Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

- Advertisement -spot_img

TAG

ཁམས་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་ནས་བོད་མི་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་བ།

ཁམས་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་ནས་བོད་མི་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་བ། 

དེ་རིང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་གནས་ཐོག་གནས་ཚུལ་འཁོད་པར་གཞིགས་ན། ཁ་སང་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༤ སྟེང་བོད་ཁམས་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁུལ་རིམ་པའི་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་བོད་མི་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་ཡོད་པ་དང་ད་ལྟའི་ཆར་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་མཁན་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མི་འདུག རྩ་བའི་གནས་ཚུལ་འདིའི་ཐད་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའི་མཁྱེན་རྟོགས་སླད་སྙན་སེང་ཞུས་སོང་བ་དང་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཐོག་རྩད་གཅོད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པར་གསུངས་སོང་།

Latest news

- Advertisement -spot_img