Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

- Advertisement -spot_img

TAG

སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དྲུག་གཙོས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ནས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་པ།

སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་བོད་ནང་གི་གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭར་ཐུགས་འཚབ་གནང་བ།  

ཉེ་ཆར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་མཁས་པས་བོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་བཅའ་བསྡོད་སློབ་གྲྭའི་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་བ་དང་བསྟུན། ཚེས་ ༡༣ ཉིན་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ལུང་འདྲེན་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་པའི་ཕྲུ་གུ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་ལ་བཙན་དབང་གི་ཐོག་ནས་སོ་སོའི་ཕ་མ་དང་ཁ་བྲལ་དུ་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆེད་འཛུགས་བྱས་པའི་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་གྱི་གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག རྩ་བའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོ་མཇུག་ཏུ་བོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་བཅའ་བསྡོད་སློབ་གྲྭ་མང་དག་ཅིག་གི་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་པའི་ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་གདམ་ཀ་དང་རང་དབང་གང་ཡང་མེད་པར་ལོ་ན་ལྔར་སོན་པའི་ཕྲུ་གུ་ཡན་ཆད་ནས་བཅའ་བསྡོད་སློབ་གྲྭར་གཏན་འཇོག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། སློབ་གྲྭ་དེ་དག་ནང་སློབ་ཁྲིད་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་ཡིག་དང་རྒྱ་སྐད་གཙོ་བཟུང་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པར་མ་ཟད་བོད་པའི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་རང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་བཅས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་གང་ཡང་མེད་པ་བཟོས་པ་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྩ་མེད་གཏོང་བཞིན་པའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད། ཉེ་ཆར་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༦ ཉིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གནད་དོན་ཐོག་དམིགས་བསལ་ཆེད་མཁས་པ་སྐུ་ཞབས་ Fernand de Varennes ལགས་དང་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་ཐང་ཐད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཆེད་མཁས་པ་ལྕམ་སྐུ་ Farida Shaheed ལགས། རིག་གཞུང་ཐོབ་ཐང་ཐོག་གི་དམིགས་བསལ་ཆེད་མཁས་པ་ལྕམ་སྐུ་ Alexandra Xanthaki ལགས་བཅས་ཀྱིས་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་ཏེ། རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ནང་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་གྱི་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ་ཆེད་འཛུགས་བརྒྱུད་བོད་ཕྲུག་ས་ཡ་ ༡ ལྷག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་དང་ཁ་བྲལ་བཏང་སྟེ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།...

སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོར་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་གྱི་གསོལ་སྟོན་བཤམས་པ།

སུད་སི་དབྱར་དུས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟུན་སུད་སི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚོར་ད་བར་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ལེགས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་གྱི་གསོལ་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཞུས་འདུགསྐབས་དེར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ཐོག་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཞལ་བཞེས་གནང་འདུག་པ་དང་། གསོལ་སྟོན་དེའང་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་འདུག གསོལ་སྟོན་ཐོག་སུད་སི་དོན་ཁང་གིས་ད་བར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ཞུས་པ་ལྟར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཐུགས་སྣང་དང་འགན་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་དོན་གླེང་སློང་དང་བོད་དོན་ཉན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་རིམ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་བ་གཙོས་ད་བར་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ལེགས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ལེགས་གསོའི་གསོལ་སྟོན་བཤམས་འདུགསྐབས་དེར་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ Nicolas Walder ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ཐོག་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིིན་པར་ཞལ་བཞེས་གནང་འདུག རྩ་བའི་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཁོངས་སུ་ད་ལྟའི་ཆར་སུད་སི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་ནས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཡོད་པ་དང། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟུན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ལོ་རེའི་ནང་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་རེ་རེ་ཚོགས་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་སུད་སི་དོན་ཁང་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་བོད་མིའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཚོགས་འདུར་ཆེད་བཅར་གྱིས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་སོགས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་སུད་སི་གཞུང་ལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་གནང་བ།  

སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་སུད་སི་གཞུང་ལ་བོད་དོན་དང་དེ་བཞིན་སུད་སི་དང་རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་དབར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གྲོས་མོལ་དེར་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཐོན་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་དྲི་བ་གནང་འདུག ཁ་སང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲྭ་གནས་ཐོག་སྤེལ་བར་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་སྐུ་ Maya Graf ལགས་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Fabian Molina ལགས། དེ་བཞིན་སྐུ་ཞབས་ Niklaus Gugger ལགས། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་ནས་ཉེ་ལམ་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༣ ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ བར་ཚོགས་པའི་སུད་སི་དབྱར་དུས་གྲོས་ཚོགས་སུ་སུད་སི་གཞུང་ལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཁག་གཅིག་བཏང་འདུགསྐབས་དེར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་འགོ་ཁྲིད་འོག་བོད་གཙོས་པའི་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཆེས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་དང་འདུ་འཛོམས་རང་དབང་ལ་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་གླེང་སློང་གནང་འདུག ལྕམ་སྐུ་ Maya Graf ལགས་ཀྱིས་སུད་སི་གཞུང་ནས་བོད་གཙོས་པའི་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་དཔྱད་ཞིབ་གནང་རྒྱུའི་བསྐྱར་དུ་བསམ་ཞིབ་གནང་མིན་དང་སུད་སི་ནས་རྒྱ་ནག་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་མིན་དང་འབྲེལ།  སུད་སི་དང་རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་གཉིས་དབར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གྲོས་མོལ་ཐད་ནུས་པ་ཇི་ཙམ་ཐོན་མིན་སྐོར་ལ་དྲི་བ་བཏང་འདུག གཞི་རྩའི་དེ་སྔོན་པེ་ཅིན་དུ་སུད་སི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་དབར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གྲོས་མོལ་ཐེངས་ ༡༦ པ་ཚོགས་པ་དང་འབྲེལ། སུད་སི་གཞུང་གིས་སྤྱི་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ནས་གྲོས་མོལ་ཐོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གླེང་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་།...

སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དྲུག་གཙོས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ནས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་པ།

སུད་སི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་འཐུས་མི་དྲུག་གིས་གཙོས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཁ་སང་ནས་བཞུགས་སྒར་དུ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཡོད་པ་ལྟར། དེ་རིང་ཕྱི་དྲོ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ཁོངས་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ལྕམ་ Maya Graf མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་ Rosmarie Quadranti ལགས། ལྕམ་Marianne Streiff ལགས་དང་ལྕམ་ Prisca Birrer Heimo ལགས། ལྕམ་ Barbara Gysi ལགས་དང་ལྕམ་ Gina Ruetschiལགས་བཅས་ཕེབས་འདུག་པ་དང་།ཁོང་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་དང་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས་རྣམ་གཉིས། སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས། དེ་བཞིན་ Swiss...

Latest news

- Advertisement -spot_img