Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ།

Tibetan News Headlines

  • སེམས་བཟང་པོ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ངོས་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཡག་ཤོས་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ།
  • རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་མིང་གསར་པ་བཏགས་པའི་ལས་གཞིར་དཔྱད་ཞིབ།

Saturday 20/04/2024

  • Dalai Lama Calls for greater Compassion, Deems Kindness the Best Religious Practice
  • Thread of beads: Analysis of China’s renaming of places in Arunachal

ད་ལྟ་སུད་སི་རྒྱལ་ས་སྦན་དུ་དགུན་དུས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟུན་སུད་སིའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་དང་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་མ་འོངས་ལས་འཆར་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་གནང་འདུགཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ Nicholas Walder ལགས་ཀྱིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་སྟེ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ Fabian Molina ལགས་དང། Maya Graf ལགས། དེ་བཞིན་ Preliez-Huber ལགས་བཅས་ཀྱིས་དབུས་པའི་སུད་སི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་དང་དོན་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཌཡན་བོད་རིགས་མི་ཚོགས་གཙོ། སུད་བོད་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་གནང་འདུག

ཚོགས་འདུ་ཐོག་གཙོ་བོ་ཉེ་བའི་ཆར་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་འཆར་གཞི་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་དང་ངོ་བོ་རྩ་མེད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་དང་དང་སུད་སི་གཞུང་ནས་ཨ་རིས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱིས་པེ་ཅིང་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་མགྲན་ཚོགས་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་དཔོན་རིགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཕྱིར་འཐེན་ཡོང་བའི་གནད་དོན་བཅས་གྲོས་ཚོགས་སུ་གླེང་སློང་གནང་བའི་ཞུ་འབོད་གནང་འདུག་པར་མ་ཟད། ད་ལྟའི་ཆར་སུད་སི་ནང་ཡིག་ཆ་མེད་པའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ངལ་འཕྲད་དེ་སེལ་ཐབས་གནང་གལ་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཡོད།

སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཆིེ་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་ཁ་ཉིན་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཉེ་ཆར་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་འཆར་གཞི་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་དང་ངོ་བོ་རྩ་མེད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དང་དེ་དོན་གྲོས་ཚོགས་སུ་གླེང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ཁ་སང་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་སུ་གོང་གསལ་གནད་དོན་ཐད་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱུང་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་།སྤྱིར་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་དེ་ལོ་ལྟར་ལོ་གཅིག་ནང་སུད་སི་དབུས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟུན་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་དང་དང་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་ཚོགས་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ལྷན་འཛོམས་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ད་ཆར་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པར་སུད་སི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་ནས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གྲངས་ ༢༥ ཙམ་ཡོད་པ་རེད།

དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པའི་ཚོགས་འདུ་གྲུབ་འཚམས་སུ་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་ཁག་གི་རིང་མིན་པེ་ཅིང་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་མགྲན་ཚོགས་ཐོག་སུད་སི་གཞུང་འབྲེལ་དཔོན་རིགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཡང་བསྟན་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།