Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

Fight Club ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་གྱི་ལེའུ་མཐའ་མའི་དུམ་མཚམས་བསྐྱར་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་བྱུང་འདུག

Tibetan News Headlines

  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པོའི་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས།
  • ༸སྐུའི་གཅུང་མོ་ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་སུ་ Pearl S. Buck ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས།
  • བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་ཀྱི་བེུད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༤ པ་དབུ་འཛུགས།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ནང་སྤེལ་བཞིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ནི་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་མི་རིགས་རྩ་གཏོར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཡིན་པ་ཐེར་འདོན།
  • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་དུ་དྲག་ཆར་རླུང་ཚུབ་བྱུང་ཡང་མི་ཤི་སྐྱོན་ཆག་རིགས་བྱུང་མིན་འདུག

Friday 19/04/2024

  • Dalai Lama begins two-day teaching on ‘Gaden Lhagyama’ to Mongolian devotees
  • Jetsun Pema receives Randolph’s Pearl S. Buck award
  • 14th Tibetan Women Association General Body Meeting begins in Dharamshala
  • China spearheading systematic elimination of civilization and people, says UN expert
  • Mundgod Tibetan settlement hit with severe thunderstorm

ཟླ་བ་སྔོན་མར་རྒྱ་ནག་གི་ Tencent ཚོང་ལས་ཁང་གིས་མང་ཚོགས་ནས་གཟིགས་རྒྱུ་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཨ་རིའི་གློག་བརྙན་གྲགས་ཅན་ Fight Club ཞེས་པའི་ལེའུ་མཐའ་མར་གཅོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཚབ་ཏུ་དབང་ལྡན་ཉེན་རྟོག་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་ཚུལ་བཀོད་ནས་མཇུག་སྡོམ་བྱས་པར་གློག་བརྙན་ངོ་མ་ལྟ་མྱོང་མཁན་གྱི་མང་ཚོགས་དང་གྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཁང་། གློག་བརྙན་གྱི་སྒྲུང་གཞི་ངོ་མ་རྩོམ་མཁན། དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེར་གནང་ཡོད་སྟབས། ད་ཆ་ཚོང་ལས་ཁང་གིས་དེ་སྔ་གཅོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་མཐའ་མའི་སྐར་མ་ ༡༢ ཙམ་གྱི་ལེའུ་ནས་ སྐར་མ་ ༡༡ བསྐྱར་སྒྲིག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་གཟིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟོས་འདུག ལྷོ་རྒྱ་ནག་གི་ཞོགས་པའི་ཆ་འཕྲིན་ལ་གསལ་བར་ད་ལྟའང་གློག་བརྙན་དེའི་ནང་དམར་ཧྲང་འདོན་པའི་བརྙན་གཟིགས་མ་འོས་པ་ཁག་ཅིག་ཚང་གི་མེད་པར་བཤད་འདུགགློག་བརྙན་དངོས་ཀྱི་ལེའུ་མཐའ་མར་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་ཐབས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་འབར་རྫས་ཀྱིས་ཁང་པ་མ་གཏོར་གོང་གི་གློག་བརྙན་དེའི་ནང་སྒྲུང་བཤད་མཁན་ Edward Norton གྱིས་ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་བློའི་ནང་གི་མི་སྣ་གློག་བརྙན་ཁྲབ་སྟོན་པ་ Brad Pitt བསད་པའི་རྣམ་པ་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གིས་བཅོས་སྒྲིག་བྱས་པའི་མཐའ་མཇུག་གི་ལེའུ་ནང་དབང་འཛིན་མི་སྣ་ཉེ་རྟོག་པས་འཆར་གཞི་ཡོད་ཚད་ཤེས་ཡོད་ཚུལ་དང་འབར་རྫས་གས་ མ་བཅུག་པར་ནག་ཉེས་ཅན་གྱི་མི་སྣ་རྣམས་འཛིན་བཟུང་གིས་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་ཁྲབ་སྟོན་བྱས་པའི་ Tyler Durden དེ་སྨྱོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ནད་གསོའི་སླད་བཏང་སྟེ་ ༢༠༡༢ ལོར་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ཡོད་ཚུལ་གྱི་བརྡ་ལན་ཞིག་ཆེད་བཀོད་ཀྱིས་གློག་བརྙན་མཇུག་སྒྲིལ་ཡོད་པ་རེད་འདུག

གློག་བརྙན་ Fight Club གྱི་སྒྲུང་གཞི་ངོ་མ་དེ་ ༡༩༩༦ ལོར་རྩོམ་པ་པོ་ Chuck Palahniuk ཡིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་བྱུང་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་ནས་བྲིས་པའི་བརྩམ་སྒྲུང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྩོམ་པ་པོ་ Chuck ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གིས་བཅོས་སྒྲིག་བྱས་པའི་གློག་བརྙན་ལ་ཧང་སང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ལ་ཟུར་ཟ་དང་སྦྲགས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ལེའུ་མཐའ་མ་དེ་དགའ་པོའི་ངང་ནས་མཇུག་སྒྲིལ་ཡོད་པར་བཤད་འདུག དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་བྱེད་བབ་དེས་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་དང་མི་དྲང་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན་པ་བརྗོད་འདུགདེ་བཞིན་དབྱིན་ཇིའི་ BBC བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁང་གིས་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་ནང་ Friends: The Reunion special ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་རྒྱང་སྲིང་སྐབས་གློག་བརྙན་དངོས་ནང་དེ་སྔོན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཇལ་ཁ་ཞུས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་ཕེབས་རྒྱུར་བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་གཞས་མ་གྲགས་ཅན་ Lady Gaga ཡོད་པའི་དུམ་བུ་མཚམས་ཤིག་གཅོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པ་ལུང་འདྲེན་དང་འབྲེལ། སྤྱིར་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆབ་སྲིད་དང་རིག་གཞུང་ཐད་ཚོར་བ་རྣོ་བའི་གནད་དོན་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་གློག་བརྙན་བཀག་སྡོམ་སོགས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ནའང་། གློག་བརྙན་གྱི་མཐའ་མའི་ལེའུ་གཅོད་སྒྲིག་གིས་སྒྲུང་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱས་པ་དང་ལྷག་དོན་གཅོད་སྒྲིག་བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་སླར་བསྐྱར་བཟོ་བྱས་པ་དེ་དཀོན་པོ་ཡིན་པར་བཤད་ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།