Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • བདུན་གཅིག་གི་གསར་འགྱུར་བསྐྱར་ཞིབ།
 • བོད་ཀྱི་བེུད་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང། སྨན་ཞབས་པ་དབྱངས་ཅན་ལགས་དང་བཅར་འདྲི།
Sunday 02/08/2015
 • Week Review
 • Women of Tibet: Nurse Yangchen
/ audio english, Homepage

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • རུང་རྒྱས་ཨ་གྲགས་ལགས་ནི་ཐང་ལ་འགྱེལ་མ་མྱོང་བའི་རྡོ་རིང་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག
 • བསོད་ནམས་ཚེ་འཕེལ་ལགས་གློད་བཀྲོལ་ཐོབ་ཀྱང་འགུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་རང་དབང་མེད་པ།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལོམ་པིཀ་ཚོགས་ཆུང་ནས་འགན་བཞེས་དགོས་གསུངས་འདུག
 • དབུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་རེ་འདུན་ལ་རྩིས་འཇོག་གིས་སྒྲིག་འཛུགས་སྲ་བརྟན་ལ་འབད་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
 • དགེ་འདུན་པའི་དེང་དུས་ཚན་རིག་ངོ་སྤྲོད་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་གཉིས་པ་དབུ་འཛུགས།
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ཀོ་རི་ཡའི་དད་ལྷན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད།་
Saturday 01/08/2015
 • Acclaimed Tibetan writer writes in honor of Runggye Adak
 • Young Tibetan writer released yet not free
 • ICT urges IOC to make sure China sticks to its deal
 • Interview with member of estranged RTYC Chapter
 • Second Modern Science Introduction workshop for monks and nuns commences
 • FEATURE: Introduction to Buddhism
/ audio english, Homepage

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • རུང་རྒྱས་ཨ་གྲགས་ལགས་གློད་བཀྲོལ་ཐོབ་འདུག
 • རྒྱ་ནག་དབུས་ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གླེང་པ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་ལྡི་ལིར་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་འདུག
 • རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་པ།
 • ༢༠༢༢ལོའི་དགུན་ཁའི་ཨོ་ལོམ་པིཀ་རྩེད་འགྲན་གྱི་འགྲོན་བདག་རྒྱ་ནག་ལ་ཐོབ་པ།
 • བོད་ཀྱི་བྱིས་པའི་སྟབས་བདེའི་མཉེན་ཆས་གསར་སྐྲུན་གནང་འདུག
Friday 31/07/2015
 • Rungye Adak released after 8 years in prison
 • Xi Jinping discusses Tibet with Chinese leaders
 • Dalai Lama concludes Ladakh trip, arrives at Delhi
 • China awarded 2022 Winter Olympics
 • Tibetan Kid: Team of Tibetans develop new apps to empower Tibetan language
 • US Senate Foreign Relations Committee approves Global Magnitsky Act
/ audio english, Homepage

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • ལ་དྭགས་མི་དམངས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་འདུག
 • གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ས་གནས་ཁག་དགུ་དང་ནང་ཁུལ་སྒྲིག་ཐབས་གནང་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་འདུག
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
 • སྤྲུལ་སྐུའི་གནད་དོན་ལ་དྲང་བདེན་གྱི་ཐག་གཅོད་ཡོང་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་རྩེད་འགྲན་པ་བེད་སྤྱོད་བརྒྱུད་ཨོ་ལོམ་པིཀ་མགྲོན་བདག་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་མི་རྣམས་འགུག་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་རེད་འདུག
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། བོད་སྨན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད།
Thursday 30/07/2015
 • Ladakhi people offer ‘Tenshug’ to Dalai Lama
 • TYC to work towards reconciliation with estranged chapters
 • Sikyong meets with Indian politicians in Delhi
 • Tibetan NGOs call for justice for Tulku Tenzin Delek
 • China uses Tibetan athletes to win 2022 Olympic bid
 • China to implement policy to woo overseas Tibetans
 • HEALTH FEATURE: Dr. Pema Dorjee on Tibetan Medicine
/ audio english, Homepage

