Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཨ་རི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མི་མང་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་པ་དེ་སྲིད་གཞུང་གི་སྐྱོན་ཆ་གསལ་བཏོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

Tibetan News Headlines

 • NED honors Sikyong Penpa Tsering and Tibet Action Institute with Democracy awards
 • Dalai Lama congratulates Mexico’s President-Elect Claudia Sheinbaum
 • US lawmakers to meet Dalai Lama on India trip next week
 • Tibetans protest Chinese premiere visit to New Zealand
 • US expands Russia sanctions, targeting entities in China
 • DIASPORA: Geshe Lobsang Gyaltsen, Former TCV Staff and Registrar of Dalai Lama College

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤།༠༦།༡༤

 • སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ཨ་རིའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་གནང་བ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མེཀ་སི་ཀོའི་བདམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།
 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ།
 • རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལ་ནིའུ་ཛི་ལེནྜ་བོད་མིས་ཞི་རྒོལ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཙོས་གསར་འགོད་པས་དྲི་རྩད།
 • ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས་ཨུ་རུ་སུར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ Antony Blinken ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་ཐེམ་སྤང་བཀའ་རྒྱའི་འོག་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་འགོག་ཐབས་སླད་དྲག་གནོན་དང་དམ་དྲག་བྱེད་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སྲིད་གཞུང་གི་སྐྱོན་ཆ་གསལ་བཏོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས་འདུགདེ་ཡང་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ Antony Blinken ལགས་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ནས་ ༣༠ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ Romania ནང་ NATO ཚོགས་འདུའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་བསྟུན། ཁ་སང་ NBC གསར་ཁང་གིས་ཁོང་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ངོ་རྒོལ་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་བཅར་འདྲི་ཞུས་སྐབས། ཁོང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་མི་མང་ཡིན་རུང་། ཁོང་ཚོས་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཕྱིར་འདོན་བྱ་རྒྱུ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ། མི་མང་གི་ངོ་རྒོལ་གནད་དོན་དེ་དག་ལ་སྲིད་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་འགོག་ཐབས་སླད་དྲག་གནོན་བྱེད་པ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་སྲིད་གཞུང་གི་སྐྱོན་ཆ་གསལ་བཏོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས་འདུགདེ་བཞིན་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་ངོ་རྒོལ་གྱི་གནད་དོན་དེ་ནི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀླད་ཀོར་ཞེས་པའི་སྲིད་བྱུས་འོག་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཨ་རིའི་ངོས་ནས་སྲིད་བྱུས་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་སོགས་བྱས་ཏེ། དོན་འབྲས་སོན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ། རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་གཞུང་ནས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་འཚོལ་དགོས་ཤིང་། ཐབས་ལམ་དེའི་བརྒྱུད་ནས་མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཐད་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མི་མང་གི་དགོས་མཁོ་བསྒྲུབ་དགོས་སྐོར་གསུངས་འདུགགནས་ཚུལ་ཐོན་ཁག་ལ་གཞིགས་ན། ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་གྱི་མཚན་མོར་རྒྱ་ནག་གི་ Guangzhou གྲོང་ཁྱེར་ནང་སླར་ཡང་མི་མང་གི་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཉེན་རྟོག་པ་དང་མི་མང་བར་གདོང་ཐུག་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་བྱུང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོ་རྒོལ་བ་རྣམས་ལ་དམ་དྲག་དང་དྲག་གནོན་བྱ་རྒྱུའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་འདུག  དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་དང་ཞི་ཅིན་ཕིང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་རྒྱ་ནག་ནང་ཙམ་མིན་པར་ཨ་རིའི་དང་དབྱིན་ཡུལ། དེ་བཞིན་ཁེ་ན་ཌ་དང་ཨོས་ཊོ་ལི་ཡ། ཉི་ཧོང་སོགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ནང་གནས་སྡོད་རྒྱ་རིགས་གཙོས་པའི་མི་རིགས་གཞན་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་མི་མང་གི་ཞི་རྒོལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་མཚོན་ཕྱིར་ཁུལ་དེ་དག་གི་ནང་ཞི་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་འདུགགཞི་རྩའི་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཤོག་བུ་དཀར་པོའི་གྱེན་ལངས་ཞེས་པའི་ལས་འགུལ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་དམག་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་སྲིད་དབང་བཟུང་ནས་ད་བར་མི་མང་ནས་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ། དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ནས་ ༡༩༧༦ བར་ལོ་བཅུའི་རིང་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་བྱུང་བའི་རྗེས་མི་མང་གིས་མང་གཙོ་དགོས་ཞེས་པའི་ངོ་རྒོལ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོ་དྲུག་བཞི་དོན་རྐྱེན། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་དུ་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་སོགས་མདོར་ན་བོད་གཙོས་པའི་རྒྱ་ནག་མི་མང་ནས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་ལ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་མཚོན་པའི་ངོ་རྒོལ་རིམ་པས་བྱུང་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་ཐེངས་འདིའི་ངོ་རྒོལ་བརྒྱུད་གཉན་རིམས་ཀླད་ཀོར་ཞེས་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས་པ་དང་འབྲེལ། ཞི་ཅིན་ཕིང་སྲིད་དབང་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་དགོས། རང་དབང་དང་མང་གཙོ་དགོས་ཞེས་སྐད་འབོད་དང་འཕྲེད་དར་སོགས་འཕྱར་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།