Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྣ་མང་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ COP15 ལ་བོད་མིས་ངོ་རྒོལ་གནང་བ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཁེ་ན་ཌ་གཉིས་མཉམ་སྦྲེལ་གྱིས་གཙོ་སྐྱོང་བྱས་པའི་ Convention on Biodiversity Cop15 འམ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྣ་མང་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཁ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ Montreal ནང་ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༧ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཚེས་  ༡༩ བར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་བསྟུན། ཊོ་རོན་ཊོ་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡུལ་གྱི་མདུན་གྱི་ལམ་ཆེན་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་ཚོགས་ཆེན་དེར་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་དང་ལམ་ཆེན་དུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་མཁན་ཀུན་ལ་བོད་ཀྱི་གནས་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་འཁོད་པའི་ཤོག་བྱང་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་འདུག

གནམ་གཤིས་འཁྲིགས་ནས་ཆར་པ་ཅུང་ཟད་འབབ་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་ Cop15 ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡུལ་གྱི་ལམ་ཆེན་ནས་ལས་འགུལ་བ་ཚོས་བོད་ཆས་ལེགས་པར་སྤྲས་ཏེ་ཕྱག་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དང་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་གཞུང་གིས་བོད་ནང་སྤེལ་བཞིན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་དང་ལྷག་དོན་བོད་ཁུལ་གྱི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་འབྲེལ་ནས་བོད་ཀྱི་རི་དྭགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་འཁོད་པའི་ཤོག་བྱང་བསྣམས་པ། དེ་བཞིན་སྐྱེ་དངོས་དང་རི་དྭགས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་བྱས་པར་དགག་པ་ཡོད་ཅེས་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཁོར་ཡུག་གི་གླེང་མོལ་ཡོངས་རྫོགས་བཀག་འགོག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ། བོད་དེ་འཛམ་གླིང་གཞན་དང་བསྡུར་ན་ལྡབ་གསུམ་གྱི་ཚ་དྲོད་འཕེལ་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་བཀོད་པའི་སྦྱར་ཡིག་བསྣམས་ཏེ་ཞི་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད།

ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ Montreal ནང་ Biodiversity འམ་སྣ་མང་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་ Cop15  ཚོགས་འདུ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ཉི་ཧོང་ཁུལ་དུ་ཚོགས་པའི་རྗེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་དང་། འདི་ལོའི་ Cop15 ཚོགས་འདུ་འདི་ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༧ ནས་ཚེས་ ༡༩ བར་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རིང་ཚོགས་ཀྱི་འདུག

ཚོགས་འདུ་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༩༦ གི་འགོ་ཁྲིད་དང་སྐུ་ཚབ་མི་སྣ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ཙམ་འདུ་འཛོམས་གནང་བའི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༣༠ བར་ལོ་ངོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ལ་གོ་ལའི་སྣོད་བཅུད་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བསྐྱར་གསོའི་སླད་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་སྐྱེ་དངོས་བདག་གཉེར་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གཏན་འབེབ་གནང་སླད་ཚོགས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

ཚོགས་འདུ་སྒོ་འབྱེད་ཐོག་ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་བློན་སྐུ་ཞབས་ Justin Trudeau མཆོག་གིས་ང་ཚོའི་སྣོད་བཅུད་དེ་ད་ཆ་ཉེན་ཁའི་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་དང་། སྣོད་བཅུད་ལ་གནོད་འཚེ་བཏང་བའི་བྱེད་བབ་དེ་ནི་ཡག་རྟགས་གང་ཡང་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས་ཏེ། ཁེ་ན་ཌས་སྣོད་བཅུད་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བཞག་ཟིན་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད།

དེ་བཞིན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ Antonio Guterres ལགས་ཀྱིས་གོ་ལའི་རང་བྱུང་ཁམས་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཡག་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་དང་། རང་བྱུང་ཁམས་མེད་ན་ང་ཚོར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཐོག་ནས་སྣོད་བཅུད་ལ་སྒུལ་འཁྲུག་གཏོང་བའི་དམག་དེ་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་གནང་དགོས་ཞེས་གསུངས་འདུག

འོན་ཀྱང་ COP15 ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་རྒྱ་ནག་གི་སྣོད་བཅུད་དང་ཁོར་ཡུག་བློན་ཆེན་ Huang Runqiu ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཚོགས་ཆེན་དངོས་ཚོགས་སའི་མདུན་གྱི་ལམ་ཆེན་ནས་བོད་མི་རྣམས་ཕྱིར་ཐོན་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།