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • ལ་དྭགས་མི་དམངས་ཡོངས་ནས་༸སྐུའི་གྱ་སྟོན་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་འདུག
 • Colorado ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆིབས་སྒྱུར་དང་འབྲེལ་ཕྱག་འཁྱེར་འཚོང་འགྲེམས་ཞུ་འགོ་ཚུགས་པ།
 • Scotland གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཁུང་ཙི་སློབ་གླིང་དང་འབྲེལ་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་ཞུ་འབོད།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་པ་ཁག་ཅིག་ལ་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང།
 • ལྡི་ལིར་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་འཇམ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་གསར་པ་ཞིག་དབུ་འབྱེད།
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ། (༢༠༠༦)
Wednesday 29/07/2015
 • Ladakhi people celebrates Dalai Lama’s 80 birthday
 • Dalai Lama to visit Colorado in October, tickets out for sale
 • Free Tibet warns Scottish government of the strings attached with Confucius
 • CTA Health department holds workshop on Mental Health
 • Men-Tsee- Khang opens new wellness center in Delhi
 • FEATURE: Dalai Lama’s speech to Tibetan newcomers in 2006
/ audio english, Homepage

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་སུ་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་སྐོར་བཀའ་སློབ་བསྩལ་འདུག
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་Abdul Kalam མཆོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བར་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ་འདུག
 • སྤྲུལ་སྐུའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་Chicagoནང་དུ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག
 • ལྡི་ལིར་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།
 • རླུང་དྲོད་ལྒང་བུའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བཀོད་པ།
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ལྷ་ས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གྱུར་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། བསྟན་འཛིན་སྲོང་ཡིད་གི་གཞས་བྱུས་གཏོགས།
Tuesday 28/07/2015
 • Dalai Lama speaks on Buddhism and Science in Leh
 • APJ Abdul Kalam’s demise, an irreparable loss, says Dalai Lama
 • Tibetan exiles hold protest against China in Chicago
 • TYC activists lobby Indian politicians: Delhi
 • Tibet soars at Europe hot air balloon festival
 • Sikyong laments Lhasa turning into another China town
 • SONG FEATURE: ‘Jhutok’ by Tenzin Seungyi
/ audio english, Homepage

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དྭགས་སུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་འདུག
 • གསེར་རྟ་ནས་བོད་མི་གསུམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
 • རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་མི་སྣས་ཨོ་ལོམ་པིཀ་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བ།
 • ཀིརྟིའི་གདན་ས་གོང་འོག་གི་ཕར་ཕྱིན་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོ་ཐེངས་གསུམ་པ་འཚོགས་བཞིན་པ།
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། བཀའ་བསྟན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་འཕེལ་རིམ།
Monday 27/07/2015
 • Dalai Lama arrives in Ladakh
 • Three Tibetans arrested from Serta, Tibet
 • Chinese activists appeal IOC against awarding 2022 Winter Olympics to China
 • ‘Pharchin Yarchoe’ underway at Tsodun Kirti Monastery
 • Introduction to Tibetan Edition of Kangyur and Tengyur: Part II
/ audio english, Homepage

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • བོད་ཀྱི་བཀའ་བསྟན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་དེ་དག་གི་འཕེལ་རིམ་སྐོར།
Sunday 26/07/2015
 • Introduction to Tibetan Edition of Kangyur and Tengyur
/ audio english, Homepage

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་ཕྱོགས་མི་སྣར་དམིགས་རྟགས་རྒྱག་དགོས་དོན་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གླེང་མོལ།
Saturday 25/07/2015
 • Why is China targeting Tibetan Religious figures?
/ audio english, Homepage

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དྭགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུ་རེད་འདུག
 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་འདུག
 • ལྟ་བ་དང་ལངས་ཕྱོགས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་ན་གཞོན་ནུའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་མ་བཞུགས་ན་ཡག་གི་རེད་གསུངས་འདུག
 • སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་ཆེད་དྲང་བདེན་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་གནང་མུས་རེད་འདུག
 • རྒྱ་ནག་ལ་ཨོ་ལོམ་པིཀ་རྩེད་འགྲན་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་གསུངས་འདུག
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། བོད་ཀྱི་གཏམ་བརྗོད་ཚོགས་པ་ངོ་སྤྲོད།
Friday 24/07/2015
 • Dalai Lama to visit Ladakh next week
 • CECC holds hearing on persecution and control in China
 • TYC begins 46th Working Committee Meeting
 • Exile Tibetans and supporters demand inquiry into Tulku’s death
 • Tibetan and Chinese rights activists urge IOC to reject China’s Olympic bid
 • DIASPORA FEATURE: Tibet Theater
/ audio english, Homepage