Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

- Advertisement -spot_img

TAG

དབྱིན་ཡུལ་གྱི་པར་སྐྲུན་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་བསྟུན་མཁས་ཀྱིས་དཔེ་དེབ་ཀྱི་བརྗོད་བྱར་ཚད་བཀག

དབྱིན་ཡུལ་གྱི་པར་སྐྲུན་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་བསྟུན་མཁས་ཀྱིས་དཔེ་དེབ་ཀྱི་བརྗོད་བྱར་ཚད་བཀག

དབྱིན་ཡུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ Octopus Books དང་ Quarto  པར་སྐྲུན་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་པར་སྐྲུན་གྱི་རིན་གོང་ཆུང་བར་གཞིགས་ནས་དཔེ་དེབ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་ཐེ་ཝན་དང་བོད་ཀྱི་མཚོན་པའི རྒྱ་ནག་གིས་ཚོར་རྣོ་བར་བརྩི་བཞིན་པའི་བརྗོད་དོན་ཁག་ཅིག་ནག་གསུབ་ཀྱིས་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུགདེ་ཡང་ཁ་ཉིན་ Financial Times  གསར་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བའི་ནང་དུ། པར་སྐྲུན་ཁང་དེ་དག་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཙམ་མིན་པར། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་བཞིན་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཚིག་བརྗོད་ལ་ཡང་སྒྱུར་བཅོས་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ལ་བསྟུན་མཁས་བྱེད་བཞིན་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་པ་དང་། པར་སྐྲུན་ཁང་དེ་གཉིས་དང་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའི་མི་གཉིས་ཀྱིས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར། Octopus དཔར་སྐྲུན་ཁང་གིས་དཔེ་དེབ་གཉིས་ནང་དུ་ཐེ་ཝན་དང་འབྲེལ་བའི་བརྗོད་དོན་ནག་གསུབ་བཏང་བ་མ་ཟད། ཐེ་ཝན་དང་འབྲེལ་བའི་ས་བཅད་གཅིག་ཡོངས་སུ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་གནང་འདུག དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ This Book is...

Latest news

- Advertisement -spot_img