Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་དེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་ཡོད་ཅེས་གསལ་བཤད་གནང་འདུག

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

ཉེ་ལམ་སྤྱི་ཟུར་སྤྲུལ་སྐུ་ཨ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་པའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་སུ་ཡིན་ཡང་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་དང་དེ་བཞིན་སྲིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་ཤག་གི་བཞེངས་ཕྱོགས་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་གནང་འདུགབོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲ་བརྙན་གཏད་གཏོད་ལས་རིམ་བརྒྱུད་ཁ་སང་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་༸གོ་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ལ་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་དང་སྲིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་ཤག་གི་བཞེངས་ཕྱོགས་དེ་སྔ་ཡོད་པ་བཞིན་ད་ལྟའང་གནས་ཡོད་པ་དང་མ་འོངས་པར་ཡང་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུ་ཡིན་པ། འདི་ལོ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགུང་ལོ་ ༡༦ ནས་བཟུང་སྟེ་ད་བར་ བོད་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་བ། མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་མགོ་ཁྱག་ཁྱག་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་སྐོར་དྲན་བསྐུལ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ༸གོང་ས་མཆོག་ནི་བསྟན་པ་དར་སྤེལ་གནང་མཁན་ཞིག་ལས་བསྟན་པ་བཤིག་མཁན་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན་པ་སོགས་གསུངས་པ་མ་ཟད། ད་ལན་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་དེར་ཧ་ལས་པའི་བློ་ཕམ་ཡོད་པ་དང་། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ། མོས་མཐུན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད་པ་མ་ཟད། ལྷག་དོན་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་ནས་ཀྱང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་བྱེད་པའི་ཐོག་ནས་བཟོད་གསོལ་ཞུ་དགོས་པ་གསུངས་འདུགརྩ་བའི་ཐེངས་འདིའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བོད་མི་མང་ཚོགས་ནས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་བློ་ཕམ་དང་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་ཆེད་བཏོན་གནང་བཞིན་པ་མ་ཟད། སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་།  སྟོད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང། རྒྱལ་སྤྱིའི་དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས། གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སོགས་ཚོགས་སྒེར་ཀུན་ནས་སྤྱི་ཟུར་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་པར་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེད་བཏོན་གན་ངབ་མ་ཟད། དེའི་ཐོག་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གྱིས་གསལ་བཤད་ཅིག་ཕེབས་ཡོད་པ་དེས་སྤྱི་ཟུར་ཁོང་གིས་་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་པར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ལྡོག་ཏེ་ཁོང་ལ་དག་འབུད་བྱ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་དང་འབྲེལ་ཏེ། མང་པོ་ཞིག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐད་ཀར་ཕྱག་བྲིས་ཕུལ་བ་བརྒྱུད་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་ལས་གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་གནང་མཁན་ཡང་མང་དག་ཅིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ད་ལྟའི་ཆར་ཐད་ཀར་ཕྱག་བྲིས་ཕུལ་བ་དང་། བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ། དེ་བཞིན་དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་དང་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འདོན་བཞིན་པའི་ཁྲོད། ཁག་ཅིག་གིས་སྙིང་རྗེ་བསྒོམ་ཐོག་གནད་དོན་དེར་གཟིགས་ཕྱོགས་མཁན་ཡང་འདུག དཔེར་ན་དེ་རིང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དྲྭ་ཐོག་བཀའ་ཆོས་དེ་ཞུ་བར་ཆེད་མངགས་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་ནས་རྒྱལ་ས་གླེ་རུ་དྲྭ་རྒྱའི་ཆ་རྐྱེན་སོགས་ལེགས་པར་དགོངས་ཏེ་ཕེབས་པའི་བོད་མི་རྒན་གྲས་ཤིག་གིས་སྤྲུལ་སྐུ་ཨུ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་པའི་གནད་དོན་དེ་ཐོས་སྐབས་སྤྲུལ་མིང་པ་ཁོང་ལ་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་སྐྱེས་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་ད་ཆ་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་ལམ་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་སྤེལ་འགྲོ་བཞིན་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།