Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོར་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་ལེགས་བཅོས་གནང་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ། 

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོར་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་ལེགས་བཅོས་གནང་དགོས། 

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ཉི་འོང་ནང་པའི་དགོན་སྡེ་དགུས་སྤྱི་བསྒྲགས་སྤེལ་འདུག

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ཉི་འོང་ནང་པའི་དགོན་སྡེ་དགུས་སྤྱི་བསྒྲགས་སྤེལ་འདུག

བོད་མིའི་མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༦༣ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

བོད་མིའི་མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༦༣ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རོགས་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འཛུགས།

བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རོགས་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འཛུགས།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་གོ་རྟོགས་ཙམ་མིན་པར་ངེས་པ་རྙེད་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གོ་རྟོགས་ཙམ་མིན་པར་ངེས་ཤེས་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས།

རྒྱ་ནག་གཅིག་ཅེས་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་བོད་དབར་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་གསུངས་པ།

རྒྱ་ནག་གཅིག་ཅེས་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་བོད་དབར་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་གསུངས་པ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འཛུགས།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འཛུགས།

རུ་སོག་དོན་གཅོད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོར་ཕེབས་བསུ་ཞུས་འདུག

རུ་སོག་དོན་གཅོད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོར་ཕེབས་བསུ་ཞུས་འདུག

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་ལས་ཚབ་ཀརྨ་དགྲ་འདུལ་མཆོག་བགྲེས་ཡོལ་ཕེབས་པ།

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་ལས་ཚབ་ཀརྨ་དགྲ་འདུལ་མཆོག་བགྲེས་ཡོལ་ཕེབས་པ།

Latest news