Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཡུན་ལ་ཚད་བཀག་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་རྒྱལ་ནང་དུ་ཟིང་འཁྲུག་གི་ས་བོན་བཏབ་པ་ཞིག་རེད།

Tibetan News Headlines

  • New report highlights risks to Tibet and Asia of rampant construction
  • China announces sanctions on U.S. defence firms
  • US lawmakers request Chinese doping Investigation ahead of Paris Olympics
  • CTA hosts exhibition on biography of self manifested Jowo Wati Sangpo
  • Introduction to Saga Dawa

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༣

  • རྒྱ་གཞུང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་ཡ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གཙོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་བཀལ་འདུག
  • ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩེད་འགྲན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
  • རང་བྱོན་འཕགས་མཆོག་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དུས་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
  • ས་ག་ཟླ་བའི་དུ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།

ཉེ་ཆར་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས་ཡུལ་དེའི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་བའི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་གཞི་འདོན་སྤེལ་བརྒྱུད། དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་ལ་གསལ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་དུས་ཡུན་ལ་ཚད་བཀག་ལོ་བཅུ་ཞེས་འཁོད་པ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཏེ་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་ཡུན་ལ་དུས་བཀག་ཚད་གཞི་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་སྟབས། འདས་པའི་ཉིན་ཤས་ནང་རྒྱ་རིགས་གཙོ་འགྱུར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་དོ་སྣང་ཅན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ནས་གནད་དོན་དེ་འབྲེལ་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་མིན་སྟེང་དཔྱད་གཏམ་རིགས་སྤེལ་བ་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་གི་གྲོས་གཞི་དེ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཡང་བྱུང་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་ཁ་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་ Beijing ནང་བཅའ་བཞུགས་ཡུལ་དེའི་ China Youth Daily འམ་རྒྱ་ནག་གི་གཞོན་ནུའི་གསར་ཤོག་གི་སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ Li Datong ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཁང་གིས་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་གྲོས་གཞི་དེ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་བའི་སྐབས་ ༡༣ པའི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། ཚོགས་ཆེན་ཐོག་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་ནས་ཆེད་བཅར་ཞུ་མཁན་གྱི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ Xu Tao དང་ Ren Ming དེ་བཞིན་ Yang Yuanqing དང་ Chen Jining གཙོས་པའི་འཐུས་མི་ ༥༥ མིང་ཐོག་ལ་ཞུ་སྙན་ཞིག་ཕུལ་འདུག

ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་སྐུ་ཞབས་ Li Datong ལགས་ནས་ཁོང་པེ་ཅིང་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་གི་མི་སེར་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། འཐུས་མི་དེ་དག་ང་ཚོའི་འཐུས་མི་རེད། དེས་ན་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་འཚོགས་ལ་ཉེ་བའི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཁང་གིས་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་རྩ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་ནང་གསལ་བའི་སྲིད་འཛིན་གི་ལས་ཡུན་ལ་ཚད་བཀག་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེར་མོས་མཐུན་རྩ་ན་མི་འདུག་ཞེས་གསུངས་དགོས་པ་གསལ་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་སྲིད་འཛིན་གྱི་དུས་ཡུན་ལ་ཚད་བཀག་བཟོ་བ་ནི་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ Mao Zedong སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་ནང་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ལ་དཀའ་སྡུག་ཆེན་པོ་འཕྲད་ཡོད་སྟབས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་རིགས་མི་མང་ཡོངས་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཞིག་ལ་གཟིགས་ཏེ་བཟོས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་དང་ཆབས་ཅིག ཐེངས་འདིའི་གྲོས་གཞི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཡུན་ལ་ཚད་བཀག་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་སླར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་དུ་ཟིང་འཁྲུག་གི་ས་བོན་བཏབ་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག

དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་དེ་ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་འོག་མདུན་བསྐྱོད་བྱ་དགོས་པ་མ་གཏོགས་འདས་ཟིན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ཕྱིར་ཤིག་བརྒྱབ་རྒྱུ་མེད་པ་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ། རྩ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་གཞིའི་ནང་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་ཡུན་ལ་དུས་བཀག་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་འཕྱ་སྨོད་བྱ་གཞི་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་དང་སླད་མར་རྒྱ་ནག་གི་ཆེ་མཐོང་ལའང་གནོད་ངེས་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད།

གཞི་རྩའི་ཐེངས་འདིའི་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་གནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་སྐུ་ཞབས་ Li Datong ལགས་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་རིགས་ཚོང་པ་གྲགས་ཅན་ Wang Ying ལགས་དང་ཕྱི་སྡོད་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་གཙོས། དོ་སྣང་ཅན་མང་དག་ཞིག་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་གནས་ Weibo དང་ Wechat དེ་བཞིན་ Twitter ཐོག་རྒྱ་གཞུང་གི་ཐག་གཅོད་དེ་ཡག་རྟགས་ཤིག་མིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་མང་དག་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་གཞུང་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དང་། མཆན་འགྲེལ་དེ་དག་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་གནས་ཐོག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་དང་བཀག་སྡོམ་གྱིས་ཆེས་དམ་དྲག་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསར་ཁང་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་གྲོས་གཞི་དེ་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་འོས་ཤིང་འཚམས་པ་རེད་ཅེས་བསྔགས་བརྗོད་བྱས་ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།