Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཟླ་འདིའི་ཟླ་འགོར་རྒྱ་ནག་ལྷན་དུ་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་འབྲེལ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཟླ་བ་འདིའི་ཟླ་འགོར་རྒྱ་ནག་ལྷན་དུ་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་འབྲེལ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཨ་རིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་གཏན་འབེབས་གནང་བར་དགའ་སྟོན་སྲུང་བརྩི།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཨ་རིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་གཏན་འབེབས་གནང་བར་དགའ་སྟོན་སྲུང་བརྩི།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་དྭགས་ས་ཁུལ་གྱི་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་ཁྱབ་ཉེན་རྟོག་པར་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་དྭགས་ས་ཁུལ་གྱི་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་ཁྱབ་ཉེན་རྟོག་པར་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ལ་བྱང་ཉོ་མའི་མང་ཚོགས་དང་མཇལ་འཕྲད།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ལ་བྱང་ཉོ་མའི་མང་ཚོགས་དང་མཇལ་འཕྲད།

རྒྱ་གཞུང་ལ་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་གྱི་གཏན་འཇགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ་མཚམས་འཇོག་ཆེད་མཉམ་རུབ་གྱིས་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས།

རྒྱ་གཞུང་ལ་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་གྱི་གཏན་འཇགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ་མཚམས་འཇོག་ཆེད་མཉམ་རུབ་གྱིས་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་དྭགས་སླེ་བྱང་གཉིས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་པ།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་དྭགས་སླེ་བྱང་གཉིས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་པ།

བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཕུན་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་ལགས་སུ་རྗེས་དྲན།

བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཕུན་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་ལགས་སུ་རྗེས་དྲན།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་ཐོག་བོད་དོན་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་བཅས་ལ་ནུས་པ་གང་ཡོད་འདོན་ཐབས་ཞུ་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོང་།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་ཐོག་བོད་དོན་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་བཅས་ལ་ནུས་པ་གང་ཡོད་འདོན་ཐབས་ཞུ་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོང་།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་མཇུག་སྒྲིལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་མཇུག་སྒྲིལ།

Latest news