Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱ་གཞུང་གིས་རྔ་བ་སྒོ་མང་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་འོག་མདོ་སྨད་རྔ་བ་སྒོ་མང་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་འཛིན་བཟུང་བཀར་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་པ་དེ་དག་ནི་དགེ་བསྐོས་ཤཱཀྱ་ལགས་དང་དབུ་མཛད་ཟུར་པ་ཆོས་རྗེ་ལགས། དགེ་འདུན་པ་ཉི་ཟླ་ལགས། སྐལ་བཟང་ལགས། ཆོས་བཟང་ལགས་བཅས་རེད་འདུག

བོད་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་དགེ་འདུན་པ་དེ་དག་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་དང་ཁོང་རྣམས་འཛིན་བཟུང་གནང་དོན་ནི་དགོན་པའི་ས་ཁོངས་བདག་དབང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་འདུག

རྒྱ་གཞུང་གིས་དགོན་པའི་ས་ཐོག་ཏུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་འཆར་གྱི་ལས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པ་དང་། རྔ་བ་དགོན་གྱི་གྲྭ་མང་གིས་དགོན་པའི་ས་ཁྱོན་དེར་འཛུགས་སྐྲུན་མི་བྱེད་པར་རེ་སྐུལ་ལམ་མང་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་གིས་རེ་འདུན་ལ་སྣང་མེད་བཏང་ནས་ནག་ཉེས་གང་ཡང་མེད་པར་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་དགོན་པར་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་འདུག

ད་ལྟའི་ཆར་དགོན་པའི་དབུ་མཛད་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་དགེ་འདུན་པ་གཞན་བཞི་པོ་སྔར་བཞིན་བཀར་ཉར་འོག་ཡོད་སྟབས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མི་འདུག

གྲྭ་མང་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཤིག་ལ་རེ་འདུན་ཞུ་བཞིན་པའི་ཡུལ་དངོས་ཀྱི་བརྙན་ཞིག་དྲྭ་ལམ་དུ་ཐོན་པའི་ནང་དགེ་འདུན་པ་དག་གིས་ཐེངས་མང་པོར་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་དཔོན་རིགས་ལ་ཞུ་སྙན་རབས་དང་རིམ་པ་ཕུལ་ཡོད་སྐོར་དང་། སྲིད་གཞུང་གི་ངོས་ནས་སྣང་མེད་བཏང་བ་དེ་ནི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་པ་རེད་ཅེས་དཔོན་རིགས་དེར་བརྗོད་བཞིན་པ་དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་པ་ལྟར། དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་སུ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲྭ་ལམ་ཐོག་ཁྱབ་བརྡལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་བརྙན་ཐུང་དེའི་སྐོར་གསུངས་པ་དང་ཆབ་ཅིག་ཏུ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་ལ་དམ་དྲག་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡོད་ཐད་གསུང་བཤད་གནང་སོང་།

གཞི་རྩའི་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༣ ལོར་རྔ་བ་སྒོ་མང་དགོན་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཞི་ཆུང་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་རྗེས་དགོན་པའི་གྲྭ་མང་དང་ཡུལ་ཚོའི་མི་མང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་བརྐྱེན་རྒྱ་ནག་གིས་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེར་བྱེད་བཞིན་པའི་དགོན་གྲོང་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།