fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཙོ་འཛིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་དང་ཤིན་ཅང་། ཧོང་ཀོང་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཡར་རྒྱས་དགོས་པར་ནན་བརྗོད།

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཙོ་འཛིན་གསར་པ་ Volker Turk མཆོག་གིས་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༦ ཉིན་ Committee on Economic, social and Cultural Rights འམ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས། རིག་གཞུང་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་ཐོག་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་སྙན་ཐོ་དང་། གཙོ་འཛིན་ཟུར་པ་ Michelle Bachelet ལགས་ཀྱིས་ལས་གནས་ནས་མ་འཁྱུར་གོང་ལ་ཤིན་ཅང་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་སྙན་ཐོ་བཅས་ལུང་འདྲེན་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་དང་ཤིན་ཅང་། དེ་བཞིན་ཧོང་ཀོང་གསུམ་པོའི་གནས་སྟངས་ལ་ཡར་རྒྱས་དགོས་ཞེས་ནན་བརྗོད་གནང་བར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་འདུན་དེ་དག་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་འདུག

རྩ་བའི་ཕྱི་ཚེས་ ༦ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དེས་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས། རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱར་ཞིབ་རིམ་པ་གསུམ་པ་གནང་བ་དང་འབྲེལ་ཏེ་སྙན་ཐོ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ Poverty Allevation འམ་དབུལ་ཐར་མཁྲེགས་གཏོར་ཟེར་བའི་ལས་གཞི་བཅས་ཀྱི་འོག་བོད་མི་གཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་མང་དག་ཅིག་རང་དབང་དང་འདམ་ཀ་གང་ཡང་མེད་པར་མ་ཟད་གུན་གསབ་ཀྱང་ཚུལ་མཐུན་མ་སྤྲད་པར་ཁར་ཕ་མེས་ནས་བཅའ་སྡོད་གནང་ཡུལ་ས་ཁུལ་ནས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གནས་སྤོ་བྱེད་བཞིན་པའི་འོག་བོད་མི་རྣམས་ལ་འཚོ་བའི་ཡོང་ཁུངས་གང་ཡང་མེད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་རྣམས་ལ་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་མེད་པ། མཐུན་རྐྱེན་ཞན་པ། དེ་བཞིན་གོང་རིམ་ནས་རྟོག་ཞིབ་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ངལ་བ་ཆེས་ཆེར་འཕྲད་མུས་ཡིན་པ་རེད་འདུག

ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་བསྐྲུན་ཐབས་ཞེས་པའི་སྲིད་བྱུས་འོག་ནས་བོད་མི་རྣམས་ལ་རང་གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་བཅས་གཅེས་ཉར་ཚགས་དང་སློབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མ་སྤྲད་པར་མ་ཟད་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན་གྱི་སློབ་གྲྭ་རྣམས་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་བོད་པའི་བྱིས་པ་རྣམས་གཞུང་གི་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭར་ཆོད་གཏོང་གིས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྩ་མེད་བཟོ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་མངོན་གསལ་གནང་འདུག དེ་བཞིན་སྙན་ཐོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤིན་ཅང་ནང་དུ་མི་རིགས་རྩ་གཏོར་གྱི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཧོང་ཀོང་མང་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས་མངོན་གསལ་གནང་ཡོད།

ཁ་སང་ལྷོ་རྒྱ་ནག་སྔ་དྲོ་འཆར་འཕྲིན་གྱི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་ཕྱི་ཉིན་སྟེ་ཚེས་ ༧ ཉིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཙོ་འཛིན་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་ Volker Turk མཆོག་གིས་ཡོངས་ཁྱབ་གཏམ་བཤད་སྤེལ་བའི་ཁྲོད། བོད་དང་ཤིན་ཅང་། ཧོང་ཀོང་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་འཚབས་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་ཆེད་བཏོན་གྱིས་དེ་ལྟར་དོན་འཁྱོལ་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ནང་དུ་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ཚོགས་སྡེ་འདྲ་མིན་དང་མཉམ་དུ་གྲོས་བསྡུར་གནང་མུས་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག

ལྷག་པར་དུ་སྔ་ལོར་གཙོ་འཛིན་ཟུར་པ་ Michelle Bachelet མཆོག་གི་རང་ཉིད་ལས་གནས་ནས་མ་འཁྱུར་གོང་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་སྙན་ཐོ་ལུང་འདྲེན་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་གང་བྱུང་དུ་འཛིན་བཟུང་དང་། བྱིས་པ་རྣམས་ཕ་མ་དང་ཁ་བྲལ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པར་ཁོང་གི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་རིམ་པ་ཆེད་བཏོན་གནང་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ལག་ལེན་དོན་འཁྱོལ་དགོས་པ་སོགས་གསུངས་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་དེ་བཀག་འགོག་བྱེད་ཐབས་ལ་ལམ་ལྷོངས་བྱུང་མེད་སྟབས། སྙན་ཐོ་ནང་དུ་འཁོད་པའི་གནད་དོན་རྣམས་ལ་ངོས་ལེན་མེད་སྐོར་དང་འབྲེལ། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་སྙན་ཐོ་དེ་འདོན་སྤེལ་བྱས་པར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ནས་མ་འོངས་པར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་དག་དང་མཉམ་ལས་བྱ་རྒྱུ་མིན་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་འདུག

(Visited 54 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།