེར་འབྲས་དགའ་གསུམ་གྱི་མཚོན་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་སོགས་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་དགོན་སྡེ་ཁག་བཅུ་ཡི་དགེ་འདུན་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟེ།  བཞུགས་སྒར་གཡས་གཡོན་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་རྣམ་བཞག་གི་སྐོར་ནས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བཞིན་པ་རེད་འདུག

འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསོད་ནམས་ལགས་སུ་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་ཚན་རིག་ལྟ་བུའི་རིག་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སྐབས་དགེ་མཚན་ག་རེ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐད་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་ཁོང་གིས། ནང་ཆོས་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་མང་པོ་ཞིག་བརྟག་དཔྱད་རང་བཞིན་གྱི་ཚན་རིག་གི་བརྗོད་གཞི་ཆགས་ཀྱི་མེད་ཀྱང་། གཞིའི་རྣམ་བཞག་དང་གཟུགས་ཅན་གྱི་རྣམ་བཞག་དང་འབྲེལ་བའི་བརྗོད་བྱ་ཁག་ཅིག་དངོས་སུ་ཚན་རིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་དུས།  རང་ཉིད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་གོ་བའི་སྟེང་ལ་དེང་རབས་ཚན་རིག་གི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམ་བཞག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དུས་ཕྱོགས་གཉིས་མཚུངས་བསྡུར་གྱིས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སྐབས་བློ་སྐྱེད་གསར་བ་ཐོབ་པར་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་ཀྱང་། གཅིག་ནས་དབྱིན་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་སྐྱོ་བ་དང་བོད་སྐད་བོད་ཡིག་གི་བརྡ་ཆད་ཉུང་བ་སོགས་ཀྱི་དབང་གིས་མཐིལ་ཕྱིན་པ་ཞིག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་པར་གསུངས་སོང་། སྐབས་དེར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་སེར་བྱེས་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ཨང་དང་པོ་བཞེས་མཁན་གྱི་དགེ་བཤེས་ཐམས་མཁས་ལགས་སུ་འགྲེམས་སྟོན་དང་འབྲེལ་ནས་ཚན་རིག་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ཀྱི་སྐོར་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་ཁོང་གིས་དེང་གི་ཆར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ཚན་རིག་གི་བརྡ་ཆད་བོད་སྒྱུར་གྱི་ཐད་ནས་འགྱུར་མ་འདྲ་བ་གཉིས་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པར་གསུངས་ཏེ། ཐུན་མོང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་ཚན་རིག་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཁག་པོ་ཡིན་སྟབས། བོད་ནང་ནས་རྒྱ་ཡིག་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྱུར་གནང་བ་དང་ཕྱི་ལོག་ནས་དབྱིན་ཡིག་ལ་གཞིར་བཞག་གིས་སྒྱུར་བ་གཉིས་ཡོད་དུས་བརྡ་ཆད་གཅིག་གྱུར་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད་སྟབས་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་གཞི་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་གསུངས་སོང་།

ཁོང་གིས་གདན་ས་ནས་དགེ་བཤེས་ཐོན་རྗེས་ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་ཚན་རིག་ཀྱང་སྦྱོང་མྱོང་ཡོད་དུས། ད་ལྟའི་བར་དུ་ཚན་རིག་གི་བརྡ་ཆད་བོད་སྐད་དུ་ཕབ་སྒྱུར་ཟིན་པ་ཁག་གི་གནས་བབ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་དགོངས་བཞིན་ཡོད་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་ཁོང་གིས། དངོས་ཁམས་དང་སྐྱེ་ཁམས། དེ་བཞིན་དབང་རྩའི་ཚན་རིག་སོགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་རྨང་གཞིའི་ཐ་སྙད་སྒྱུར་བ་གང་འཚམས་ཡོད་ཀྱང་། རིག་ཚན་དེ་དག་ཀྱང་གཏིང་ཟབ་མོའི་སྒོ་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་ཚེ་ད་དུང་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད་པར་བརྗོད་སོང་། གཞི་རྩའི་དགེ་འདུན་པའི་ཆེད་དུ་ཚན་རིག་ཅེས་པའི་ཚོགས་པ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་འབྱོར་ལྡན་སེ་གྷར་ལགས་དང་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ལས་གཞི་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ནང་གྲྭ་བཙུན་ཚོས་ནང་བསྟན་སློབ་གཉེར་གྱི་ཞོར་དུ་ཚན་རིག་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད་རང་ཁོངས་སོ་སོའི་ནང་ཚན་རིག་སྣེ་ཁྲིད་པའི་འགན་བཞེས་ཐུབ་པ་ཡོང་ཆེད་དུ་རེད་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟའི་བར་དུ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་ཐོག  ཁོར་ཡུག་དང་དབང་པོ། དེ་བཞིན་རྡུལ་ཕྲན་སོགས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་གསུམ་ལྷག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།