Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱ་གཞུང་གིས་རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གཙང་སེལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ལས་གུལ་སྤེལ་འདུག

Tibetan News Headlines

  • Himachal Government schools to implement SEE learning
  • Dalai Lama grants an audience to Tibet supporters from Japan
  • Mass relocations of Tibetans not voluntary, villagers coerced by extreme pressure: HRW
  • Three-day Tibetan settlement cooperative’s conference begins in Dharamshala
  • Idea to Execution: Dalai Lama College hosts EntrepExpo

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༢

  • ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ནང་ SEE ཤེས་ཡོན་ལག་བསྟར་དབུ་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་འཚོགས་སོང་།
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་འོང་སྐུ་ཚབ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་བ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་གནོན་ཤུགས་འོག་བོད་མི་རྣམས་བཙན་གྱིས་གཞིས་སྤོས་བྱེད་བཞིན་པ་ར་སྤྲོད་གནང་འདུག
  • བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
  • ཏྰ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ཚོང་རིགས་ཁྲོམ་སྟོན་གནང་འདུག

 

ཉེ་བའི་ཆེ་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༤ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་དགེ་འདུན་༣༠༠ལྷག་བཙན་དབང་གིས་བསྐོང་འགུག་བྱས་ཏེ་དགོན་པར་དམངས་གཙོ་ཁྲིམས་སྐྱོང་དགོན་པ་འཛུགས་བསྐུན་དང་གཅེས་སྐྱོང་དག་ཐེར་བྱ་འགུལ་སྔར་ལས་གཏིང་ཟབ་སྤེལ་བའི་སྐུལ་སློང་ཚོགས་འདུ་ཞེས་པའི་མིང་བྱང་ཐོག་ཀྲུང་དབྱང་གི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པའི་དགོངས་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་དང་གཙོ་བོ་དགོན་པའི་ནང་གཙང་སེལ་ཡོང་བའི་ཆབ་སྲིད་ལས་འགུལ་ཞིག་རོང་བོ་གྲོང་སྡེའི་རྐང་རྩེད་སྦོ་ལོའི་རྩེད་ཐང་དུ་བཙན་དབང་གིས་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད་འདུག    ཚོགས་འདུ་དེའི་ཐོག་གཙོ་བོ་དགོན་པའི་གྲྭ་མང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་བརྩི་སྲུང་ནན་པོ་བྱེད་དགོས་པ། དགོན་པའི་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཤད་པ་ལྟར་སྒྲུབ་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དགོན་པའི་མ་དངུལ་གྱི་འགྲོ་སོང་ཚང་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཤེས་དགོས་ཞེས་དོན་ཚན་གསུམ་གསལ་སྟོན་བྱས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ཁྱེད་ཚོས་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་བརྩི་སྲུང་ཡག་པོ་བྱས་ན་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་ལ་རོགས་སྐྱོར་དང་ཞིག་གསོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་སོགས་བཤད་ཡོད་པ་རེད་འདུག  དགེ་འདུན་པ་ཕལ་ཆེར་བ་ཚོགས་འདུ་དེར་མི་ཞུགས་ཐབས་མེད་བྱུང་འདུག་ཀྱང། དགེ་འདུན་པRebkong-2་ ༢༠༠ ལྷག་ཚོགས་འདུ་དེར་མ་ཞུགས་པར་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་ཡོད་འདུག    ལྷག་དོན་ཚོགས་འདུ་དེའི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་བློ་འཚབ་བྱེད་གཞི་གཙོ་བོ་ནི་རོང་བོ་དགོན་པའི་གྲྭ་མང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ལས་བྱེད་པ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་བཀྲམ་སྟེ། གྲྭ་བ་རེ་ལ་ལས་བྱེད་པ་གསུམ་རེ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་གདོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་འགན་འཁུར་དགོས་པ་དང་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་རང་ཉིད་ལ་འགན་འཁུར་སྤྲད་པའི་གྲྭ་བ་དེར་འགྲོ་སྡོད་སྤྱོད་གསུམ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ལྟ་རྟོག་ནན་པོ་བྱེད་དགོས་པ་ལས་ཅི་ཏེ་གནས་ཚཱུལ་བྱུང་ཚེ་ལས་བྱེད་པ་དེ་ལས་གནས་ནས་ཕྱིར་ཕུད་གཏང་གཏན་འཁེལ་བའི་བཙན་བཀའ་ཕབ་ཡོད་པ་རེད་འདུག  ད་དུང་ཚོགས་འདུ་དེའི་ཐོག་ལ་ཡིག་ཆ་ཤོག་གྲངས་གཉིས་ཅན་ཞིག་གི་ཐོག་གྲྭ་མང་ཚོས་ས་རྟགས་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་འདུག་ཀྱང་། གྲྭ་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ས་རྟགས་རྒྱབ་མེད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ས་རྟགས་རྒྱབ་ཟིན་རྗེས་ཡིག་ཆ་དེའི་ཐོག་ཁ་བསྐོང་བྱེད་རྒྱུའི་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དེ་དག་རྒྱ་གཞུང་རང་ལས་བྱེད་ཚོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས་ནང་དོན་གང་ཡིན་གྱི་ཤེས་རྟོག་མེད་པ་རེད་འདུག  རྩ་བའི་ད་ལན་གྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་བསྐོར་ཚོགས་བྱ་དོན་ནི་ཟླ་བ་འགའི་སྔོན་ལ་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ནས་ཆེད་གཏོང་བྱས་པའི་དཔོན་པོ་ཞིག་རོང་བོ་དགོན་པར་ཡོང་སྐབས་ཁོ་ལ་དགོན་པའི་ངོས་ནས་ཕེབས་བསུ་སྣེ་ལེན་རྒྱ་ཆེར་བྱ་དགོས་སྐོར་ས་གནས་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པས་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།  རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་པས་ཕེབས་བསུ་མ་བྱས་སྟབས། ས་གནས་རྨ་ལྷོའི་ཁུལ་དཔོན་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས་རོང་བོ་དགོན་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་བརྩི་སྲུང་བྱ་སྟངས་ཆེས་ཞན་པོ་འདུག་པས་ཁྲིམས་ལུགས་དག་ཐེར་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཁུལ་དཔོན་དང་རྫོང་དཔོན་སོགས་ཀྱིས་དགོན་པའི་དོ་དམ་ཁང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ནན་པོ་བྱས་ཡོད་པ་རེད་འདུག

 

 

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།