fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བརྒྱད་པ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་བ།

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)

བོད་འདི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་དང་། ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་པ་སོགས་འཁོད་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་གཏན་འབེབས་གནང་སྟེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བརྒྱད་པ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་སོང་།
ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ དང་ ༢༣ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ Washington DC དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བརྒྱད་པ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་སྐུ་ཞབས་ Michael Van Walt Praag ལགས་ཀྱིས་གཙོས། ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྤྱི་བསྒྲགས་རགས་ཟིན་ཚོགས་བཅར་བར་སྙན་སྒྲོན་དང་སྦྲགས། ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱིས་དེའི་ཐོག་དགོས་ངེས་ཀྱི་བཅོས་སྒྲིག་དང་ཁ་སྣོན་སོགས་གནང་སྟེ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་མཐའ་མའི་སྒྲགས་གཏམ་གཏན་འབེབས་གནང་སོང་།
བསྒྲགས་གཏམ་གྱི་སྔོན་གླེང་ནང་ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༢༨ ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་དངོས་སུ་ས་གནས་སུ་ཕེབས་པ་དང་། ཁག་ཅིག་དྲ་ཐོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟེ། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ནས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱུན་མར་གནས་བཞིན་པའི་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཐད་ལ་གྲོས་བསྡུར་ཞིབ་རྒྱས་གནང་ཡོད་པ་སོགས་གསུངས་འདུག
ལྷག་པར་དུ་བསྒྲགས་གཏམ་དེར་ཚོགས་བཅར་བ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡོངས་ཀྱིས་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ནས་བོད་མིའི་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་གུས་བརྩི་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་བདག་དབང་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་སྐོར་བཤད་པ་ལྟར་ངོས་ལེན་གནང་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། བོད་འདི་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན་པར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་བོད་རྒྱའི་དབར་གྲོས་མོལ་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་རྩོན་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེད་གནང་དགོས་སྐོར་སོགས་གསུངས་འདུག
ཚོགས་བཅར་བ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་དང་། ཉན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་རིམ་འཚོགས་ཐབས་གནང་དགོས་པར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བོད་མིའི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཐེ་བྱུས་བྱེད་བཞིན་པར་ངོས་ལེན་མེད་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་གལ་ཆེ་བ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གནས་བབ་ལ་ད་བར་འཁྱོག་བཤད་བྱེད་བཞིན་པ་ཁག་ལ་གདོང་ལེན་གནང་དགོས་པ་སོགས་འཁོད་འདུག

དེ་བཞིན་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་དང་། གཙང་པོ་ཁག་ཏུ་ཆུ་མཛོད་སྣ་མང་གསར་རྒྱག་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞིའི་ཁྲོད་དུ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབ་ལ་དོ་ཕོག་དང་གནོད་འཚེ་ཆེན་པོ་བཏང་ཡོད་པ་སོགས་བཀོད་འདུག་པ་དང་སྦྲགས། ཚོགས་ཆེན་མཇུག་སྒྲིལ་མཛད་སྒོའི་སྐབས་སུ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་གྱི་ཚོགས་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་བརྗེ་ཡུལ་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཤིག་ཀྱང་སླར་གསོ་གནང་ཡོད།སྐབས་དེར་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་དང་སྦྲགས། མུ་མཐུད་རྒྱ་གཞུང་གི་བྱེད་བབ་ཁག་ཐེར་འདོན་དང་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་སོང་།གཞི་རྩའི་ཐེངས་འདིའིཨ་རིའི་རྒྱལ་སར་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཚོགས་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་དང་། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ Nancy Pelosi མཆོག་དངོས་སུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་སོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་འདུ་ཉིན་གཉིས་རིང་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གནས་བབ། བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག མང་གཙོ་སོགས་གནད་དོན་མང་དག་ཅིག་གི་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་ལྷུག་པོ་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཆེད་བཅར་གནང་ཡོད་པ་ལྟར། དེ་རིང་ནས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་རིང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་ནོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ལྷན་རྒྱས་དབུ་ཞུགས་ཐོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པའི་ཚོགས་འདུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་གི་ཡོད་འདུག

(Visited 171 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།