Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༦།༠༩།༡༦

Tibetan News Headlines

 • New report highlights risks to Tibet and Asia of rampant construction
 • China announces sanctions on U.S. defence firms
 • US lawmakers request Chinese doping Investigation ahead of Paris Olympics
 • CTA hosts exhibition on biography of self manifested Jowo Wati Sangpo
 • Introduction to Saga Dawa

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༣

 • རྒྱ་གཞུང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་ཡ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གཙོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་བཀལ་འདུག
 • ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩེད་འགྲན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
 • རང་བྱོན་འཕགས་མཆོག་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དུས་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
 • ས་ག་ཟླ་བའི་དུ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་ལ་ཡི་རངས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་འདུག
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གྲོས་ཚོགས་སུ་གདན་ཞུས་རྐྱེན་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐོར་བསྐྱོད་ལས་རིམ་ཞིག་ཕྱིར་འཐེན།
 • གྲྭ་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོ་དང་སྨོན་ལམ་གཉིས་ལ་ལོ་གསུམ་རེའི་ཁྲིམས་བཅད་བཏང་འདུག
 • ཇི་ནི་ཝ་རྒྱལ་ཚོགས་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་བོད་མིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།
 • ཏེ་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རུ་སུའི་ནང་བོད་ཡིག་དང་ནང་ཆོས་ཀྱི་རིག་གནས་ཐོག་མཁས་པའི་མི་རབས་གསར་པ་བཏོན་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བོད་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཞེས་པའི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན།

Friday 16/09/2016

 • I am an admirer of the spirit of European Union: HHDL at the European Parliament
 • China postpones MEPs’ trip after Dalai Lama visit
 • 2 Tibetans sentenced to two and half years in prison
 • Rally in Geneva against human rights violation in Tibet and China
 • Russia needs a new generation of specialists on Tibetan and Buddhist studies: Telo Tulku Rinpoche
 • Youth and Tibetan Parliament in Exile: An Introduction

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།