Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་ལས་གཞི་སྐོར་གྱི་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འཛུགས།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨༌༣༠ ཙམ་ལ་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་གསར་བསྐྲུན་གནང་བའི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དཔེ་མཛོད་དང་ཡིག་ཚགས་ཁང་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ SEE Learning ཞེས་སཱི་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་བློ་གྲོས་དང་བྱམས་བརྩེ་སྤེལ་བའི་གོ་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་ལས་གཞི་སྐོར་གྱི་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འཛུགས་གནང་སོང་།སྐབས་དེར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ད་ཆ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་གཞིར་དོ་སྣང་གནང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ་དང་འབྲེལ། སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་བདེ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོ་ཐུན་མོང་གི་འགན་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་ཡོད།    དེ་རིང་དབུ་འཛུགས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆེན་འདི་ནི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་ཐོག་ཐུགས་འགན་གཙོ་བཞེས་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་ཨེ་མོ་རེ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དགེ་རྩ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་ཐོག་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ Gregory Louis Fenves ལགས་དང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ Bob Goddard ལགས། མཐོ་སློབ་ཀྱི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ Ravi V. Bellamkonda ལགས། དེ་བཞིན་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་བྱམས་བརྩེ་བསྟི་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ནེ་གི་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་། སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་ཕྱག་བསྟར་གནང་སའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་གྲུ་འདྲི་མིན་གྱི་ཆེད་ལས་པ་དང་དགེ་རྒན། སློབ་ཕྲུག བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་སོགས་ནས་ལྷན་ཞུགས་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་མེད་ལ་ལྟོས་མེད་ང་ཚོ་གང་ཟག་སྒེར་དང་ནང་མི། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བར་སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ནི་རང་གཞན་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ནང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་ངོ་མ་དེ་རེད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཡོད།  མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་གི་གཞི་རིམ་གོང་མའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་སློབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུའི་སྰི་ཤེས་ཡོན་སློན་གསོའི་བསླབ་གཞི་དབུ་འབྱེད་དང་སྦྲགས། ལས་གཞི་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ཆ་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་དང་ནང་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཐོག་དོ་སྣང་གནང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་སྩལ་བ་དང་འབྲེལ། ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་སྐྱིད་དང་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ལྡན་པ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཞེས་པ་འདི་ནི་གང་ཟང་རེ་གཉིས་ཁོ་ནའི་འོས་འགན་ཙམ་མིན་པར་ང་ཚོ་ཐུན་མོང་གི་འགན་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་ཡོད།   སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཕེབས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་གྲུ་འདྲ་མིན་གྱི་སློབ་མ་ཁག་གཅིག་ནས་བཀའ་འདྲི་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་འབྲེལ། ང་ཚོ་ཚང་མ་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་མཁན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་སྟབས། བདེ་བ་དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པས་དེའི་ཐོག་ཉམས་བཞེས་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་དགོས་པ་སོགས་བཀའ་སྩལ་སོང་། ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ Gregory Louis Fenves ལགས་ཀྱིས་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དང་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དེ་སྔ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་སྩལ་ཁག་དྲན་གསོ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག། མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ད་བར་འགྲོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་གོང་སྤེལ་དང་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་ཕྱིར་ཚད་མེད་བསྐྱོན་གནང་མཛད་ཡོད་པར་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་ཆེ་ཞེས་ཐུགས་ཆེ་ལེགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།གཞི་རྩའི་སཱི་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་བློ་གྲོས་དང་བྱམས་བརྩེ་སྤེལ་བའི་གོ་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་ལས་གཞི་སྐོར་གྱི་ཚོགས་ཆེན་འདི་ནི་དེ་རིང་དང་སང་ཉིན་བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལྷན་ཚོགས་སྐབས་གཙོ་བོ་དེ་སྔ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློན་གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་བསླབ་གཞི་ཐོག་མར་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཕྱག་བསྟར་གནང་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ཀྱི་མྱོང་བ་རྗེས་རེས་དང་། མ་འོངས་ལས་འཆར་སོགས་ཀྱི་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། ༸སྐུ་པར་བདག་དབང་༸དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།