fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་གཞི་ཐོག་མ་དེ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སོང་།

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་གཞི་ཐོག་མ་དེ་དབུ་འབྱེད་གནང་སོང་བ་དང་འབྲེལ། ཆོས་དད་ཡོdalai lama ད་མེད་ལ་ལྟོས་མེད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ནས་འགྲོ་བ་མི་ཚང་མའི་སེམས་རྒྱུད་ལ་ཞི་བདེ་སྐྲུན་རྒྱུ་ནི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་གཞིའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་རེད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་འདུག

དེ་རིང་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་སྔ་དྲོ་མུམ་བའེ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ Tata Institution of Social Science ཞེས་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་མགོན་པོ་མཆོག་གི

dalai lama

་དགོངས་གཞི་ལྟར་སློབ་གཉེར་ཁང་དེའི་སློབ་མ་ཚོར་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་པའི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་གཞི་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་བཀྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ད་ལན་ཊ་ཊ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་གཉེར་ལྟེ་གནས་ཁང་ནས་ད་ལན་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་གཞི་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་གནང་འགོ་བཙུགས་པར་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་པ་དང་འབྲེལ། འཛམ་གླིང་ཐོག་ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཚང་མ་ཕྱི་ལུས་པོ་དང་ནང་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྡུགdalai lama ་ཚོར་བའི་ཆ་ནས་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ལྷག་པར་ད་ལྟ་གོ་ལའི་དཔལ་འབྱོར་དུས་སྐབས་འདིར་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་མི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ན་མ་འོངས་པར་འཛམ་བུ་གླིང་གི་མདུན་ལམ་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་དེ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན། ཚང་མས་འགྲོ་བ་མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་འགྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ནས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ངང་མཉམ་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་བསམ་བློ་ངེས་པར་དུ་གཏང་དགོས་ཞེས་ལམ་སྟོན་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

གཞི་རྩའི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ལམ་སྟོན་འོག་ཨ་རིའི་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ངོས་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་དེ་རིང་མིན་༸གོང་ས་མཆོS Parasuraman mumbaiག་ནས་དབུ་འབྱེད་བཀྲིན་བསྐྱང་འཆར་ཡོད་པ་དང། རྒྱ་གར་ནང་ད་ལྟའི་ཆར་ Tata Institution of Social Science ཞེས་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་ཨེ་མོ་རིའི་སྒྲོམ་གཞི་གཞི་རྩར་བཟུང་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གང་མང་ཞིག་ཏུ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་གཞི་དེ་ཕྱག་བསྟར་ཡོང་བར་ཐུགས་འགན་བཞེས་མུས་ཡིན་པ་རེད། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་ Meerut གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཚོགས་སྡེ་ཞིག་གིས་རྐང་གོ་སྒྲིག་གནང་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་གྲྭ་འདྲ་མིན་ཁག་ ༡༤ ནང་བསླབ་གཞི་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ལས་འཆར་གནང་མུས་ཡིན་པ་རེད།

ཊ་ཊ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་སྐུ་ཞབས་ S Parasuraman ལགས་ཀྱིས་དེ་རིང་བསླབ་གཞི་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་འདྲ་མིdalai lama ན་གྱི་ཉེ་བའི་རིགས་བདག་དང་མཐོ་སློབ་ཁག་གི་སློབ་སྤྱི་སོགས་མི་གྲངས་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བསླབ་གཞི་དེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་གང་མང་དུ་རྒྱ་ཁྱབ་ཐུབ་པར་རེ་བ་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

རྩ་བའི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཁ་སང་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་མུམ་བའེ་ནང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་ལམ་ནས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་སྐྲུན་ཐབས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་བཀའ་སློབ་བསྩལ་ཡོད་པ་དང། ལྷན་ཚོགས་དེའི་ཐོག་རྒྱ་གར་ནང་གི་ཧིཾ་དུ་དང་ཡི་ཤུ། གཅེར་བུ་བ། སིཀ། དེ་བཞིན་ཁ་ཆེ་བཅས་ཀྱི་བླ་ཆེན་སྐུ་ཚབ་དང། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནུས་ཤུགས་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་  Piyush Goyal མཆོག་དང། ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ Harsh Vardhan མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་མང་ཚོགས་ ༤༠༠༠ བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་འདུག

དེ་སྔའི་མཛད་འཆར་ལྟར་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་མུམ་བའེ་ནང་གི་མཛད་འཆར་ལེགས་པར་གྲུབ་བསྟུན་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༢༠ བར་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་བྷོ་རྩ་ཝ་ན་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། འོན་ཀྱང་འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་ཁ་ཤས་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་དང་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི། དེ་བཞིན་མུམ་བའེ་བཅས་སུ་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་བསྐྱངས་ཡོད་སྟབས། མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་སྐུ་ངལ་གསོ་བཞུགས་གནང་ཆེད་ཐེངས་འདིའི་བྷོ་རྩ་ཝ་ན་ནང་གི་མཛད་འཆར་དེ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ཡོད་པ་རེད།

(Visited 68 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།