Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྫ་དབོན་པོའི་གནས་སྟངས་གིས་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་རྗེས་སུའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་མངོན་གསལ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

ཨ་རི་ནང་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྫ་དབོན་པོ་ནང་དུ་བོད་མི་ཕོན་ཆེ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་དང་ས་གནས་སུ་དམ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོན་པར་ཐུགས་འཚབ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྫ་དབོན་པོ་ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་དག་ཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱེད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་དེས་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་རྗེས་སུའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་མངོན་གསལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས་འདུགཁ་སང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་དྲ་གནས་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྫ་སྨད་དབོན་པོ་ཁུལ་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་ཉར་ཚགས་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་དོན་སྤེལ་བ། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་འབྲེལ་བ་གནང་བ་སོགས་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་སྣ་ཚོགས་འོག་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ནས་ད་བར་བོད་མི་ ༡༥༨ ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ངོ་སྤྲོད་དང་དུས་ད་ལྟའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་ཏུ་དྲག་གནོན་དང་འཇིགས་སྐུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་བཞིན་ཡོད་པར་ཐེར་འཐོན་གནང་སྟེ། རྫ་སྨད་དབོན་པོ་ཁུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐོར་དང་སྦྲགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་ཉར་ཚགས་གནང་བ་ནི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལས་དོན་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན་པ་མ་ཟད་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་དག་གོང་འཕེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཞུ་དགོས་པ་ལས་ཆད་པ་འགེལ་རྒྱུའི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་བས་ཀྱང་མིན་པར་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག རྒྱ་གཞུང་གིས་རྫ་དབོན་པོ་ཁུལ་དུ་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་ངོས་ལེན་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་དང་། དེ་དག་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེས་དགོས་པ་གསུངས་འདུག

 

ལོ་རྗེས་མའི་རྒྱ་ནག་གི་དགུན་དུས་ཨོ་རྩད་འགྲན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨོ་རྩད་འགྲན་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་ཚོགས་ཁག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་སྐབས་དང་རྩེད་འགྲན་གྱི་སྔོན་བཅས་གང་རུང་ལ་དམ་དྲག་འཕར་མ་བྱ་རྒྱུ་མེད་པར་གནོན་ཤུགས་ནན་པོ་སྤྲོད་གོས་གལ་ཡིན་པར་གསུངས་འདུག་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་དེ་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་དམ་དྲག་འཕར་མ་བྱ་རྒྱུ་ལས་ལྡོག་སྟེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གམ་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དུ་དོན་དམ་གྱི་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པ་གསུངས་ཡོད།རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནས་བཟུང་སྟེ་ད་བར་རྫ་སྨད་དབོན་པོ་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡོམས་གནང་བར་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་དུ་དགེ་འདུན་པ་དང་མི་སྐྱ་ཁག་ཅིག་གིས་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་སྒོ་ཁར་བོད་དོན་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་སྤེལ་དང་སྐད་འབོད་གནང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐབས་དེར་དགེ་འདུན་པ་ ༥ དང་མི་སྐྱ་ ༢ འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་དང་དེ་རྗེས་བོད་མིའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བའི་དོགས་གཞིའི་འོག་ལོ་འདིའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ བར་ས་གནས་བོད་མི་ ༣༠ ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་དུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་དགེ་འདུན་པའི་ཁྲོད་ནས་གྲྭ་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ལགས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའི་ཟླ་དཀྱིལ་དུ་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་སྟེ་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་དམར་བསད་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།སླར་ཡང་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་ཆས་དམག་མི་བསླེབས་ནས་དམ་དྲག་བྱས་པ་དང་དེ་རྗེས་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ས་གནས་སུ་དྲག་ཆས་དམག་མི་ཕོན་ཆེར་འབྱོར་ཏེ་དེ་སྔ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་ཉར་མཁན་རྣམ་པ་ཐོ་འགོད་བྱས་པ་གཙོས་བོད་མི་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་ ༡༡༣ ཙམ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ ༨ མཇུག་ཏུ་རྫ་སྨད་དབོན་པོ་ཁུལ་ནས་དང་པོ་མི་ ༦༠ དང་དེ་རྗེས་ ༥༣ དེ་རྗེས་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༣ ཉིན་མི་ ༨ བཅས་ད་བར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཁྱོན་བོད་མི་ ༡༢༡ ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁོངས་ནས་ད་བར་བོད་མི་ ༤ གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་མུ་མཐུད་སེར་ཤུལ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་བཀག་ཉར་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།