Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཨི་ཊ་ལི་གཞུང་གིས་ཁུལ་དེའི་ནང་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པ་ཆེད་སྐོང་།

Tibetan News Headlines

  • ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐའེ་ཝན་ནང་འཚམས་གཟིགས་གནང་བཞིན་པ།
  • རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་བར་སླར་ས་མཚམས་གྲོས་མོལ་གནང་ཡང་འདུན་བསྐྱོད་མེད་པ།
  • བོད་ནང་བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་གཏོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས།
  • ཤམ་བྷ་ལ་གློག་བརྙན་བྷར་ལིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་གྱི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཚུད་པ།
  • འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ་ངོ་སྤྲོད། ཕོ་བའི་འབྲས་ནད་སྐོར།

Thursday 22/02/2024

  • US lawmaker visits Taiwan, reassures firm US support for the island nation
  • India, China hold border Talks, no indication of breakthrough in disengagement
  • China called to end campaigns of forced linguistic and cultural assimilation
  • Film starring several Tibetan cast selected for Berlin international film festival 
  • Health and Wellness: stomach cancer

ཉེ་ཆར་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་ཁག་ཅིག་ཐོག་ཉེས་ཆད་བཏང་བར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ལ་འཁོན་ལན་སློག་པའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་ཨི་ཊ་ལིའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ནས་ཁུལ་དེའི་ནང་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་གཞུང་ཚབ་པ་ Li Junhua ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཆེད་སྐོང་གནང་འདུག ཉིན་ཤས་སྔོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཡོ་རོབ་མཐུན་ལ་འཁོན་ལན་ཚུལ་དུ་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྔ་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་ཉམས་ཞིབ་པ་བཅས་མི་སྣ་བཅུ་རྒྱ་ནག་ནང་བཀག་འགོག་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། མིང་ཐོའི་ནང་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་འཁོད་ཡོད་པར་བརྟེན་ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཨི་ཊ་ལའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཁུལ་དེའི་ནང་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་གཞུང་ཚབ་པ་ Li Junhua ཆེད་སྐོང་གནང་འདུག འོན་ཀྱང་ཕྱོགས་གཉིས་དབར་གླེང་མོལ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་ནང་མོལ་ཙམ་ལས་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་སྤྱིར་བསྒྲགས་གང་ཡང་བྱས་མི་འདུག

ད་ལན་ཨ་ཊི་ལི་ཙམ་མ་ཟད་ཉིན་ཤས་ནང་ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཕ་རན་སི་དང་འཇར་མན། སྦེལ་ཇམ། ལི་ཐོན་ནིཡ། སུ་ཌན། དེ་བཞིན་ཌན་མག་བཅས་ཀྱིས་སོ་སོའི་ནང་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་གཞུང་ཚབ་པ་ཆེད་སྐོང་གིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ལ་འཁོན་ལན་སློག་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་སྔ་དྲོ་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁུལ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Formentini ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་གིས་གཙོས་པའི་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་རྒྱ་ནག་ནང་བཀག་འགོག་བྱས་པའི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤར་ཏུ་ཀི་སི་ཐན་ནང་མི་རིགས་ལྡེབ་གསོད་གཏོང་བཞིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་བཟོད་སྲན་གནང་ཐབས་མེད་ཅེས་གསུངས་འདུག

དེ་བཞིན་ཁ་སང་ཉིན་རྒྱབ་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་སྲིད་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ G20 ཚོང་དོན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་འོངས་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་ཁུལ་དེའི་ནང་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཆེད་འབོད་ཀྱིས་དྲ་ཐོག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་འདུག་པ་དང། སྐབས་དེའི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་Formentini ལགས་ཀྱིས་གོ་སྐབས་ཆེ་བཞེས་གནང་སྟེ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ དེ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པ་ཡིན་པ་རྒྱ་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དང། ཨི་ཊ་ལིས་མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དུ་ཚོང་འབྲེལ་གནང་སྐབས་བོད་གཙོས་ཧོང་ཀོང་དང་ཤར་ཏུ་ཀི་སི་ཐན་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་མཚོན་པའི་ཁུལ་དེའི་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་བློས་བཏང་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག ཁ་སང་གི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཨི་ཊ་ལིའི་ Lega ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་Formentini ལགས་ཙམ་མ་ཟད། ཨི་ཊ་ལིའི་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་གཞན་ཚང་མས་ཞལ་གཅིག་གྲག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤར་ཏུ་ཀི་སི་ཐན། ཧོང་ཀོང་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ་གནང་འདུག

སྤྱིར་ད་རེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁུལ་དེའི་ནང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་སྲིད་དོན་གྱི་ཉེས་ཆད་བཏང་བར་འཁོན་ལན་ཚུལ་དུ་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོ་བཅས་མི་སྣ་ ༡༠ རྒྱ་ནག་ནང་དུ་བཀག་འགོག་བྱས་པར་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལས་གྲུབ་པའི་ IPAC ཞེས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ནས་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱིས་སྤྱིར་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཏེ་ཁོང་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་རང་ཉིད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་ཐོག་དྲང་བདེན་དང་རང་དབང་བཅས་པ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་དང། དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ཐོག་དྲག་གནོན་བྱེད་མཁན་ཚོར་ང་ཚོས་དུས་ནམ་ཡང་མགོ་སྒུར་གྱི་མ་རེད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ནན་བརྗོད་ཀྱང་གནང་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།