Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གྱི་གནད་དོན་གླེང་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད།

Tibetan News Headlines

  • New report highlights risks to Tibet and Asia of rampant construction
  • China announces sanctions on U.S. defence firms
  • US lawmakers request Chinese doping Investigation ahead of Paris Olympics
  • CTA hosts exhibition on biography of self manifested Jowo Wati Sangpo
  • Introduction to Saga Dawa

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༣

  • རྒྱ་གཞུང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་ཡ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གཙོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་བཀལ་འདུག
  • ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩེད་འགྲན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
  • རང་བྱོན་འཕགས་མཆོག་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དུས་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
  • ས་ག་ཟླ་བའི་དུ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གཙོ་འགྱུར་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ ༢༠ ཡས་མས་ཤིག་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་ལ་བོད་ནང་གི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གྱི་གནད་དོན་གླེང་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་གནང་འདུག

དེ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་ཚོགས་པ་དེ་དག་ནས་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝ Geneva ནང་ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་བའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་དང་བསྟུན། ལྷན་ཚོགས་དེའི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་ལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བོད་མི་ཚོའི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་། འདུ་འཛོམས་རང་དབང་སོགས་ལ་དྲག་གནོན་བྱས་པ་མ་ཟད་གཞུང་དང་ལྟ་སྤྱོད་མི་མཐུན་མཁན་རྣམས་ཉེས་མེད་འཛིན་བཟུང་གིས་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་གཏོང་བཞིན་པ་དེ་དག་རྩ་བ་ནས་བྱ་མི་རུང་བའི་བྱ་སྤྱོད་ཞིག་ཡིན་པ་ཐེར་བཏོན་གནང་དགོས་པ་གསུངས་འདུག

དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་འགུལ་བ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་སྡུག་རྩུབ་མྱོང་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་རྒྱ་རིགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་མི་སྣ་ལྔའི་གནད་དོན་ཐེར་བཏོན་དང་། ལྷག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་གི་དབང་སྒྱུར་འོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་འགྲོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དུས་ད་ལྟའང་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་གནང་འདུག

རྩ་བའི་ཞུ་ཡིག་དེའི་ནང་ཐེར་བཏོན་གནང་བའི་མི་སྣ་ལྔ་པོ་དེ་དག་གི་ཁོངས་སུ་ཁ་བྲལ་གྱི་ནག་ཉེས་འོག་ལོ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་དོ་དམ་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་བོད་མི་སྐད་ཡིག་ལས་འགུལ་བ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་དང།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མནར་སྤྱོད་མྱོང་བཞིན་པའི་རྒྱ་རིགས་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ Liu Xiaobo ལགས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ལྕམ་ Liu Xia ལགས། དེ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་སྐུ་ཞབས་ Wang Quanzhang ལགས། Swedish གི་མི་སེར་ཡིན་པ་རྒྱ་རིགས་དཔེ་དེབ་ཚོང་འགྲེམས་པ་སྐུ་ཞབས་ Gui Minhai ལགས། རྒྱ་རིགས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ Yu Wensheng ལགས་བཅས་གི་གནད་དོན་མངོན་གསལ་གནང་འདུག

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་གཙོས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་དེ་དག་གིས་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་འཆར་ཡོད་སྟབས། དུས་ཚིགས་ཀྱི་ཆ་ནས་ད་རེས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་དེའི་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་གླེང་དགོས་པ་དེ་ཆེས་གནད་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷན་ཁང་དེའི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་རིན་ཐང་དང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུར་ཆོད་སེམས་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དེ་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།