Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་ཁོར་ཡུག་གནད་དོན་ཁྲོད་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་གླེང་སློང་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ CECC ཞེས་ཨ་རིའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ཐོག་གི་ཚོགས་ཆུང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོར་ཡུག་ལ་དཀའ་ངལ་བཟོ་བཞིན་པའི་གནད་དོན་དེར་ཨ་མི་རི་ཀའི་ངོས་ནས་གདོང་ལེན་གནང་ཕྱོགས་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ཉན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིག་ཚོགས་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་སྐོར་གླེང་སློང་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདུགཉན་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་མར་ཨ་རིའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ཐོག་གི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Jeff Merkley ལགས་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀའི་ངོས་ནས་ནུས་པ་སྔར་ལྷག་འདོན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་དང་ཆབས་ཅིག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་དང་། ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་བཞིན་པ་དེས་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ཙམ་མ་ཟད་བོད་ཀྱི་གཤམ་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལའང་རང་བཞིན་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་ཐེབས་བཞིན་ཡོད་པ་གསུངས་འདུགརྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དྲིལ་བསྒྲགས་ཁག་གི་ནང་དུ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། དོན་དངོས་ཐོག་ཁོར་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་གང་བྱུང་དུ་འཛིན་བཟུང་དང་བཙོན་འཇུག་སོགས་བྱས་ཏེ་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆེས་ཛ་དྲག་ཅན་དུ་གྱུར་བའི་གནས་སྟངས་དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ Solar Project ཞེས་ཉི་མའི་འོད་ལ་བརྟེན་ནས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདྲ་མིན་བཟོ་བཞིན་པ་དེ་ནི་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་ཐད་ནས་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་། བཟོ་གྲྭ་དེ་དག་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་མང་ཆེ་བ་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་མི་སེར་རྣམས་བཙན་དབང་གིས་ངལ་རྩོལ་བྱེད་འཇུག་ག་ཁོ་ན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཨ་རིའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དུ་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་སྐོར་གླེང་སྐབས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་དེ་བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུགསྐབས་དེའི་ཉན་ཞིབ་ལས་རིམ་ཐོག་ Colorado གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དཔོན་ Emily Yeh ལགས་ཀྱིས་ད་ཆ་བོད་ཀྱི་འཁྱག་རོམ་ཁག་གི་ཞུར་ཚད་མྱུར་པོ་ཆགས་ཏེ་རྩ་ཐང་ཁག་ལ་གནོད་སྐྱོན་དང་། ས་རུལ་རྒྱག་པ། དེ་བཞིན་ས་ཆ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ས་བཅུད་ཉམས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཅིག་འགྲེལ་བརྗོད་དང་སྦྲགས། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ལ་དཀའ་ངལ་བཟོ་མཁན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་བོད་ནང་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། འབྲོག་པ་གཞིས་སྤེས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་རྐྱེན་གྱིས་རྩ་ཐང་གི་གནས་བབ་ལ་དོ་ཕོག་དང་། རིམ་བཞིན་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་གྱི་གྲངས་ཚད་ཉམས་པ། གཞིས་སྤོས་བཞིན་པའི་ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཚོར་འཐུང་ཆུ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚད་ལྡན་མེད་པ། དེ་བཞིན་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞིའི་ཁྲོད་རང་བྱུང་གཙང་པོ་རྣམས་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་། གློག་ཁང་བརྒྱབ་པ་དེ་དག་ནི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གིས་གཙོས་པའི་གཤམ་འོག་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཁོར་ཡུག་བདེ་འཇགས་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ཞིག་རེད་མ་རེད་སོགས་གསུངས་ཡོད།རྒྱ་ནག་གི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ Jennifer Turner ལགས་དང་ཤིན་ཅང་གི་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པ་ Nyrola Elimä ལགས་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤིན་ཅང་ནང་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་སྲིད་བྱུས་ཁག་གིས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་པ་ཙམ་མ་ཟད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལའང་དོ་ཕོག་གཏོང་བཞིན་པ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་འདུག ཨ་རིའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ཐོག་གི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཟུང་སྦྲེལ་ཚོགས་གཙོ་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Jim McGovern ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལས་འགུལ་བ་ཨ་ཉག་སེང་སྒྲ་ལགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གནད་དོན་ཐེར་འདོན་གནང་བ་མ་ཟད། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Tom Suozzi ལགས་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་ནི་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་བདེ་འཇགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ཐོག་ལ་འགན་ལེན་ཚུལ་བཞིན་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའི་ཁར་གནོན་ཤུགས་མུ་མཐུད་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པར་གསུངས་འདུགགཞི་རྩའི་ད་རེས་ཨ་རིའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ཐོག་གི་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོར་ཡུག་ཐོག་དཀའ་ངལ་བཟོ་བཞིན་པའི་གནད་དོན་སྐོར་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་པ་དེ་ནི་རིང་མིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་ Scotland རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་བའི་ COP26 ཞེས་པའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ཐེངས་འདིའི་ཉན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་རིམ་དང་བསྟུན་ཨ་རི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ ལྷག་གི་རིང་བོད་མིའི་ཐོག་དྲན་གནོན་བྱས་པ་མ་ཟད་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཏང་པའི་བདེན་དཔང་གི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཨ་རིའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ཐོག་གི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས། ཨ་རི་གཞུང་ནས་འཚོགས་ལ་ཉེ་བའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་སྐོར་ངེས་པར་དུ་གླེང་སློང་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་གནང་ཡོད།དེ་སྔ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ Trump མཆོག་གི་སྐབས་སུ་ཨ་རི་དེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ཡོད་ཀྱང་། སྐུ་ཞབས་ Joe Biden མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མ་ཐག་སླར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མིར་ཞུགས་ཏེ་ད་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་གནང་མུས་ཡིན་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།