Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸རྒྱལ་བའི་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་ལ་ཐེ་གཏོགས་བྱ་དབང་མེད་པར་མངོན་གསལ།

Tibetan News Headlines

  • New report highlights risks to Tibet and Asia of rampant construction
  • China announces sanctions on U.S. defence firms
  • US lawmakers request Chinese doping Investigation ahead of Paris Olympics
  • CTA hosts exhibition on biography of self manifested Jowo Wati Sangpo
  • Introduction to Saga Dawa

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༣

  • རྒྱ་གཞུང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་ཡ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གཙོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་བཀལ་འདུག
  • ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩེད་འགྲན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
  • རང་བྱོན་འཕགས་མཆོག་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དུས་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
  • ས་ག་ཟླ་བའི་དུ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་དོན་ཐད་བདག་དབང་ཤུགས་ཆེ་རྩོད་བཞིན་པའི་ཁྲོད་འདིར་འཇར་མ་ནིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་རང་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་དང་དེའི་ཐོག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་བདམ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཡང་ཚུད་ཡོད་པར་གསུངས་འདུག ༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་བོད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་གྱི་ལམ་སྲོལ་དང་ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་གནད་དོན་ཐད་དོན་ཚན་དྲུག་ཅན་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཏེ་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་གནང་སྒོ་མཐའ་དག་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་གནང་མཛད་རྒྱུ་ལས་གཞན་གཞུང་སྒེར་སུ་ལའང་ཐེ་བྱུས་བྱེད་པའི་དབང་ཚད་མེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཆོས་ཁས་ལེན་གྱི་མེད་པའི་ཁར་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་སྟབས། དེ་ལྟ་བུའི་སྲིད་གཞུང་ཞིག་གི་ངོས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ལ་དབང་ཆ་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་ནང་འགལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་གསུངས་ཡོད།རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འཇར་མ་ནིའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ Kai Müller ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ལྟར་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དོ་དམ་བྱེད་ཐབས་ཞེས་པའི་ཁྲིམས་སྲོལ་གཏན་འབེབས་བརྒྱུད་ནས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ལ་རྒྱ་དམར་གྱི་ཕྱོགས་གཏོགས་མི་སྣ་ཞིག་བསྐོ་གཞག་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ། ༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་དེར་བོད་མིས་ངོ་ལེན་གནང་གི་མེད་པ་ལྟར་མ་འོངས་པར་རྒྱ་དམར་ནས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ལའང་གནས་སྟངས་དེ་ལྟར་ཆགས་ངེས་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག ༸སྐུ་པར་བདག་དབང་༸དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།