Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་གསར་བཟོ་བྱས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིས་བོད་མིར་ལྟ་སྟངས་བསྒྱུར་ཐབས།

Tibetan News Headlines

  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པོའི་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས།
  • ༸སྐུའི་གཅུང་མོ་ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་སུ་ Pearl S. Buck ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས།
  • བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་ཀྱི་བེུད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༤ པ་དབུ་འཛུགས།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ནང་སྤེལ་བཞིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ནི་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་མི་རིགས་རྩ་གཏོར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཡིན་པ་ཐེར་འདོན།
  • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་དུ་དྲག་ཆར་རླུང་ཚུབ་བྱུང་ཡང་མི་ཤི་སྐྱོན་ཆག་རིགས་བྱུང་མིན་འདུག

Friday 19/04/2024

  • Dalai Lama begins two-day teaching on ‘Gaden Lhagyama’ to Mongolian devotees
  • Jetsun Pema receives Randolph’s Pearl S. Buck award
  • 14th Tibetan Women Association General Body Meeting begins in Dharamshala
  • China spearheading systematic elimination of civilization and people, says UN expert
  • Mundgod Tibetan settlement hit with severe thunderstorm

ཉེ་ཆར་ཁེ་ན་ཌའི་ Toronto གྲོང་ཁྱེར་ནང་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་ཡིན་ཚུལ་གྱིས་གསོལ་སྟོན་གྱི་ལས་རིམ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་བློན་མཆོག་ནས་ལས་རིམ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་འཚམས་འཕྲིན་བསྩལ་བ་རྫུན་བཟོ་བྱས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་སྤྱོད་པའི་གནད་དོན་བྱུང་བ་དང་འབྲེལ། དེ་རིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་སྲིད་བློན་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་འཚམས་འཕྲིན་རྫུན་བཟོ་བྱས་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སྤེལ་བཞིན་པའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཤིག་ཡིན་པར་གསལ་འདོན་བྱས་པ་མ་ཟད། གནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་གསར་པ་གང་ཡང་མིན་པར་རྒྱ་ནག་གི་དུས་རྒྱུན་གྱི་གཡོ་སྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུགཁ་སང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་དགོང་དྲོའི་གསོལ་སྟོན་བཤམ་མཁན་དེ་དག་ནི་ཡོངས་གྲགས་རྒྱ་ནག་གི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་ལྟར། གསོལ་སྟོན་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་དེ་དག་ཀྱང་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་རྒྱུན་དུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་མཁན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་འདོན་གནང་འདུགལྷག་པར་དུ་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཡིན་ཁུལ་གྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་གསོལ་སྟོན་དེའི་སྟེང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད་མཐུན་ཚོགས་དེའི་ཚོགས་གཙོའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་དེ་བོད་ལ་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐད་ནས་རོགས་འདེགས་རྒྱ་ཆེར་བྱས་ཡོད་པར་བསྒྲགས་ཏེ་དམར་ཕྱོགས་གཞུང་གིས་རྩ་འཛུགས་བྱས་པའི་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཁྱིམ་རྒྱུད་གཅིག་གི་མི་ཡིན་ཞེས་པའི་གཞས་དེ་ཡང་མཛད་སྒོར་བླངས་ཡོད་པ་བཀོད་འདུགརྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་དྲུག་གིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་སྤེལ་བའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་ཡིན་ཁུལ་གྱིས་བོད་རིགས་ནང་ཁུལ་ཁ་འཐོར་གཏོང་རྒྱུར་དམིགས་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ་ལུང་འདྲེན་གནང་བ་དང་སྦྲགས། འདི་ལོ་སྤྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་སླར་ཨ་རིའི་ནང་རྒྱ་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་གསར་པ་ཞིག་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་ཨ་རིའི་རྒྱ་རིགས་གནས་སྡོད་ས་ཁུལ་དུ་ལོ་གསར་གསོལ་སྟོན་དུ་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་ཚུལ་བསྒྲགས་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་གསར་དུས་སྟོན་ལ་ཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་མི་དེ་དག་གིས་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་བྱེད་ཐབས་མེད་པའི་དགག་ལན་གནང་ཡོད་པའང་ཐེར་འདོན་གནང་འདུགཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་བསྒྲགས་གཏམ་དེའི་ནང་བདེ་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར་བ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་སྤྱོད་བཞིན་པའི་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་པ་དུས་རྒྱུན་ནས་ཨ་རིའི་ནང་གི་རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡང་ཡང་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་ལུང་འདྲེན་གྱིས་ཐེངས་འདིའི་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དེའང་བདེ་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའི་གསལ་བཤད་དག་ཀྱང་ཐེར་འདོན་གནང་ཡོད་པ་རེད།གཞན་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་ གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་དོན་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་ཐབས་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོས་ནས་བོད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐབས་སུ་དྲིལ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེར་བྱས་ནས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་མང་ཐོག་ལས་དོན་དེར་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ་དམིགས་ཡུལ་ལྡན་པའི་ངང་ཚོགས་པ་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་དོན་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་འདོན་གནང་འདུག

རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་དོན་མངོན་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲིག་ཡིག་ནང་ང་ཚོར་སྲིད་གཞུང་གི་ཐབས་བྱུས་དང་སྲིད་བྱུས་ཡག་པོ་ཤེས་མཁན་གྱི་ཧུར་བརྩོན་ཅན་གྱི་མི་མང་པོ་དགོས། དེ་བཞིན་བོད་དོན་དང་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཡག་པོ་ཤེས་མཁན་ཡང་མང་པོ་དགོས། དེ་དག་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཁག་ནི་ངང་རྒྱུད་རིང་བའི་སྲིད་བྱུས་འདིའི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་བསྒྲགས་ཡོད་པ་ཡང་ལུང་འདྲེན་གནང་འདུག

 

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།