Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ཇ་མུ་ཀཤྨིར་མངའ་སྡེའི་ལ་དྭགས་ཀྱི་སླེ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་གནང་བ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

དེ་རིང་སྔ་དྲོ་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་རྒྱ་གར་ཇ་མུ་ཀཤྨིར་མངའ་སྡེའི་ལ་དྭགས་སླེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་གནང་འདུག

ཞི་བའི་ཚལ་ཕོ་བྲང་དུ་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་ལ་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་མཛད་སྒོ་སྟབས་བདེ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ཐོག་༸གང་ཉིད་མཆོག་ནས་ད་རེས་སླར་ཡང་ལ་དྭགས་སླེ་རུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ཐུབ་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་ཞེས་བཀའ་བསྩལ་བ་དང་། ལ་དྭགས་མི་མང་རྣམས་ཀྱི་གཡོ་བ་མེད་པའི་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་ལ་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ་མ་ཟད་ལྷག་པར་དུ་འདས་པའི་དུས་ཚོད་དང་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་གཞིགས་ན་ལ་དྭགས་དེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་མི་མང་གི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་བསྟུན། སོ་སོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་བག་ཆགས་དེ་མ་ཡལ་བར་དགོན་པ་ཁག་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་དང་སློབ་གཉེར་བཅས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་པ་དེ་ལེགས་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་མཛད་འདུག ད་རེས་སླར་ཡང་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་ཁུལ་དེར་ཕེབས་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་བཀའ་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

 

ཞི་བའི་ཚལ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ཕེབས་བསུའི་མཛད་སྒོ་ཐོག་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཟུར་རི་རྫོང་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་འབྲི་གུང་ཆེ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག ལ་དྭགས་ཀྱི་མཁན་པོ་བླ་སྤྲུལ་ཁག་ཅིག འབྲེལ་ཡོད་ཆིབས་བསྒྱུར་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་ཚོ། དེ་བཞིན་ས་གནས་ཀྱི་དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༡༠༠ སྐོར་ཞིག་འདུ་འཛོམས་བྱུང་འདུག སྐབས་དེར་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ནས་ཉེ་ཆར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རིགས་རྒྱུད་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་དགོན་པ་ཁག་ཤེས་ཡོན་གྱི་བསྟི་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཐབས་འབད་བརྩོན་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་མི་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་སྐབས་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་གནང་སྐོར་བཀའ་བསྩལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དེ་དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག་དང་ཟུང་དུ་འགྲོ་ཐུབ་པའི་མིའི་དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་ཤིག་ཡིན་སྐོར་ལམ་སྟོན་རྒྱ་ཆེ་མཛད་འདུག གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་གཤམ་ལ་གསན་རོགས།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།