fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

རྒྱ་གཞུང་གིས་འཕགས་བོད་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་གྲོང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་ཆེད་མ་དངུལ་འཕོན་ཆེན་འཛུགས་འཆར།

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)

རྒྱ་གཞུང་གིས་འདི་ལོའི་ནང་འཕགས་བོད་མཐའ་མཚམས་ཁུལ་གྱི་གྲོང་ཚོ་ཁག་ཏུ་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་ ༡།༩༩ མ་འཛུགས་བརྒྱུད་ཁུལ་དེར་གནས་སྡོད་གྲོང་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏང་འཆར་ཡོད་ཚུལ་སོགས་བཤད་འདུག

གཟའ་འཁོར་སྔོན་མའི་ནང་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་ Xinhua ཤིན་ཧུཝ་གསར་ཤོག་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། རྒྱ་གཞུང་གིས་དབྱེ་བའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ནས་འཕགས་བོད་མཐའ་མཚམས་ཁུལ་གྱི་འབྱོར་འབྲིང་གྲོང་ཚོར་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་ ༡།༩༩ མ་འཛུགས་བྱེད་འཆར་ཡོད་པ་དང་། ལས་གཞི་དེའི་བརྒྱུད་ནས་ཁུལ་དེར་གནས་སྡོད་གྲོང་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་གཙོས་པའི་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར། དེ་བཞིན་གྲོང་ཚོ་དེ་དག་རྒྱ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༡༣༠༠ ལྷག་ཡོད་རྐྱེན་སྲོག་རླུང་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་ཡོད་པ་འཁོད་འདུག

སྤྱིར་རྒྱ་ནག་གིས་མཐའ་མཚམས་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་གྲོང་མི་རྣམས་མཐའ་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་གཞི་འདྲ་མིན་ནང་ལས་དོན་གཉེར་བཅུག་གི་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་མཐའ་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་ཁུལ་དེ་དག་གི་ནང་བོད་པའི་འབྲོག་པ་གཙོས་པའི་བོད་མི་རྣམས་བཙན་གྱིས་འབྱོར་འབྲིང་གྲོང་ཚོ་ཟེར་བའི་ནང་གནས་སྤོ་བྱས་པ་དང་། མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་དེ་དག་ཁོར་ཡུག་གི་ཆ་ནས་མི་རྣམས་གནས་སྡོད་བྱེད་དཀའ་བ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁུལ་དེ་དག་མཁོ་དགུ་འཛོམས་པོ་ཡོད་སྐོར་བཤད་དེ་དེར་གྲོང་ཚོ་གསར་རྒྱག་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་ལྟ་བུའི་མཐའ་མཚམས་གྱི་ས་ཁུལ་འགའ་ཤས་ལ་རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་གི་བདག་དབང་ཡོད་སྐོར་འཁོད་འདུག

ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་གཞུང་གིས་དབྱེ་བའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་མཐའ་མཚམས་གྱི་ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་གནམ་གཤིས་གྲང་ངར་ཆེ་བས་སྲོག་རླུང་སོགས་ཀྱི་ངལ་བ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་རྐྱེན། གྲོང་མི་རྣམས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་ནི་ཆ་རྐྱེན་དང་པོ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་འདུག་པ་མ་ཟད། ཁུལ་དེ་དག་གི་ནང་སྨན་ཁང་དང་དྲོད་ཚད་སྤེལ་བའི་ལས་གཞི་ཆེད་དུ་རྒྱ་སྒོར་ས་ཡ་ ༦༣༠ འགྲོ་གྲོན་ཟུར་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཤད་འདུག

འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་འབུམ་རམས་པ་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་སྐབས་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཕགས་བོད་མཐའ་མཚམས་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་འབྲེལ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནས་ ༢༠༢༡ བར་མཐའ་མཚམས་ཁུལ་དུ་འབྱོར་འབྲིང་གྲོང་ཚོ་ ༦༢༤ འཛུགས་བསྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ། གྲོང་ཚོ་དེ་དག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་དང་ས་འབྲེལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ནི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མཐའ་མཚམས་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་འཕགས་བོད་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་རྒྱ་སྐྱེད། དེ་བཞིན་བརྟན་ལྷིང་དང་ཡར་རྒྱས་བཅས་ལ་དོ་སྣང་དང་འགྲོ་གྲོན་འཕོན་ཆེན་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ཐེངས་འདིར་མཐའ་མཚམས་ཁུལ་གྱི་འབྱོར་འབྲིང་གྲོང་ཚོ་ཆེད་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་ ༡།༩༩ འགྲོ་གྲོན་གཏང་འཆར་ཡོད་པ་དེ་མཐའ་མཚམས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གཞུང་ནས་འཕགས་བོད་མཐའ་མཚམས་ཁུལ་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་གཉེར་བཞིན་པ་དེ་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཞིན་གྱི་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ། མཐའ་མཚམས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་དེ་དག་ཞི་ཆེད་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་ངེས་པར་དུ་སེལ་དགོས་གལ་ཡིན་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་།

(Visited 128 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།