Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མར་ Magnitsky ལྟ་བུའི་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་སྤྱི་མོས་གཏན་འབེབས།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་ལ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ལྕམ་སྐུ་ Marise Payne ལགས་ཀྱིས་ སྲིད་བློན་སྐུ་ཞབས་ Scott Morrison ལགས་ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་ངོས་ནས་དེ་སྔ་ཨ་རི་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ Magnitsky Act ཞེས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལྟ་བུ་ཞིག་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཡོངས་གྲགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁ་སང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མར་སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་ Magnitsky ལྟ་བུའི་ཁྲིམས་གཞི་དེ་གསར་དུ་གཏན་འབེབས་གནང་འདུགདེ་རིང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ ABC གསར་ཁང་དང་ Sydney སྔ་དྲོའི་ཚགས་ཤོག་སོགས་ཀྱི་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། ཁ་སང་ཉིན་རྒྱབ་ཡུལ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་མའི་ནང་ལ་ཨ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གནས་བབ་དང་འཚམས་པའི་ Magnitsky Act ཞེས་པའི་ཁྲིམས་འཆར་དེ་སྤྱི་མོས་གཏན་འབེབས་གནང་སྟེ་དེ་རིང་ཡུལ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མར་མཐའ་མའི་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཐོག་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀོད་འདུག གལ་སྲིད་ཁྲིམས་འཆར་དེ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གཏན་འབེབས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཚེ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྲིད་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་གཏང་མཁན་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཁག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད། དེ་བཞིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་བདེ་འཛགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྩི་སྲུང་མི་བྱེད་མཁན་དང་རུལ་སུངས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་མཁན་རུ་སུའི་སྲིད་འཛིན་ Vladimir Putin གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་སྣ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་བསྐྱོད་རྒྱུའི་མཐོང་མཆན་བཀག་སྡོམ་དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་ཡོད་པའི་མི་སྣ་དེ་དག་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཚོང་ལས་ཡོངས་རྫོགས་བཀག་སྡོམ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་འདུག

དེ་བཞིན་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ Magnitsky Act ལྟ་བུའི་ཁྲིམས་དེའི་ནང་ལ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་སྟུན། ཕྱི་ནང་གི་མི་སྣ་སུ་འདྲ་ཞིག་ནས་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་བེད་སྤྱོད་ལོགས་པར་སྤྱོད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་གཏན་ལྷིང་ལ་གནོད་པའི་བྱ་སྤྱོད་རིགས་སྤེལ་བ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཚེ། ཁྲིམས་འཆར་དེའི་ནང་འཁོད་པའི་བཀག་སྡོམ་སོགས་ཀྱི་ཉེ་ཆད་ཁག་བསྐལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡང་གསལ་ཡོད་པ་རེད་འདུགད་རེས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མས་ Magnitsky Act ལྟ་བུའི་ཁྲིམས་འཆར་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་མ་ཐག་དེ་སྔ་ཨ་རི་ནང་ལ་ Magnitsky Act ཞེས་པ་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ་གནང་མཁན་ཆབ་སྲིད་ལས་འགུལ་བ་སྐུ་ཞབས་ Bill Browder ལགས་ཀྱིས་དགའ་བསུ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ཁྲིམས་འཆར་དེས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྩི་མེད་རྡོལ་རོལ་གཏང་མཁན་རྣམས་རང་དབང་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འགྲོ་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་ལས་དོན་ལ་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་ཐེབས་ངེས་ཡིན་པར་གསུངས་འདུག འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པའི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ Elaine Pearson ལགས་ནས་ཁྲིམས་འཆར་དེ་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་བཞེས་དགོས་པའི་བརྡ་ལན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ནང་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་བསྟན་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད།གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ James Paterson ལགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་འཆར་གསར་པ་དེའི་ནང་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཁོ་ན་ཙམ་མིན་པར་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་ཁག་ཁ་གསལ་བཀོད་ཐུབ་པ་དེ་ནི་སྤོབས་པ་བྱ་འོས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག

གཞི་རྩའི་ Magnitsky Act ཞེས་པའི་ཁྲིམས་འཆར་དེ་དེ་སྔ་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་དང་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཐེར་འདོན་གནང་མཁན་ཡུལ་དེའི་ཁྲལ་བསྡུའི་སློབ་སྟོན་པ་ Sergei Magnitsky ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་ཨུ་རུ་སུའི་བཙོན་ཁང་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྐུ་གྲོངས་པའི་དོན་རྐྱེན་ལ་དྲན་གསོ་མཚོན་ཆེད་དུ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ Obama མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཨ་རི་ནང་དུ་ Magnitsky Act ཞེས་པ་ཞིག་གཏན་འབེབས་ཐོག་ཨུ་རུ་སུས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་སྤྱི་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་གཏང་མཁན་དཔོན་རིགས་ཚོར་ཉེས་ཆད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། རིམ་བཞིན་ཁེ་ན་ཌ་དང་དབྱིན་ཡུལ། ཨིས་ཊོ་ནིཡ་སོགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་ཀྱིས་དེ་མཚུངས་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་ཐོག་ནས་ཕྱག་བསྟར་གནང་མུས་ཡིན་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།